INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Feliks Piestrak      Feliks Piestrak, wizerunek na podstawie fotografii.

Feliks Piestrak  

 
 
Biogram został opublikowany w 1981 r. w XXVI tomie Polskiego Słownika Biograficznego
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Piestrak Feliks (1868–1947), inżynier górnik, dyrektor szkół górniczych, organizator muzeum salinarnego w Wieliczce. Ur. 2 VI w Lutczy w pow. rzeszowskim, był synem Józefa, nauczyciela szkoły powszechnej i organisty w Lutczy, oraz Marii z Jenknerów, nauczycielki. Miał sześciu braci, w tym Kazimierza, inżyniera mechanika i w l. 1919–30 współwłaściciela Banku Francusko-Polskiego w Paryżu, Mieczysława, urzędnika skarbowego, Józefa, urzędnika pocztowego, oraz siostrę Helenę Baciową, żonę prezesa sądu apelacyjnego w Sarajewie i senatora jugosłowiańskiego. P. po ukończeniu gimnazjum w Jaśle studiował w l. 1887/8–1890/1 górnictwo w Akademii Górniczej w Leoben; w czasie studiów należał do Czytelni Polskiej. Po odbyciu służby wojskowej w pułku wojsk kolejowych w Korneuburg pracował w l. 1892–1924 jako inżynier górniczy w państwowym górnictwie solnym na Podkarpaciu: w Stebniku (1892–3), w Kałuszu (1893–4), w Kaczyce na Bukowinie (1894–5), w Lacku (1895–6), w Bochni (1896–8), gdzie awansował na zarządcę górniczego, w Wieliczce (1898–1904), w Dolinie (1904–7) jako kierownik uruchamianej tam saliny, w Bochni (1907–9) jako starszy zarządca górniczy; od r. 1909 do 1924 był P. kierownikiem szkoły górniczej i dyrektorem muzeum salinarnego w Wieliczce (od r. 1916 z tytułem radcy, od r. 1919 nadradcy i od r. 1923 dyrektora górniczego). W l. 1915 i 1918 kierował jako naczelnik w zastępstwie chorego Erazma Barącza żupami wielickimi, w l. 1919–24 był dyrektorem zorganizowanego przez siebie Tow. Wysyłki Soli z kopalni i warzelni małopolskich, a także współwłaścicielem betoniarni w Wieliczce oraz fabryki mydła w Trzebini. W r. 1924 przeszedł w służbie państwowej na emeryturę, ale zaraz powierzono mu kierownictwo prywatnej, starej i bogatej Szkoły Górniczej w Tarnowskich Górach, utrzymywanej przez opanowany przez Niemców Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych. P. przeprowadził szybko całkowitą jej polonizację i kierował szkołą do r. 1933, gdy w ramach reformy szkolnej scalona ze szkołą górniczą w Wieliczce przekształciła się w Państwową Szkołę Górniczą w Katowicach. W Tarnowskich Górach miał swoją kamienicę.

Jako inżynier górniczy P. zasłużył się w kierowaniu i organizowaniu nowych kopalń i warzelni soli, jako rzeczoznawca w ocenie szkód górniczych, ekspert w dziedzinie wiertnictwa, obudowy, wentylacji i odwadniania szybów, bezpieczeństwa pracy, transportu wewnętrznego w kopalniach. Z tego zakresu opublikował wiele prac, jak Gazy węglowodorowe w kopalni soli w Wieliczce („Czas. Techn.” 1902), Zawaliska w Wieliczce (tamże 1902), Szyby kopalni soli w Bochni (tamże 1902), Płody kopalne w Galicji („Przegl. Górniczo-Hutniczy” 1912), przede wszystkim cenny do dziś Niemiecko-polski słownik górniczy (Wieliczka 1913, Kat. 1924). Duże zasługi położył P. na polu oświaty górniczej, reorganizując i podnosząc na poziom średni szkołę górniczą w Wieliczce, dla której opracował i opublikował statuty, plany naukowe, podręczniki, m.in. Wzory do rysunku z geometrii poglądowej (Kr. 1908, Kat. 1925). Podobnie zreorganizował i rozbudował średnią szkołę górniczą w Tarnowskich Górach; opublikował dla niej statut i plan naukowy, w którym z natury rzeczy nacisk położył na górnictwo węgla i rud; szkołę tę rozbudował o nowe piętro, bursę uczniowską, laboratoria. Skrupulatnie wydawał drukiem roczne sprawozdania kierowanych przez się szkół oraz zarysy ich historii, m.in. Pięćdziesięciolecie c.k. szkoły górniczej w Wieliczce (Wieliczka 1912), Pierwsze początki i rozwój szkoły górniczej w Tarnowskich Górach („Technik” 1928), O szkolnictwie górniczym w Polsce („Przem. i Handel Górnośląski” 1924, „Głos Narodu” 1924). W l. 1917–18 prowadził też kilkumiesięczne kursy dla sztygarów w Jaworznie oraz Dąbrowie Śląskiej.

