INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Gotfryd Lengnich     

Gotfryd Lengnich  

 
 
Biogram został opublikowany w 1972 r. w XVII tomie Polskiego Słownika Biograficznego
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Lengnich Gotfryd (1689–1774), gdański prawnik i historyk. Ur. 4 XII w Gdańsku, syn drobnego kupca Wincentego i Katarzyny Möller. Nauki początkowe pobierał w szkole parafialnej, a następnie, gdy miał lat 13, rodzice wysłali go do Gniewa dla biegłego opanowania języka polskiego. Zdolnego ucznia przyjęto do gdańskiego gimnazjum akademickiego, do którego uczęszczał w l. 1707–10; studiował głównie pod kierunkiem S. F. Willenberga (1663–1748), głośnego propagatora doktryny prawa natury. Wpływ nowych prądów umysłowych umocniły trzyletnie studia w Halle, gdzie L. studiował głównie prawo i historię (także krasomówstwo) i znalazł się pod wpływem Christiana Thomasiusa, A. H. Franckego i Christiana Wolffa. Nawiązał bliską współpracę z twórcami tzw. szkoły prawa publicznego w Halle: J. P. Ludewigiem i M. H. Gundlingiem. Był uczniem tego ostatniego, współpracował w redagowanym przezeń periodyku naukowym „Nowa Biblioteka”. W r. 1712 został licencjatem prawa, w 1713 promowany na doktora obojga praw. Gdy plany kariery uniwersyteckiej zawiodły, L. nosił się z zamiarem udania się na dwór królewski do Warszawy. Po powrocie do Gdańska namówił go syndyk miejski A. Rosenberg do podjęcia badań nad dziejami i ustrojem Gdańska i Prus Królewskich. Przez parę lat zarabiał na życie udzielaniem lekcji prywatnych, prowadząc równocześnie badania naukowe. W r. 1713 wydał drobne rozprawki łacińskie filologicznohistoryczne. W l. 1718–9 podjął ważką inicjatywę, wydając i redagując „Polnische Bibliothec”, wzorowaną na czasopismach naukowych niemieckich. Dalszego jej wydawania musiał jednakże zaniechać, nie znajdując dostatecznego odzewu. W realizacji był to raczej zbiór rozpraw naukowych, pióra głównie L-a, wraz z fragmentami historycznych dokumentów, życiorysami wybitnych Polaków. Była to przecież w tej dobie pierwsza próba krytycznej oceny źródeł historycznych. L. nie wahał się podważać niektóre mity historyczne, które szlachta od dawna złączyła z sarmackim obrazem przeszłości Polski. W r. 1720 należał L. do założycieli pierwszego w Gdańsku towarzystwa naukowego Societas Litteraria. W r. 1721 rada miejska powierzyła mu, przyznając mu stałą pensję, obowiązek kontynuacji „Historia Rerum Prussicarum” Kacpra Schütza. Dopiero w r. 1729 objął L. w gdańskim gimnazjum profesurę wymowy i poezji.

