INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Maria (Mania) Susułowska (Einhorn-Susułowska, Einhorn)     

Maria (Mania) Susułowska (Einhorn-Susułowska, Einhorn)  

 
 
1915-01-14 - 1998-12-06
Biogram został opublikowany w XLVI tomie Polskiego Słownika Biograficznego w latach 2009-2010.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Susułowska (Einhorn-Susułowska) Maria, do r. 1941 Einhorn Mania (1915–1998), psycholog, pedagog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ur. 14 I (wg dokumentów magisterskich w r. 1914) w Gorlicach w rodzinie żydowskiej, była najmłodszym z czworga dzieci Józefa Einhorna, właściciela gorlickiej odlewni metalu, a następnie Fabryki Armatur i Pomp produkującej wyposażenie dla przemysłu naftowego, członka kierownictwa kahału i Rady Miejskiej w Gorlicach, oraz Racheli z Tanenbaumów. Po śmierci matki ojciec ożenił się ponownie.

Po ukończeniu w Gorlicach szkoły powszechnej Mania Einhorn uczyła się tamże przez rok w seminarium nauczycielskim, a potem w Państw. Gimnazjum im. Marcina Kromera. W r. 1933 zdała maturę i podjęła studia na Wydz. Filozoficznym UJ. Równocześnie pracowała w Krakowie w Poradni Psychologiczno-Lekarskiej przy ZNP. Dn. 24 VI 1938 uzyskała magisterium w zakresie pedagogiki na podstawie pracy Próba klasyfikacji cech charakterologicznych, napisanej pod kierunkiem Stefana Szumana. Wróciła do Gorlic, gdzie nie uzyskawszy posady nauczyciela, utrzymywała się z korepetycji. Po wybuchu drugiej wojny światowej w r. 1939 uciekła do Lwowa. Pracowała tam w czasie okupacji sowieckiej jako robotnica, następnie jako urzędniczka w spółdzielni żywnościowej. Po zajęciu miasta w r. 1941 przez Niemców posługiwała się dokumentami swej przyjaciółki, Marii Susułowskiej, przebywającej podczas wojny w Rzymie. Utrzymywała się z prowadzenia stołówki, a równocześnie działała w konspiracji.

Po wyzwoleniu Lwowa spod okupacji niemieckiej S. przeniosła się w r. 1945 do Krakowa. Po wojnie używała nazwisk: Einhorn-Susułowska i Susułowska. Od 1 II t.r. pracowała na UJ jako młodszy asystent w prowadzonym przez Zygmunta Mysłakowskiego Seminarium Pedagogicznym, a od 1 XII jako adiunkt w Przychodni Pedagogicznej (od r. 1947 Poradnia Wychowawczo-Lecznicza, w r. 1950 Poradnia Dzieci Trudnych UJ). W r. 1946 utworzyła Izbę Zatrzymań dla nieletnich przestępców przy Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie i kierowała nią do r. 1947. Delegowana przez Min. Oświaty wyjechała w lutym 1948 do Wielkiej Brytanii, gdzie jako stypendystka ONZ zapoznawała się przez pięć miesięcy z organizacją poradnictwa i opieki nad dzieckiem. W r. 1949 doktoryzowała się na UJ z filozofii w zakresie pedagogiki na podstawie rozprawy Środowiskowe przyczyny trudności wychowawczych, napisanej pod kierunkiem Mysłakowskiego. W „Ruchu Pedagogicznym” (1949 nr 3) ogłosiła artykuł O typowych błędach wychowawczych. Po likwidacji w r. 1953 Poradni Wychowawczo-Leczniczej otrzymała stanowisko adiunkta w Katedrze Psychologii Wydz. Filozoficzno-Historycznego UJ. Od r. 1955 była członkiem Polskiego Tow. Psychologicznego i (do r. 1968) Tow. Wiedzy Powszechnej. Opublikowała broszury popularnonaukowe: Jak postępować ze swoim dzieckiem, aby je dobrze wychować (W. 1954) i Dlaczego niektóre dzieci źle się uczą (W. 1955), oraz artykuł W sprawie programów studiów psychologicznych („Nowa Szkoła” 1957 nr 4). Od 2. poł. l. pięćdziesiątych dodatkowo pracowała na pół etatu w Klinice Psychiatrycznej Akad. Med. w Krakowie; do psychiatrycznej diagnozy i terapii wprowadziła elementy wiedzy psychologicznej. Jako psycholog sądowy uczestniczyła w procesach wielokrotnych morderców: Władysława Mazurkiewicza (1956) i Karola Kota (1967). Dn. 30 VII 1960 habilitowała się na podstawie rozprawy Reakcje poznawcze dzieci w wieku przedszkolnym na sytuacyjnie nowe bodźce („Zesz. Nauk. UJ. Prace Psychologiczno-Pedagogiczne” Z. 2: 1960), po czym otrzymała stanowisko docenta. Od r. 1961 kierowała Zakł. Psychologii Klinicznej Katedry Psychologii UJ. W l. 1961–5 była prodziekanem Wydz. Filozoficzno-Historycznego. Od r. 1962 redagowała „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Psychologiczno-Pedagogiczne”. W r. 1965 została członkiem Polskiego Tow. Psychiatrycznego oraz Międzynarodowego Tow. Psychologii Stosowanej. W l. 1966–9 była delegatem Wydziału do Senatu UJ.