Działalności pedagogicznej P-a towarzyszyła kulturalna. W Wieliczce, a potem w Tarnowskich Górach organizował przy Tow. Szkoły Ludowej wykłady popularnonaukowe dla robotników i inteligencji z różnych dziedzin. Uzdolniony muzycznie i literacko, przewodniczył w Wieliczce i Tarnowskich Górach kołom śpiewaczym, dla których komponował wraz z tekstem pieśni, walczyki i polki górnicze, organizował koncerty muzyki polskiej z udziałem wybitnych muzyków i śpiewaków; w Tarnowskich Górach przekładał na język polski tradycyjne tam niemieckie pieśni górnicze, m.in. „Kantatę górniczą” (Tarnowskie Góry 1924), a dla teatru szkolnego przetłumaczył niemiecki poemat heroikomiczny z XVIII w. Karola Kortuma, pt. „Jobsjada” (Kr. 1924, Tarnowskie Góry 1928).

Spośród ok. 60 publikacji P-a połowę stanowiły prace z historii górnictwa i hutnictwa. Zajął się w nich większością kopalń, w których pracował, szczególnie Wieliczką. Opublikował wiele cennych dla techniki górniczej instrukcji z połowy XVII wieku, zawierających m.in. taryfy dla walaczy i kopaczy („Dawne zapiski o wielickiej kopalni soli”, Wieliczka 1902, po niemiecku w „Oesterreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen” 1912), i pracę o najstarszej polskiej mapie górniczej, pt. Marcina Germana plany kopalni wielickiej z r. 1638 i 1648 r. (Lw. 1902, po niemiecku 1907), analizując szczegóły techniczne tego cennego zabytku europejskiej kartografii górniczej. Ogłosił ważną pracę o górniczej i kartograficznej działalności saskiego eksperta w Wieliczce, pt. Plany kopalni wielickiej Gottfryda Borlacha z roku 1743 (Lw. 1903). Z łaciny przełożył dedykowaną Sewerynowi Bonerowi pracę Warmiaka z Reszla z r. 1543 pt. „Jodoka Willichiusa De salinis cracovianis observatio” („Czas. Techn.” 1904) oraz wierszem poemat Ślązaka z Nysy Adama Schroettera z r. 1553 pt. „Salinarum Vielicensium iucunda ac vera descriptio” (Wieliczka 1902). W związku z tymi publikacjami opracował też Słowniczek dawnych wyrażeń górniczych („Czas. Techn.” 1901). Opracował i wydał pod różnymi tytułami liczne ilustrowane przewodniki po Wieliczce, jej zabytkach oraz trasach turystycznych w kopalni (po polsku, Wieliczka 1900, 1902, 1903, 1912, Lw. 1907, 1917, Kr. 1909, po niemiecku, Wieliczka 1903, 1904). W maszynopisie pozostawił przekłady dzieł „Salisfondinae Vielicenses celebres”, Cracoviae 1655, oraz V. Guetarda „Mémoires sur les mines de sel de Wieliczka en Pologne”, Paris 1762, których wydać nie zdołał; podobnie brakło mu czasu na opracowanie pogłębionej syntezy przeszłości salin wielickich, co wymagało szerokiej kwerendy poza Wieliczką.