Okres bezkrólewia po zgonie Augusta II przyniósł nawiązanie kontaktów L-a ze Stanisławem Poniatowskim i z Załuskimi. W r. 1738 L. podjął się edukacji trzech starszych synów Poniatowskiego w zakresie prawa i historii. Z tych czasów zachował trwałą życzliwość dla Poniatowskich; korespondował z H. Brühlem, P. Mostowskim, bpem A. S. Grabowskim. Choć w czasie bezkrólewia był zwolennikiem Stanisława Leszczyńskiego, cieszył się także łaskami Augusta III, który przyznał mu roczną pensję 1 200 talarów, pobieraną w l. 1737–56. W r. 1739 został mianowany saskim radcą legacyjnym. W r. 1740, w okresie sejmu, przebywał przez trzy miesiące w Warszawie jako gość kanclerza Andrzeja Stanisława Załuskiego, studiując polską praktykę parlamentarną. W r. 1749 został profesorem prawa i historii w szkole gdańskiej oraz inspektorem gimnazjum, jednakże już w r. 1750 porzucił szkołę, obejmując urząd syndyka miejskiego. Urząd ten uzyskał wbrew woli rady, dzięki poparciu dworu królewskiego oraz występującego w tym czasie przeciwko radzie «Trzeciego Ordynku». L. miał służyć, wg poleceń Augusta III, opozycji przeciwko radzie («Trzeciemu Ordynkowi», kupcom i rzemieślnikom) swoją wiedzą prawniczą. Jego taktyka unikania sytuacji kłopotliwych przyniosła mu wówczas ironiczny przydomek «pruskiego Tacyta» lub «milczka». L., związany z patrycjatem, nie spełnił nadziei dworu polskiego i stał się stronnikiem atakowanej rady (wielokrotnie występował w jej obronie w czasie walk politycznych w Gdańsku w l. 1750–2). W r. 1750 delegowany przez radę na sejm warszawski, w mowie do króla starał się ukryć wrażenie porażki, jakiej doznała rada, gdy stan trzeci wywalczył t. r. oktrojowaną ordynację, zapewniającą mu reprezentację w Radzie Stu. W r. 1755 opat oliwski Rybiński oskarżał go przed dworem o wrogie tendencje wobec nowego porządku, zalecał pozbawienie go praw do piastowania jakichkolwiek urzędów. Zapewne on spowodował zatrzymanie L-owi pensji saskiej, której część wypłacono mu jednorazowo dopiero po śmierci Augusta III.

Mimo to L. popierał sprawę wyjednania od gdańszczan funduszów dla rządu polskiego (np. w r. 1757 ofiary 50 000 talarów). Ale w sporze o culagę (dodatkowe cło morskie) 1760/1 r. L. wystąpił jako obrońca praw Gdańska i polemizując z referendarzem kor. J. G. Podowskim, rzecznikiem Brühla w tej sprawie, wyjaśniał swoje stanowisko w wielu pismach (np. Précis du mémoire présenté à S. E. Mgr le commissaire par le magistrat de Danzig ce 10 Juillet, Von der Zulage – przesłane Brühlowi przez magistrat 1 X, Informacja strony podatku mieszczan gdańskich, którą oni culagą zowią – wszystkie memoriały w B. Gdań. PAN rkp. 312). Stanął na czele deputacji Gdańska do spraw culagi, a gdy w r. 1761 miał rozpocząć swoją działalność sąd «komisorialny» w Gdańsku, przed który został pozwany magistrat gdański, L. ogłosił liczne broszury łacińskie i niemieckie informujące o istocie i przebiegu sprawy (np. Bericht von der angemassten Komission I. E. des Herrn Kron-Referendarii in der Stadt Danzig, Zulaga Gedanensium civitati ab ordinibus asserta, Gedani 1761). L. bronił praw dysydentów w Rzeczypospolitej. W r. 1767 reprezentował Gdańsk na zjeździe toruńskim i układał wywód praw i krzywd dysydentów, który spotkał się z ostrą polemiką Stanisława Konarskiego. Był przeciwnikiem wciągnięcia Gdańska w ruch barski, a w r. 1772 odrzucił proponowane mu przez Stanisława Augusta opracowanie refutacji pretensji Prus do Pomorza. L. zmarł po ciężkiej chorobie 28 IV 1774 r. w Gdańsku.

