INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Aleksander Puzyna (z Kozielska Puzyna) h. Oginiec  

 
 
Biogram został opublikowany w 1986 r. w XXIX tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Puzyna Aleksander z Kozielska h. Oginiec, imię zakonne Atanazy (Afanasij), (zm. 1650), archimandryta żydyczyński, biskup prawosławny łucki i ostrogski. Pochodził z rodu kniaziów ruskich, osiadłych od XV w. na Smoleńszczyźnie; był potomkiem Iwana Wasilewicza Hłazynicza, który w pocz. XVI w. dostał nadanie w pow. mielnickim, synem gorliwego wyznawcy prawosławia, kniazia Jerzego.

W młodości P. miał walczyć przeciwko Tatarom, zapewne w chorągwiach powiatowych woj. wołyńskiego. W r. 1609 podpisał protestację przeciwko wyniesieniu na metropolitę unickiego Hipacego Pocieja. W r. 1613 sprawował urząd poborcy woj. wołyńskiego, ponosząc znaczne koszta. Wyrokiem Trybunału Radomskiego został przymuszony do zapłaty brakujących sum. W instrukcji tegoż województwa z 8 III 1616 szlachta wniosła za nim instancję, aby od nowych «defalkacyjej» był wolnym, domagając się zwrócenia mu wyłożonych przezeń kwot. Na tymże sejmiku został obrany posłem na sejm walny warszawski. W r. 1618 też posłował na sejm walny. W tr. wraz z małżonką Krystyną z Radzimińskich miał sprawę z Jerzym i Teodorą z Chrynickich Puzynami. We wrześniu 1619 wziął udział w obradach sejmiku łuckiego, podpisując się pod uchwałą zobowiązującą mieszczan łuckich do opieki nad bractwem, cerkwią i szkołą prawosławną w Łucku. P. był elektorem Władysława IV z woj. wołyńskim. W listopadzie 1632 wobec obawy rozerwania obrad sejmu przez prawosławnych Władysław IV podpisał artykuły dla uspokojenia religii greckiej. Jeden z punktów stanowił o oddaniu władyctwa łuckiego przez dotychczasowego bpa unickiego, Jeremiasza Poczapowskiego, nowo wybranemu łuckiemu biskupowi prawosławnemu. W związku z uznaniem dawnej hierarchii prawosławnej za nieważną, dokonano nowych wyborów metropolity i pozostałych biskupów.

