INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Stanisław Szabelski     
Biogram został opublikowany w XLVI tomie Polskiego Słownika Biograficznego w latach 2009-2010.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Szabelski Stanisław, pseud. Stanisza (1873–1955), ksiądz rzymskokatolicki, działacz społeczny.

Ur. 28 VII w Częstochowie, był synem Ludwika, farmaceuty i właściciela apteki, uczestnika wojny rosyjsko-tureckiej 1877–8, oraz Emilii z Konatowiczów.

Po ukończeniu gimnazjum, a następnie sześcioklasowej szkoły realnej w Kaliszu, wstąpił S. w r. 1891 do Seminarium Duchownego we Włocławku. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 IV 1896 w katedrze włocławskiej z rąk bp. kujawsko-kaliskiego Aleksandra Bereśniewicza. Przez pewien czas uczył religii w zakładzie wychowawczym dla chłopców w podwarszawskim Mokotowie, ale nie uzyskawszy zgody władz rosyjskich na dalsze pełnienie tej funkcji, został 26 VI t.r. skierowany do parafii w Klonowej (pow. sieradzki), a następnie do Kraszewic (pow. wieluński). Po zdaniu egzaminu z języka rosyjskiego był od 27 VIII 1897 wikariuszem parafii św. Jakuba w Piotrkowie oraz prefektem szkół powszechnych i szkoły wiejskiej w Majkowie (pow. piotrkowski). Zwolniony z tych funkcji, został 21 VI 1900 w Piotrkowie prefektem czteroklasowej pensji żeńskiej Henryki Domańskiej oraz kapelanem więzienia, po czym od r. 1906 był prefektem w polskich gimnazjach: żeńskim Domańskiej i męskim Narcyza Jacobsona. Publikował wiersze na łamach piotrkowskich tygodników „Tydzień” (1903–5) i „Ziemia Piotrkowska” (1907) oraz artykuły w piotrkowskim miesięczniku „Wiadomości Pasterskie”, warszawskim tygodniku „Przegląd Katolicki” i włocławskiej „Kronice Diecezji Kujawsko-Kaliskiej”. Zorganizował pierwszą w Król. Pol. pielgrzymkę młodzieży szkolnej na Jasną Górę (prawdopodobnie między l. 1906 a 1910). Jako sekretarz Związku Katolickiego w Piotrkowie urządził w grudniu 1908 obchody pięćdziesięciolecia święceń kapłańskich papieża Piusa X, które rozpoczął okolicznościowym przemówieniem w teatrze. Z Wincentym Konarzewskim opublikował szkic Starożytne miasto Piotrków („Kalendarz Tow. Dobroczynności dla Chrześcijan na r. zwycz. 1909” [b.m.w.]). Zasiadał w komisji rewizyjnej piotrkowskiego oddziału Polskiego Tow. Krajoznawczego; 16 IV 1910 miał tam odczyt pt. Z Prus Zachodnich. Od t.r. był w Piotrkowie członkiem sekcji pedagogicznej Stow. Nauczycielstwa Polskiego i zastępcą członka zarządu nowo utworzonego Tow. Pomocy Szkolnej. Współtworzył powstały t.r. tygodnik katolicko-społeczny „Kronika Piotrkowska”, w którym publikował pod pseud. Stanisza i którego redaktorem naczelnym został 11 III 1911. W czasie wakacji wyjeżdżał do robotników polskich pracujących w Niemczech.