S. opublikowała prace o zaburzeniach okresu dorastania (Pojmowanie tzw. prawdziwej miłości przez młodzież szkół średnich, „Psychologia Wychowawcza” 1966 nr 2), roli psychologa w przygotowaniu klinicznym (Diagnoza psychologiczna w aspekcie potrzeb lekarzy psychiatrów, „Zesz. Nauk. UJ. Prace Psychologiczno-Pedagog.” 1966 z. 10), psychoanalizie (Sen i marzenia senne, Kr. 1967, Z badań współczesnych nad snem i marzeniami sennymi, „Psychologia Wych.” 1967 nr 2), przestępczości nieletnich (Z zagadnień genezy i skutków psychospołecznych przestępczości nieletnich, Kr. 1968, wspólnie z Marią Przetacznikową), psychopatologii (Patopsychologia eksperymentalna i jej znaczenie dla diagnozy psychologicznej, „Psychologia Wych.” 1968 nr 4, wspólnie z Heleną Sawicką), samobójstwach wśród młodzieży (Próby wyjaśnienia młodzieżowych zamachów samobójczych, tamże 1968 nr 5, wspólnie z Dorotą Sztompką), czynnikach genetycznych w powstawaniu zaburzeń psychicznych oraz kształtowaniu się cech osobowości u ludzi zdrowych (Zagadnienie genetyki w psychologii i psychiatrii, w: „Materiały do nauczania psychologii”, W. 1969 IV, wspólnie z Antonim Kępińskim) oraz funkcjonowaniu pamięci u ludzi zdrowych i chorych psychicznie (Pamięć w schizofrenii, w nerwicy depresyjnej i nerwicy histerycznej, w: tamże, wspólnie z Januszem Pałczyńskim). W r. 1969 została mianowana profesorem nadzwycz. W l. 1970–3 była wiceprzewodniczącą Polskiego Tow. Psychologicznego, a w l. 1972–80 wchodziła w skład Prezydium Komisji Psychologicznej PAN. W l. siedemdziesiątych i osiemdziesiątych współorganizowała cztery sympozja naukowe w Modlnicy pod Krakowem, poświęcone funkcjonowaniu psychologa w lecznictwie oraz psychologii penitencjarnej. W pracy zbiorowej „Psychologia kliniczna” (W. 1972, 1978) opublikowała wspólnie z Przetacznikową rozdział Wybrane zagadnienia psychologii kliniczno-wychowawczej dzieci i młodzieży. Uczestniczyła w badaniach następstw zdrowotnych i urazów u byłych więźniów obozów koncentracyjnych (Próba interpretacji treści snów byłych więźniów obozów koncentracyjnych, „Przegl. Lek.” R. 33: 1976 nr 1). Należała do Wojewódzkiego Tow. Opieki nad Oświęcimiem w Krakowie. W opublikowanej wspólnie ze Zbigniewem Nęckim monografii Psychologiczna analiza przebiegu studiów wyższych (W. 1977) omówiła czynniki psychologiczne wpływające na powodzenie na studiach. W r. 1979 otrzymała tytuł profesora zwycz. Od r. 1984 należała do Międzynarodowego Tow. Badań nad Osobowością. W r. 1985 przeszła na emeryturę, ale nadal była czynna naukowo, m.in. od r. 1986 przewodniczyła Komisji Nauk Psychologicznych Oddz. PAN w Krakowie. Ogłosiła w tym okresie monografię Psychologia starzenia się i starości (W. 1989), w której dokonała psychologicznej analizy różnych aspektów życia ludzi starych; podjęte zagadnienia życiowego bilansu i psychologicznych aspektów adaptacji do starości stanowiły próbę holistycznego podejścia do problematyki wieku podeszłego. Współinicjowała powołanie na UJ Uniw. Trzeciego Wieku i uczestniczyła w jego zajęciach; wypracowany przez nią model organizacyjny był stosowany w innych uczelniach. Była członkiem American Psychological Association, Rady Naukowej Inst. Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Rady Naukowej Inst. Psychoneurologicznego w Warszawie (od r. 1974), Rady Naukowej Inst. Psychologii Uniw. Śląskiego, Rady ds. Geriatrii przy Min. Zdrowia oraz Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego Psychologii przy Min. Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Wypromowała ponad trzystu magistrów oraz kilkudziesięciu doktorów; była opiekunem kilkunastu habilitacji.