Na sejmie elekcyjnym, na który posłował P. z woj. wołyńskiego, uczestniczył w wyborze Piotra Mohiły na metropolitę, a wkrótce potem został obrany przez prawosławnych obywateli woj. wołyńskiego biskupem łuckim i ostrogskim. Wg «Puncta assecurationis obywateli Korony i W. Ks. Lit. ruskiego narodu wyznawających grecką religię» P. miał otrzymać przywilej na biskupstwo łuckie na sejmie koronacyjnym, a dotychczasowy bp łucki unicki miał objąć archimandryctwo żydyczyńskie, zachowując tytuł biskupi do śmierci. Na sejmie koronacyjnym Władysław IV domagał się od kanclerza w. lit. Albrychta Stanisława Radziwiłła, aby skłonił J. Poczapowskiego do ustąpienia z władyctwa łuckiego i doprowadził do polubownego podziału świątyń i dóbr pomiędzy P-ą a biskupem łuckim unickim. Poczapowski odwołał się do decyzji papieża i Kongregacji Krzewienia Wiary. Dn. 15 III 1633 Władysław IV przekazał P-nie archimandryctwo żydyczyńskie. Za zgodą Poczapowskiego miał otrzymać również dobra Ternki i Teremne, a w Łucku na rezydencję cerkiew Najśw. Marii Panny. Dn. 18 t. m. król potwierdził jedynie wybór P-y na biskupstwo łuckie, «który z młodych lat swoich tak w wojskach, jak i trybunałach deputatem, a na sejmach posłem będąc, znaczne Rzeczypospolitej oddał usługi, a teraz do stanu duchownego pobudzony» obrany został dyzunickim bpem łuckim. Zatem istniejące w literaturze informacje o służbie P-y jako unity w diecezji łuckiej i jego przejściu na prawosławie musimy uznać za mało wiarygodną hipotezę. P. nie czekał jednak na decyzję Rzymu, lecz mając poparcie Władysława IV i prawosławnej szlachty wołyńskiej, kilka tygodni później pozbawił Poczapowskiego części beneficjum. Pod koniec grudnia 1633 zaniósł P. uroczystą protestację przeciwko księżnie Annie z Ostrogskich Chodkiewiczowej, wojewodzinie wileńskiej, która nie dopuściła go do przeprowadzenia wizytacji prawosławnych cerkwi i monasterów w Korcu, Ostrogu i innych miastach, co pozostawało w sprzeczności z fundacyjnym zapisem kniazia Janusza Ostrogskiego. Jeszcze w r. 1622 księżna Anna miała obiecywać P-ie «gdy pozostawał w stanie świeckim», że intraty z dóbr suraskich będą szły na cerkiew Św. Trójcy i szpital w Ostrogu. Po r. 1632 księżna przestała płacić, stąd P. domagał się zwrotu 10 000 zł, na których zabezpieczono ten układ. W maju 1634 P. protestował także przeciwko studentom, jezuickiego kolegium w Łucku, którzy zbrojnie wtargnęli do cerkwi, burząc dom stauropigii, a także niszcząc prawosławnym szkołę i drukarnię. W grudniu tr. uczestniczył P. w przedsejmowym sejmiku woj. wołyńskiego w Łucku, zabierając głos w sprawach prawosławia. Sejm 1635 r. okazał się dla P-y i prawosławnych niezbyt szczęśliwym. Biskupstwo łuckie pozostawiono dożywotnio Poczapowskiemu, któremu zwrócono również sobory katedralne w Łucku i dobra władyctwa łuckiego z wyjątkiem trzech wsi: Ternki, Teremne i Siedmiarki. Mocą konstytucji sejmowej postanowiono, że biskupstwo łuckie po śmierci Poczapowskiego pozostanie przy prawosławnych, natomiast po objęciu tegoż biskupstwa przez P-ę klasztor żydyczyński zostanie zwrócony unitom. Dn. 18 III tr. P. otrzymał przywilej na biskupstwo łuckie po śmierci Poczapowskiego.

P. odegrał pewną rolę w staraniach Władysława IV założenia odrębnego patriarchatu ruskiego zależnego od Rzymu. Projekt woj. wołyńskiego Adama Sanguszki, który przedłożył Stolicy Apostolskiej Jan Damascen Sokołowski, rozpatrzyła komisja powołana przez Kongregację Krzewienia Wiary (11 IV 1636). Sokołowski miał wtajemniczyć papieża Urbana VIII, że P. wraz z P. Mohiłą «nie tylko wyznają unię, ale nawet [ją] publicznie zachwalają». Dn. 10 VII tr. Urban VIII wysłał Sanguszce brewe, w którym dziękował za starania w przywiedzeniu do unii P. Mohiły i P-y, choć sami zainteresowani popierali ten projekt z licznymi zastrzeżeniami, wcale nie odżegnując się od prawosławia. Wkrótce Kongregacja odłożyła załatwienie tej sprawy, a nawet zakazała unitom prowadzenia rozmów w sprawie patriarchatu ruskiego i unii powszechnej. W r. 1636 w całej diec. łuckiej trwały ostre spory pomiędzy unitami a prawosławnymi na tle podziału cerkwi i klasztorów pomiędzy obie strony przez specjalną komisję królewską. Do zatargów, w których osobiście uczestniczył P., protestujący przeciwko niewpuszczeniu go do przyznanych prawosławnym cerkwi, doszło w Bielsku, Krzemieńcu i Drohiczynie. Szczególnie napięta była sytuacja w Bielsku, gdzie namiestnik P-y Pais Mościcki kilkakrotnie w r. 1636 protestował z powodu krzywd czynionych prawosławnym przez unitów i wspierające ich władze Rzpltej. Stąd P. nie godził się na wydanie unitom cerkwi katedralnej w Łucku, przyznanej im wyrokiem Trybunału. P. był mediatorem (1 II 1637) w sporze pomiędzy metropolitą Mohiłą a Izajaszem Kopińskim, który mimo zawartej ugody nie zakończył sporu wśród dawnej i obecnej hierarchii prawosławnej. Do zatargów z unitami dochodziło często w diec. P-y. Dn. 2 X 1637, podczas trwania roczków sądowych ziemskich w Łucku, P. zajął grunty, gdzie wcześniej znajdowała się cerkiew unicka i po odprawieniu mszy (11 X t. r.) przystąpił do budowy cerkwi prawosławnej. Stąd doszło do protestacji duchowieństwa unickiego przeciwko P-ie.