Dn. 16 X 1913 objął S. probostwo w Rozprzy (pow. piotrkowski). W r. 1914 rozpoczął tam budowę nowego kościoła parafialnego wg projektu Feliksa Nowickiego. Po wybuchu pierwszej wojny światowej w r. 1914 kierował sekcjami ekonomiczną, żywnościową i pracy Komitetu Obywatelskiego w Rozprzy (zamiast pieniędzy Komitet rozprowadzał bony podpisane przez S-ego). S. założył bezpłatną kuchnię, stworzył straż samopomocy i otoczył opieką rodziny rezerwistów, powołanych do armii rosyjskiej. Po zajęciu Piotrkowa w grudniu 1914 przez wojska austro-węgierskie przyczynił się do utworzenia na terenie swej parafii kilku szkół powszechnych. Dn. 11 I 1917 został dziekanem nowo utworzonego dekanatu gorzkowickiego, a 10 VII t.r. otrzymał godność kanonika honorowego kolegiaty kaliskiej. Z dn. 15 III 1918 przeniesiono go do Konina, gdzie został prepozytem tamtejszej parafii i dziekanem. T.r. był też prezesem Rady Opiekuńczej Okręgowej Konińsko-Słupeckiej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został dyrektorem Szkoły Handlowej w Koninie i doprowadził do przekształcenia jej 2 VII 1919 w ośmioklasowe Gimnazjum Humanistyczne. W tym czasie zorganizował też kursy dla dziewcząt, z których utworzono w r. 1921 Gimnazjum Żeńskie im. Królowej Jadwigi w Koninie. Zasiadał w sejmiku powiatowym, a przez dwie kadencje również w Radzie Miejskiej Konina. Był założycielem i patronem lokalnego Stow. Robotników Chrześcijańskich, prezesem Polsko-Amerykańskiego Komitetu Pomocy Dzieciom, prezesem Tow. Dobroczynności oraz wiceprezesem Powiatowej Rady Szkolnej. Należał do założycieli powstałego w r. 1921 tygodnika „Głos Koniński”. Opublikował Wspomnienia z pracy pedagogicznej na terenie Konina („Szkoła średnia w Koninie 1863–1938”, Konin [b.r.w.]). Za zasługi dla miasta otrzymał w r. 1923 honorowe obywatelstwo Konina.

Dn. 9 XII 1922 został S. przeniesiony na stanowisko prepozyta (od 10 XII 1925 był proboszczem) w nowo utworzonej parafii św. Jacka w Piotrkowie. Z listy związanego z Narodową Demokracją Bloku Gospodarczego wybrano go 8 XI 1925 do piotrkowskiej Rady Miejskiej. Dn. 2 X 1926 został w Piotrkowie proboszczem parafii św. Jakuba oraz dziekanem tamtejszego dekanatu. Reprezentował od 14 XII t.r. Kościół rzymskokatolicki w Radzie Szkolnej pow. piotrkowskiego, następnie wybrano go na jej przewodniczącego. Był wizytatorem szkół i prezesem piotrkowskiego Polskiego Białego Krzyża, działał też w Macierzy Szkolnej. Dn. 27 I 1927 został mianowany tajnym szambelanem papieskim. Ponownie wybrany 30 XII 1928 z listy Narodowego Komitetu Wyborczego do Rady Miejskiej, został na pierwszym posiedzeniu 26 I 1929 zgłoszony na jej przewodniczącego (wybrano jednak Adama Próchnika z PPS). Z okazji 700. rocznicy śmierci św. Antoniego Padewskiego zorganizował (12–14 VI 1931) Kongres Eucharystyczny Ziemi Piotrkowskiej.

Od r. 1932 był S. w Łodzi tymczasowym kapelanem wojskowym (27 V t.r.), kanonikiem gremialnym Katedralnej Kapituły Łódzkiej (30 V), redaktorem naczelnym diecezjalnego tygodnika „Słowo Katolickie” (30 VI), dyrektorem bursy przy Seminarium Duchownym (24 VIII) i spowiednikiem nadzwycz. Zgromadzenia Sióstr Urszulanek (8 IX). Dn. 18 XI 1936 powołano go na stanowisko prowizora Seminarium Duchownego w sprawach gospodarczych oraz członka Diecezjalnej Rady Administracyjnej Mienia Kościelnego. Od 22 X 1938 był też sędzią prosynodalnym Sądu Biskupiego. Podczas okupacji niemieckiej został 8 XI 1939 aresztowany i osadzony w więzieniu przy ul. Sterlinga w Łodzi. Przewieziony po dwóch dniach do obozu na Radogoszczu, po kilku tygodniach został zwolniony. Ponownie aresztowany 6 V 1941, został wywieziony wraz z m.in. ordynariuszem łódzkim bp. Włodzimierzem Jasińskim oraz bp. sufraganem Kazimierzem Tomczakiem do Szczawina (pow. łódzki), a 12 VIII t.r. do klasztoru Reformatów w Bieczu. Zwolniony w listopadzie 1944, zamieszkał u rodziny Braulińskich w Piotrkowie. Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej objął 19 II 1945 paraf. św. Franciszka z Asyżu w Łodzi (proboszczem był do r. 1950). Jego staraniem odnowiono świątynię zamienioną podczas okupacji na magazyn. Dn. 28 X 1946 mianowano go prałatem scholastykiem, a 3 IV 1951 prałatem archidiakonem Katedralnej Kapit. Łódzkiej. Zmarł 8 IV 1955 w Łodzi, tam został pochowany.

