Audycja dotycząca dyskusji historyków prof. Adama Czesława Dobrońskiego i dr. Jana Sałkowskiego, na temat sylwetki i dokonań Lucjana Żeligowskiego (1865-1947), oficera armii carskiej, generała broni polskiej armii, znanego z tzw. buntu Żeligowskiego. Poruszane wątki: hasło zjednoczenia wszystkich Słowian, co rozumiano w latach czterdziestych XX wieku, jako podporządkowanie państw słowiańskich Związkowi Radzieckiemu, nie przejawianie samodzielności przez Żeligowskiego, znakomity dowódca wojskowy, kontrowersyjna sprawa zajęcia Wilna przez polskie wojsko, wiara w możliwość pokojowej koegzystencji Litwy i Korony, zajęcie Wilna przyczyną skomplikowanych stosunków polsko-litewskich na lata, ślepa wiara w marszałka Józefa Piłsudskiego, demokrata od początku do końca.

Audycja Polskiego Radia z roku 1994.