Po śmierci Poczapowskiego (5/15 X 1637) P. stał się jedynym spadkobiercą władyctwa łuckiego. Mając poparcie prawosławnej szlachty wołyńskiej, natychmiast zajął katedrę wraz z należącymi do niej dobrami. Władysław IV dekretem z dn. 28 X 1637 nakazał ich zwrot unicie, władyce włodzimierskiemu, Józefowi Rakowieckiemu. P. jednak nie zastosował się do wyroku królewskiego. Tym bardziej, że poparł go sejmik łucki (27 I 1638), domagając się aby biskupstwo łuckie na przyszłym sejmie zostało mu oddane zgodnie z posiadanym przez P-ę przywilejem. Na sejmie 1638 r. Władysław IV próbował doprowadzić do odbycia wspólnego dla prawosławnych i unitów synodu, na którym uzgodniono by warunki unii. Akt nadania P-ie dóbr władyctwa łuckiego, noszący datę 20 IV 1638, miano podać do publicznej wiadomości dopiero na owym synodzie. P. odgrywał wówczas niepoślednią rolę w planach Władysława IV pozyskania prawosławia dla unii. Przywilej królewski z 20 IV t. r. oddawał P-ie beneficja po Poczapowskim, m. in. dwie świątynie katedralne w Łucku i Ostrogu, a także inne dobra wchodzące w skład diec. łuckiej. Archimandryctwo żydyczyńskie mimo oporów P-y, miał tenże zwrócić unitom.

Objąwszy rządy w biskupstwie łuckim, P. rokrocznie zwoływał synody diecezjalne, które rozpoczynały się zawsze 26 IX uroczystą mszą w łuckiej katedralnej cerkwi. P-ie podlegali wyznawcy prawosławia nie tylko diec. łuckiej, ale także innych: pińskiej, włodzimierskiej i chełmskiej, oddanych w zarząd władykom unickim. Ze względu na zły stan zdrowia P. począwszy od 1639 r. domagał się kilkakrotnie od szlachty prawosławnej, by uzyskała na sejmie zgodę monarchy na mianowanie jego zastępcy w osobie Józefa ze Szpanowa Czaplica, archimandryty mileckiego. W r. 1643 Władysław IV wyraził na to zgodę. P. nie uczestniczył w soborze kijowskim, który zaczął obrady 8 IX 1640, ale wysłał swego posła. Dn. 21 VIII 1641 P. protestował przeciwko zajechaniu cerkwi prawosławnej w Sokalu przez władykę chełmskiego Metodego Terleckiego. W t. r. uczestniczył również w wyborze nowego biskupa prawosławnego we Lwowie (5 IV 1641), po śmierci Jeremiasza Tyssarowskiego. Zapewne z rozkazu króla P. prowadził jakieś rozmowy z unitami w sprawie unii, gdyż nowy nuncjusz papieski udający się do Warszawy J. de Torres otrzymał zadanie dokładnego wywiedzenia się o P-ie, «najuczeńszym z Rusinów dyzunitów», o którym przesadnie donoszono Kongregacji, że jest skrytym katolikiem. Donoszono również, że P. uczynił już wyznanie wiary wg formuły przepisanej dla Greków. P. brał zapewne także udział w opracowywaniu memoriału przesłanego do Rzymu w r. 1645 „O kościele prawosławnym w Rzeczypospolitej”, w którym P. Mohiła proponował uregulowanie stosunku kościoła prawosławnego do Rzymu na nowych zasadach. Wedle Kassiana Sakowicza („Sobór Kijowski”, Kr. 1642) był P. autorem rozprawy o siedmiu sakramentach.

