Audycja Polskiego Radia z 28.05.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat panowania Zygmunta I Starego:
- opinia pisarza politycznego Stanisława Orzechowskiego po śmierci Zygmunta I,
- współpraca króla z Sejmem, układanie relacji ze szlachtą,
- osiągnięcia gospodarcze oraz ustawodawcze,
- przyznanie tronu Zygmuntowi Augustowi w 1529 roku, późniejsze wprowadzenie zakazu elekcji za życia króla,
- włączenie Mazowsza do Korony,
- polityka zagraniczna: wojny z Księstwem Moskiewskim, podsumowanie zjazdu wiedeńskiego, hołd pruski, skutki Traktatu Krakowskiego,
- mecenas sztuki, przebudowa Wawelu,
- fragment listu Erazma z Rotterdamu do Zygmunta I.