Audycja Polskiego Radia z 16.03.2004. Gawęda historyczna profesora Andrzeja Szwarca na temat nowoczesnych ruchów politycznych w Polsce w schyłku XIX wieku oraz charakterystyki ruchu ludowego:
- przyczyny słabości ruchu ludowego w trzech zaborach,
- skala analfabetyzmu w zaborze rosyjskim,
- trudne warunki materialne chłopów,
- niechęć społeczności wiejskich do idei niepodległości Polski,
- słaba świadomość narodowa chłopów,
- narodziny ruchu ludowego w Galicji,
- wydawanie przez księdza Stanisława Stojałowskiego pism dla ludu,
- działalność lwowskiego publicysty Bolesława Wysłoucha na rzecz ruchu ludowego,
- powstanie w 1893 roku Stronnictwa Chłopskiego,
- powstanie w 1895 roku w Rzeszowie Stronnictwa Ludowego przekształconego później w Polskie Stronnictwo Ludowe,
- działalność Jakuba Bojki i Jana Stapińskiego,
- program polityczny partii chłopskich,
- przyczyny narodzenia chłopskiego antyklerykalizmu,
- mała skala ruchu ludowego w zaborze pruskim i rosyjskim.