Mimo poparcia Władysława IV i powołania przed sąd sejmowy unitów, oskarżonych z instancji P-y o profanację sakramentu i pobicie prawosławnych (20 IX 1644), spory w Bielsku nie ustawały. Świadczyły o tym dalsze protestacje P-y i jego podwładnych związane z krzywdami, jakich doznawali prawosławni od unitów (13 i 17 III 1645). W r. 1646 P. zajęty był m. in. sporem z władyką chełmskim M. Terleckim. Dn. 26 II tr. unici miasta Sokala pozwali P-ę w sprawie odebrania im cerkwi i pobicia wielu ich współwyznawców. W sporze tym P. uzyskał poparcie na sejmiku łuckim prawosławnej szlachty wołyńskiej (13 IX 1646). Domagano się, aby sprawę tę osądzono w sądach zadwornych JKMci albo rozpatrzyli ją nowi komisarze królewscy, oczywiście po myśli P-y. Dn. 25 II 1647 uczestniczył P., po śmierci Mohiły, w akcie obioru metropolity prawosławnego Sylwestra Kossowa. W tr. prowadził długotrwały spór z unickim władyką włodzimierskim J. Bakowieckim i archimandrytą kobryńskim Pawłem Owłoczyńskim o cerkiew Narodzenia Panny Marii w Kobryniu, który zakończył się sukcesem P-y, zgodnie z dekretem Władysława IV (16 V tr.). Pomimo sporów z unitami P. od jesieni 1647 wraz z innymi przywódcami prawosławia skłonny był przystąpić do rozmów z nimi w sprawie powołania odrębnego patriarchatu ruskiego, oczywiście na warunkach zaakceptowanych przez większość jego współwyznawców. Do rozmów nie doszło z powodu nieustępliwości Rzymu i zakazu uczestniczenia unitom we wspólnym zjeździe z prawosławnymi. Dn. 20 II 1648 P. złożył protestacje przeciw unitom o ciemiężenie wyznawców prawosławia w wielu miastach jego diecezji. W przededniu powstania Bohdana Chmielnickiego P. przestał się angażować w sprawy unii mimo zabiegów Władysława IV. Wiosną 1648 P. poparł powstańców B. Chmielnickiego. Z zeznań Kozaka Jaremy Koncewicza, przesłuchiwanego przez kaptur halicki, wynikało, że powstańcom aktywnie pomagali bp prawosławny lwowski Andrzej Żeliborski i P. Zmarł P. w początkach 1650 r. Już w lutym tr. kandydat-nominat na to biskupstwo J. Czaplic domagał się oficjalnej nominacji od metropolity S. Kossowa, a jako bp łucki prawosławny wystąpił wkrótce na lipcowym soborze w Kijowie.

Z małżeństwa z Krystyną Radzimińską P. nie pozostawił potomstwa.

 

