Audycja Polskiego Radia z 25.02.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat polityki rusyfikacyjnej po powstaniu styczniowym, metod rządzenia oraz prześladowania Polaków:
- polityka rosyjska wobec ziem polskich przez kolejne dziesięciolecia po upadku powstania styczniowego, 
- trzy aspekty rusyfikacji na ziemiach polskich,
- przeprowadzenie nowego podziału administracyjnego na ziemiach polskich oraz wzrost biurokracji,
- wprowadzenie rosyjskiego sądownictwa na ziemiach polskich w 1876 roku oraz bankowości,
- wprowadzenie nazwy Kraj Przywiślański w odniesieniu do Królestwa Polskiego,
- metody represji w zaborze rosyjskim,
- prześladowanie ruchu narodowego przez władze zaboru rosyjskiego,
- wprowadzenie języka rosyjskiego jako języka wykładowego w szkołach średnich i podstawowych,
- obniżenie prestiżu Szkoły Głównej w Warszawie,
- tendencyjne przedstawianie historii Polski w szkołach,
- rugowanie Polaków z ważnych stanowisk państwowych,
- trudna sytuacja polskiej inteligencji oraz Kościoła katolickiego po upadku powstania styczniowego,
- likwidacja w latach 1874-1875 wyznania unickiego na wschodnich rubieżach Królestwa Polskiego,
- popowstaniowe represje na ziemiach zabranych,
- walka z polską kulturą na terenach zabużańskich.