Bogata i wszechstronna twórczość L-a nie pozostała do tej pory dostatecznie zbadana. Uwaga ta dotyczy nie tylko spuścizny drukowanej, ale i rękopiśmiennej. L. był nade wszystko badaczem dziejów i ustroju Polski, Prus Królewskich i Gdańska i w ten sposób w jego twórczości splatały się wątki związane z jego ojczyzną w najwęższym znaczeniu tego słowa – Gdańskiem, co z historią i ustrojem państwa, w którym żył i działał. Najważniejszymi dziełami historycznymi L-a były: jego zwięzły podręcznik dziejów Polski (Historia Polona a Lecho ad Augusti II mortem, 1. wyd. w r. 1740, w tłum. na język niemiecki: Polnische Geschichte, Leipzig 1741) oraz dzieje Prus Królewskich w 9 tomach pt. Geschichte der preussischen Lande Königlich-Polnischen Antheils seit dem Jahre 1526 (Gdańsk 1722–55). Jego zarys dziejów Polski (do śmierci Augusta II) powstawał etapami, a krytycyzm autora, jego niezależność sądu (był L. m. in. prekursorem A. L. Schlözera i J. F. Dobnera w słynnym sporze o Lecha i Czecha), a także i wartości dydaktyczne określają znaczenie dzieła. Ciekawe światło na sympatie polityczne i postawę historyka rzucają za to jego opisy rządów Augusta II, w których dyplomatycznie przemilcza niewygodne fakty, stwarzając wyidealizowany obraz całości. Dzieje Prus Królewskich oparte na wieloletnich studiach źródłowych w archiwum gdańskim posiadają nieprzemijającą wartość. L. jako historyk był pragmatystą, racjonalistą. Wysuwanie na czoło opisów problemów ustrojowych, widzianych poprzez realny sens wydarzeń politycznych, oto cechy dzieła, które mimo kronikarskiej konstrukcji i nostalgii za swobodami stanowymi Prus Królewskich, stanowi poważne osiągnięcie naukowe. Najdalej w kierunku aspiracji autonomicznych poszedł L. w zainicjowanym przez Augusta III dziele pt. Ius publicum civitatis Gedanensis, oder der Stadt Danzig Verfassung und Rechte, powstałym ok. r. 1760 i za życia autora niedrukowanym mocą decyzji rady miejskiej. Wydał je w Gdańsku w r. 1900 O. Günther w „Quellen und Darstellungen der Geschichte Westpreussens” (I). J. A. Załuski pisał, iż L. jest «pryncypałem żyjących historyków naszych» i tak do pojawienia się Adama Naruszewicza rzeczywiście było. Za L-em szli J. P. Schulz i Daniel Gralath, Jan Albertrandi i T. Waga. L. był przecież nade wszystko prawnikiem i najważniejszym jego tytułem do sławy pozostało, opracowane z inicjatywy kanclerza A. S. Załuskiego i jemu zadedykowane, Ius publicum Regni Poloniae (I–II, 1. wyd. 1742–6, 2. wyd., uzupełnione, 1765–6). To «niezbędne do dziś dzień vademecum każdego historyka polskiego» (Konopczyński) stanowiło ówcześnie znaczny krok naprzód w porównaniu z najgłośniejszymi poprzednikami L-a, K.J. Hartknochem i M. Zalaszowskim. W 1. wydaniu L. dał wyraz ostrożnemu krytycyzmowi głównie co do stosowania zasady liberum veto. Dzieło doczekało się licznych wydań, w tym dwóch w języku polskim (2. wyd. opracował A. Z. Helcel w r. 1836) oraz było stosowane jako podręcznik polskiego prawa publicznego (Konarski wprowadził podręczniki L-a do Collegium Nobilium). Za poglądami i sposobem ujęcia L-a szedł także podręcznik Wincentego Skrzetuskiego „Prawo polityczne narodu polskiego” (1782).

W r. 1730 L. ożenił się z Eufrozyną Florentyną Fischer, 1. v. Hoheisel, córką pastora, z którą miał 2 córki. Jego bratankiem i zarazem zięciem był Karol B. Lengnich (zob.).