Pasja historyczna predestynowała P-a na reorganizatora i dyrektora muzeum salinarnego w Wieliczce. Po wybudowaniu odpowiedniego gmachu mieściło ono najcenniejsze rękopisy, dokumenty i mapy dotyczące miasta i salin, bogate zbiory górnicze, mineralogiczno-geologiczne, ikonograficzne, ale pełniło zarazem też wtedy rolę muzeum regionalnego z różnymi zbiorami obrazów, rzeźb, witraży, mebli. Uzupełnieniem muzeum były trasy turystyczne kopalni na I–III poziomie eksploatacyjnym; podlegały one także P-owi. Opis muzeum i tras turystycznych zawarł w przewodnikach o Wieliczce, poza tym opublikował Muzea lokalne w Galicji („Ziemia” 1912). W r. 1902 nagrodzono go na Wystawie technicznej we Lwowie za modele kopalni soli potasowych w Kałuszu, Stebniku oraz wykresy statystyczne produkcji górniczej Austrii, w r. 1922 urządził własny pawilon salinarny na wystawie w Poznaniu z modelami kopalni i warzelni małopolskich oraz alpejskich. Szczodrze obdarowywał zbiorami mineralogiczno-geologicznymi muzea geologiczne w Warszawie, Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) oraz AG w Krakowie, Katowicach, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej. Prace historyczne poświęcał również innym kopalniom, jak Bochnia („Czas. Techn.” 1902, „Botanische Zeitung” 1902, „Oesterreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen” 1902), Dolina („Monographische Skizze der k.k. Saline in Dolina”, Wien 1908), Macoszyn, Tarnowskie Góry; opublikował też cenną syntezę Saliny w Galicji i w Bukowinie (Wieliczka 1910). Z hutnictwa przełożył po raz pierwszy klasyczne dzieło niemieckie z XVI w. Jerzego Agricoli „De re metallica” (Lw. 1903). Jego działalność spowodowała, że w r. 1916 proponowano mu katedrę górnictwa na Politechnice Lwowskiej, której wtedy jednak nie uruchomiono, zaś w r. 1920 otrzymał propozycję wykładów z górnictwa solnego na AG w Krakowie, lecz jej nie przyjął. Ofiarował bibliotece tej uczelni 100 starodruków górniczych i hutniczych polskich i zagranicznych. Był członkiem Tow. Politechnicznego, Krajowego Tow. Górniczego, prezesem Koła Urzędników Państwowych w Tarnowskich Górach, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników oraz Tow. Szkoły Ludowej w Wieliczce i Tarnowskich Górach, członkiem Komisji Fizjograficznej PAU (1923–37). P. zmarł 15 V 1947 w Tarnowskich Górach, pochowany został w rodzinnym grobowcu na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Odznaczony był Orderem Żelaznej Korony III kl. oraz Korony Pruskiej III kl.

W małżeństwie z Kazimierą z Markiewiczów P. miał synów: Karola, inżyniera mechanika, Kazimierza, inżyniera górnika, Zygmunta, doktora medycyny, oraz córki: Zofię Nowakowską i Jadwigę, chemiczki.

 

Fot. w Materiałach Red. PSB; – Kossuth S., Polacy – słuchacze Akademii Górniczej w Leoben, Kat. 1964 s. 42; Zagórowski, Spis nauczycieli; Długosz A., Rys historyczny górniczego rozwoju żupy wielickiej, Studia i Mater. z Dziej. Nauki Pol. S. D Z. 1, W. 1958 s. 50–65; Gaweł A., Rozwój pojęć geologicznych w historii Wieliczki, tamże s. 185–208; Księga pamiątkowa 70-lecia Państwowego Gimnazjum im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle, P. 1938 s. 116–18; Maślankiewicz K., Z dziejów górnictwa solnego w Polsce, W. 1964 s. 194–5; Nowak J., Kronika miasta i powiatu Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry 1927 s. 137–9; Odlanicki-Poczobutt M., Najdawniejsze plany kopalni wielickiej, „Kwart. Hist. Nauki i Techn.” 1958 z. 4 s. 567–87; Pająk K., Wieliczka, stare miasto górnicze, Kr. 1968 s. 109–10; Piernikarczyk J., Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku, Kat. 1933 I 366–8; – Szematyzmy Król. Galicji, 1893–1914; – Arch. Muz. Żup Krak. w Wieliczce: rkp. 1900/2444, 299/902, 18/1901/XI, 1901/1666, 1901/2811, 1904/1943, 1908/1041, 1908/1178, 1909/4103, 1910/378 1910/2208, 1910/5096, 1911/2101, 1911/4042; Arch. paraf. Św. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach: Liber defunctorum; Arch. Paraf. w Domaradzu: Liber natorum; B. PAN w Kr.: rkp. 7660.

Stanisław Marian Brzozowski

 

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.