Estreicher, XXII 508, XXV 424; Borkowski-Dunin J., Genealogie żyjących utytułowanych rodów polskich, Lw. 1914 s. 67; Niesiecki, III 621, 784 (mylnie określa go jako Pawła); Uruski, XV 91 (podobnie mylnie widzi w nim Pawła); Żychliński, XVII 271; Wolff, Kniaziowie lit.-rus., 408–9; – Andrusiak M., Sprawa patryjarchatu kijowskiego za Władysława IV, w: Prace historyczne w 30-lecie działalności profesorskiej Stanisława Zakrzewskiego, Lw. 1934 s. 279; Bendza M., Władysław IV a Kościół prawosławny (1632–1648), „Roczn. Teolog.” T. 20: 1978 z. 2 s. 48, 56–62; [Bulgakov M. P.] Makarij, Istorija Russkoj Cerkvi Makarija mitropolita moskovskogo i kolomenskogo, S.-Pet. 1882–1883 XI cz. 2 s. 437–8, 447, 451–2, 473, 477, 482, 504, 532, 542–3, 544–5, 550, 554, 556–7, 577, 581, 582, 597, XII 13, 35; Golubiev S., Kievskij Metropolit Petr Mohila i jego spodvižniki, Kiev 1883 I 530, 533, 537, II Priloženija nr 24, 33, 83; Lewicki K., Sprawa unii Kościoła Wschodniego z Rzymskim w polityce dawnej Rzeczypospolitej, „Sprawy Narodowościowe” R. 7: 1933 nr 6 s. 652–3; Lipiński W., Stanisław Michał Krzyczewski. Z dziejów walki szlachty ukraińskiej w szeregach powstańczych pod wodzą Bohdana Chmielnickiego, Kr. 1912 s. 32; tenże, Z dziejów Ukrainy. Księga pamiątkowa ku czci W. Antonowicza, P. Święcickiego i T. Rylskiego, Kijów 1912 s. 98, 129, 137, 176; Rechowicz M., Sprawa patriarchatu Kościoła „greckiego” na ziemiach dawnej Polski (1623–1638), „Ateneum Kapł.” T. 49: 1948 z. 4 s. 346–52; Stecki T. J., Łuck, Kr. 1876 s. 106, 134; Szaraniewicz I., Patryjarchat wschodni wobec kościoła ruskiego Rzeczypospolitej Polskiej, Kr. 1879 s. 103; Szegda M., Działalność prawno-organizacyjna metropolity Józefa IV Walamina Rutskiego 1613–1637, W. 1973 s. 197; Šmurlo E., Le Saint Siège et L’Orient Orthodoxe russe 1609–1654, Praga 1928 I, II (indeks); Tomkiewicz W., Cerkiew dyzunicka w dawnej Rzeczypospolitej Polskiej (okres walki z Unią Kościelną 1596–1639), „Przegl. Powsz.” 1933 nr 599 s. 174, 176; Załęski, Jezuici, II, IV; Z dziejów literatury unicko-prawosławnej w Polsce 1630–1700, P. 1922 s. 20–21; – Akty Juž. i Zap. Rossii, I cz. 2 s. 104, 110, 215, 226, 234, 321, 345; Akty Vil. Archeogr. Kom., XXXIII (index); Annales ecclesiae Ruthenae, gratiam et communionem cum s. sede Romana habentis..., Lw. 1862 s. 302; Archeografičeskij Sbornik Dokumentov, VI 134/5; Arch. Jugo-Zap. Rossii, I cz. 2 nr 22, 25, 28, 32, II cz. 1 s. 234–9, 241–2, VI cz. 1 nr 268–9, 272–3, 278, 280, 289, 293–4, 296, 299–302, 321, 323, 329; Litterae nuntiorum apostolicorum historiam Ucrainae illustrantes, Wyd. A. G. Welykyj, Rzym 1901 V 260 n., 277 n., 278 n., 283 n., 286 n., 289 n., 295 n., 298 n.; Monumenta Ucrainae Historica, Rzym 1965 II 168–70, 209–11, 216, 308, 1974 XI 228–31; Radziwiłł A. S., Pamiętnik, 1980 I 292–3, 402, 431 (mylnie jako Paweł); Relacje nuncjuszów, II 266, 277, 287–8; Stebelski J., Zebranie arcybiskupów i biskupów ruskich wszystkich katedr w Koronie Polskiej i W. Ks. Lit. Będących..., Script. Rer. Pol., IV 289–92, 367; Vet. Mon. Pol., III nr 336, 399–401, 412; Vol. leg., III 858; Vossoedinenie Ukrainy s Rossijej, Moskva 1954 I 138, 140, 331, 334; – Dzięgielewski J., Polityka wyznaniowa Rzeczypospolitej w latach panowania Władysława IV, W. 1978 s. 95, 113, 118, 123, 130–1, 275–6, 282–3, 286, 288, 317 (mszp. pracy doktorskiej w IH Uniw. Warsz.).

Mirosław Nagielski

 

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
 

Postaci z tego okresu

 

w biogramy.pl

 

Ludwika Maria Gonzaga

1611-08-18 - 1667-05-10
królowa Polski
 
więcej  

Postaci z tego okresu

 

w ipsb

 

Jan Alembek

2 poł. XVI w. - 1636
burmistrz Lwowa
 
więcej  
  Wyślij materiały Wyślij ankietę
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.