Audycja Polskiego Radia z 05.06.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat Unii Lubelskiej w 1569 roku:
- połączenie Polski z Wielkim Księstwem Litewskim w latach 1447-1492,
- Unia Mielnicka z 1501 roku,
- proces zacieśniania się związków polsko-litewskich w latach 60-tych XVI wieku,
- reformy II Statutu Litewskiego,
- dążenie szlachty polskiej do inkorporacji Litwy do Korony,
- zawarcie unii realnej na zasadzie równości na Sejmie w Lublinie w 1569 roku,
- inkorporacja do Korony Polskiej Kijowszczyzny, Bracławszczyzny, Wołynia i Podola,
- założenia prawne Unii Lubelskiej i jej następstwa.