Swoimi badaniami dążyła S. do poszerzania obszaru psychologii klinicznej, m.in. o psychoneurologię, psychosomatykę, psychologię sądową oraz gerontologię i geriatrię. Przyczyniła się do stworzenia w Polsce zasad społeczności terapeutycznej i zespołów diagnostyczno-terapeutycznych, a także do wprowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej. Uznano ją za prekursora psychologii zdrowia i medycyny behawioralnej w Polsce. Zmarła 6 XII 1998 w Krakowie. Uważająca się przez całe życie za polską Żydówkę, została pochowana 9 XII na cmentarzu żydowskim przy ul. Miodowej. Była odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN i Złotą Odznaką «Za pracę społeczną dla miasta Krakowa».

S. nie założyła rodziny.

 

Bibliografia prac psychologicznych wydanych w Polsce w latach 1946–68, Wr. 1974; toż za l. 1969–73, Wr. 1977; toż za l. 1974–8, Wr. 1988; Czarnecki K. M., Pionierzy, współtwórcy i twórcy polskiej psychologii naukowej (sylwetki uczonych), Kr. 2000 (wybór prac S-iej, fot.); Czerniewski W., Bibliografia pedagogiki 1958–1970, W. 1976; International directory of psychologists, Assen 1966; Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny, W. 1989, 1993; Perkowska U., Corpus Academicorum Facultatis Philosophiae Universitatis Iagellonicae 1850–1945, Kr. 2007; Słownik psychologii, Kr. 2005; – Boczoń W., Żydzi gorliccy, Gorlice 1998 s. 48, 59, 64, 87, 89, 118–19, 175, 183, 209 (dot. rodziny Einhorn); Chmielewska-Banaszak D., Rzepa T., Przyczynki do autobiografii Marii Susułowskiej, „Psyche” 1999 nr 3 s. 19–28; Kubacka-Jasiecka D., Słowik P., Profesor Marii Susułowskiej psychologia chorego somatycznie, w: Zmagając się z chorobą nowotworową, Kr. 1999; Pomorski J., Do studentów pierwszego roku, „Życie Liter.” 1977 nr 29 s. 3; Stan i potrzeby badań nad zbiorowościami polonijnymi, Wr. 1976; Uniwersytet Jagielloński. Złota księga Wydziału Filozoficznego, Kr. 2000 (fot.); Waltoś S., Na tropach doktora Fausta i inne szkice, W. 2004 s. 167, 176–7; Zabłocki S. M., Tajna broń studenta, „Literatura” R. 6: 1977 nr 40 s. 4; – Estreicher K., Dziennik wypadków, Kr. 2003–4 III–IV; Przetacznikowa-Gierowska M., Autobiografia naukowa, w: Historia psychologii polskiej w autobiografiach, [b.m.w.] 1992 I 101, 112; – „Dydaktyka Szkoły Wyższej” 1978 nr 2 s. 198–201 (rec. A. Woźnicka); – Nekrologi i wspomnienia pośmiertne: „Dzien. Pol.” 1998 nr 287–288, 1999 nr 14 (D. Kubacka-Jasiecka, P. Słowik, fot.), „Psychoterapia” 2000 nr 4 s. 83–9 (J. K. Gierowski, A. Szymusik); – Arch. UJ: sygn. KM 56 (teczka magisterska S-iej), sygn. S III 246 (akta pracownicze S-iej), sygn. W. Hum. 196 (teczka doktorska S-iej); B. Nauk. PAU i PAN w Kr.: rkp. 10595 (koresp. Karola Buczka); B. Ossol.: rkp. 18042/II s. 415–16 (koresp. Kazimiery Kijowskiej).

Józef Krzysztof Gierowski

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.