 

Estreicher; Nowy Korbut (Oświecenie), V; Altpreuss. Biogr., I 390–1; W. Enc. Ilustr. (biogr. L-a w oprac. W. Konopczyńskiego); Bertling A., Schwartz F., Katalog der Danziger Stadtbibliothek, Gd. 1892–1913 I 658–64 (bibliogr., reprod. portretu), VI 188; – Cieślak E., Miasto wierne Rzeczypospolitej, W. 1959 s. 153–5, 165–8; Cieślak E., Biernat C., Dzieje Gdańska, Gd. 1969 s. 261, 287, 293 i n., 299 i n.; Estreicher S., G. L., gdański prawnik i historyk, „Wiad. Liter.” 1939 nr 31–2 (reprod.); Gdańsk. Przeszłość i teraźniejszość, Praca zbiorowa pod red. S. Kutrzeby, Lw.–W.–Kr. 1929; Günther O., Vorvort d. Herausgebers, w: L. G., Ius publicum civitatis Gedanensis, Gd. 1900; Kocot K., Nauka prawa narodów w Ateneum gdańskim (1580–1793), Wr. 1965 s. 187–96; Konopczyński W., Polscy pisarze polityczni XVIII w. (do Sejmu Czteroletniego), W. 1966; tenże, Polska w dobie wojny siedmioletniej, Kr.–W. 1909–11 I, II; tenże, Spór o wrota morza Bałtyckiego, w: Mrok i świt, W. 1911; tenże, Stanisław Konarski, W. 1926; Kubik K., Życie naukowe Gdańska w XVII i XVIII w., „Gdań. Zesz. Hum.” R. 6: 1963; Kurdybacha Ł., Stosunki kulturalne polsko-gdańskie w XVIII w., Gd. 1937; Lemke H., Die Brüder Załuski und ihre Beziehungen zu Gelehrten in Deutschland und Danzig, Berlin 1958; Maślanka J., Słowiańskie mity historyczne w literaturze polskiego Oświecenia, Wr.–W.–Kr. 1968; Matysik S., Eliasz Konstanty Schröder, gdański prawnik i sekretarz królewski z XVII w., „Czas. Prawno-Hist.” R. 6: 1954 z. 1; Pelczar M., Nauka i kultura w Gdańsku, w: Gdańsk, jego dzieje i kultura, W. 1969 s. 235 i n., 542 i n., 547, 564; Salmonowicz S., La littérature juridique du XVIII s. polonais et les débuts de la science de l’histoire du droit, „Revue Hist. de Droit Français et Etranger” T. 42: 1964 z. 1; tenże, Wizerunek prawdziwy G. L-a, „Litery” R. 9: 1970 nr 3; Schieder T., Deutscher Geist u. die ständische Freiheit im Weichsellande, Königsberg 1940; Schulz B., Das Danziger Akademische Gymnasium im Zeitalter der Aufklärung, „Zeitschr. d. Westpreuss. Gesch.-Vereins” R. 76: 1941; Sosin S., Autonomia Prus Królewskich w ujęciu G. L-a, „Gdań. Zesz. Human.” R. 1: 1958; Vetulani A., Dzieje historii prawa w Polsce, Kr. 1948; Winter E., Frühaufklärung. Der Kampf gegen den Konfessionalismus in Mittel- und Osteuropa u. die deutschslawische Begegnung, Berlin 1966; – Jugler J. F., G. Lengnichs Lebensbeschreibung, w: Beyträge zur juristischen Biographie, Leipzig 1777 III cz. 2 (bibliogr., reprod.); – B. Czart.: rkp. 779, 969, 1112, 1321; B. Gdań. PAN: Spuścizna rękopiśmienna L-a, ponadto utwory satyryczne o L-u (rkp. XV f. 469, 703 poz. 33, XV f. 481 poz. 12); B. Jag.: rkp. 3624; B. Ossol.: rkp. 4352/I, 9771/I; Spuścizna rękopiśmienna L-a znajduje się także w WAP w Gd. oraz w Staatsarchiw w Dreźnie; – Grygier T., Konfederacja dysydencka w Toruniu (1767), (mszp pracy doktorskiej Uniw. Tor., 1951); Kasprzyk J., Życie literackie i naukowe Gdańska w pierwszej połowie XVIII w., (mszp. pracy doktorskiej Uniw. Tor., 1966).

Stanisław Salmonowicz

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.