Audycja Polskiego Radia z 25.09.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat powstania Bohdana Chmielnickiego:
- próba Chmielnickiego podporządkowania Mołdawii w 1652 roku,
- przegrana wojsk hetmana koronnego Marcina Kalinowskiego w bitwie pod Batohem,
- zawarcie sojuszu Rzeczypospolitej z księciem Siedmiogrodzkim Jerzym I Rakoczym i hospodarem wołoskim Mateuszem Basarabem,
- zawarcie Układu Żwanieckiego,
- zabiegi Bohdana Chmielnickiego o protekcję cara Moskiewskiego,
- decyzja o poddaniu się Moskwie na radzie kozackiej w Perejasławiu w 1654 roku,
- ofensywa moskiewsko-kozacka na Rzeczpospolitą,
- ostatnie lata życia Chmielnickiego.