Audycja Polskiego Radia z 20.10.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat bilansu XVII wieku:
- wojny toczone na ziemiach Rzeczypospolitej, stopniowe utraty terytoriów i spadek populacji,
- poprawa sytuacji demograficznej za panowania Jana III Sobieskiego,
- sytuacja gospodarki opartej na pańszczyźnie,
- powstania chłopskie,
- rozwój latyfundiów magnackich, wzrost znaczenia magnaterii w państwie,
- zrywanie Sejmów za pomocą prawa liberum veto,
- kryzys gospodarczy i demograficzny w miastach na skutek wojen,
- regres tolerancji wyznaniowej,
- sytuacja ludności żydowskiej.