W kościele św.św. Jacka i Doroty w Piotrkowie wmurowano staraniem wychowanków poświęconą S-emu tablicę pamiątkową.

 

Frycie S., Bibliografia zawartości literackiej „Tygodnia” piotrkowskiego, „Roczn. Nauk.-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagog. w Rzeszowie” T. 2: 1965 s. 188; – Budziarek M., Katedra przy Adolf Hitlerstrasse. Z dziejów Kościoła katolickiego w Łodzi 1939–1945, W. 1984; Głowacki K., Kościół św. Franciszka Ksawerego i kolegium jezuickie w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 1982 s. 342; Matysiak D., Wybory parlamentarne i samorządowe w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1918–1939, Piotrków Trybunalski 2002 s. 47, 63, 124, 133 (mszp. pracy magisterskiej w Arch. Akad. Świętokrzyskiej, Filii w Piotrkowie Trybunalskim); Motas M., Materiały dotyczące udziału rad opiekuńczych w przejmowaniu władzy w generał-gubernatorstwie warszawskim w listopadzie 1918 r., „Teki Arch.” T. 11: 1968 s. 87; Mucha B., Papieski jubileusz w 1908 roku, „Kur. – Kult. i Rzeczywistość” 2005 nr 12; Pasiecznik J., Prowincja Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszej (franciszkanie reformaci), w: Życie religijne w Polsce pod okupacją 1939–1945. Metropolia wileńska i lwowska, zakony, Kat. 1992; V Zjazd Wychowanków i Absolwentów Liceum im. Tadeusza Kościuszki. W 140. rocznicę powstania szkoły średniej w Koninie, Konin 2003 s. 28–9; Pielużek A., Piotrków i powiat piotrkowski w świetle „Kroniki Piotrkowskiej” 1910–1914, Piotrków Trybunalski 2005 s. 31, 33–4, 37, 42–6, 57, 66, 94–7, 102, 114–15, 123, 135–6, 182–3, 187–8; Pielużek A., Warzocha D., Społecznik, publicysta i tajny szambelan, „Kur. – Kult. i Rzeczywistość” 2006 nr 3; Rogowski H., Śp. ks. prałat Stanisław Szabelski, „Wiad. Diec. Łódz.” 1966 nr 1 s. 23–6; Warzocha D., Czasopiśmiennictwo piotrkowskie w latach 1867–1915, Piotrków Trybunalski 2007 s. 61, 65–7, 133, 147, 150–5; – Elenchus cleri saecularis ac regularis dioeceseos lodziensis pro anno Domini 1926–8, Ł. 1926–8; toż za r. 1931, Ł. 1931; Jednodniówka z okazji Zjazdu Koleżeńskiego b. Wychowanek i Nauczycielstwa Szkoły daw. ś.p. H. Domańskiej i Gimnazjum Zrzeszenia w dn. 8 kwietnia 1934 r., Piotrków Trybunalski 1934 (fot.); Rapalski S., Byłem w piekle, Ł. 1969 s. 167; Spis duchowieństwa i parafii diecezji łódzkiej za r. 1948, Ł. 1948 s. 4–5, 8, 19, 32; toż za r. 1955, Ł. 1955 s. 195; Spisok’ duchovenstvu vloclavskoj ili kujavsko-kaliszskoj eparchii v’ 1914 g., [b.m.r.w.] s. 70; – „Dzień Trybunalski” 1925 nr 84; „Kron. Piotrkowska” 1910 nr 11, 1911 nr 10, 1913 nr 46, 1914 nr 33;. – Arch. Archidiec. w Ł.: Akta personalne S-ego.

Daniel Warzocha

 
 

Powiązane zdjęcia

   

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.