INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Wojciech Starzechowski h. Nieczuja  

 
 
Biogram został opublikowany w latach 2003-2004 w XLII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Starzechowski Wojciech h. Nieczuja (zm. 1556), rotmistrz wojsk koronnych, kasztelan, wojewoda bełski.

Pochodził ze średniozamożnej rodziny szlacheckiej piszącej się ze Starzechowic w woj. sandomierskim, później z Białobok w ziemi przemyskiej. Był synem Wojciecha, miał kilku braci, w tym zapewne Marcina i Bartłomieja, odnotowanych w rejestrach popisowych jazdy obrony potocznej jako towarzysze w l. 1537–8.

W źródłach pojawił się S. po raz pierwszy 16 II 1506, kiedy jako servitor królewski otrzymał na sejmie lubelskim od króla Aleksandra Jagiellończyka zezwolenie na wykup z rąk Michała Chołowskiego wsi królewskich Chołowice i Wola Krzeczkowa w ziemi przemyskiej. Przypuszczać można, że był już wówczas dworzaninem królewskim i towarzyszył władcy w czasie jego pobytu w Wilnie. W r. 1512 występował jako podstarości przemyski. W czasie wojny litewsko-moskiewskiej, latem 1517, otrzymał list przypowiedni na zaciąg chorągwi jazdy, z którą udał się do obozu królewskiego pod Połock. Został przydzielony do nielicznego kontyngentu polskiego i pod dowództwem hetmana zaciężnego Janusza Świerczowskiego ruszył pod Psków w składzie armii lit. hetmana w. lit. Konstantego Ostrogskiego. Wziął zapewne udział w nieudanej próbie zdobycia zamku Opoczki nad rzeką Wieliką, w czasie której oddział polski poniósł znaczne straty. We wrześniu t.r. powrócił do Połocka; w listopadzie przebywał w Wilnie. Nie można wykluczyć, że 2 VIII 1519 uczestniczył w zakończonej klęską bitwie z Tatarami pod Sokalem, w której zginęło kilku jego braci.

W r. 1520, w związku z toczącą się wojną pruską, udał się S. na dwór królewski i rozpoczął służbę w wojsku nadwornym (curienses), dowodzonym przez marsz. nadw. Piotra Kmitę (Sobieńskiego). T.r. towarzyszył Zygmuntowi I w Toruniu, oraz (jesienią) w obozach wojskowych pod Wągrowcem i Bydgoszczą. Dn. 20 XI, w związku z przydziałem do grupy operacyjnej hetmana w. kor. Mikołaja Firleja, wyznaczył opiekunów swych dzieci i majątku, rotmistrzów: kaszt. bełskiego Mikołaja i podkomorzego przemyskiego Ottona Pileckich. Dn. 29 XI uczestniczył w zdobywaniu Chojnic, a 6 XII – Starogardu. Po próbie ataku krzyżackiego na Elbląg znalazł się w marcu 1521 w oddziałach nadwornych, skierowanych przez króla na Żuławy dla zablokowania do nich dostępu.

Po powrocie z wojny przestał S. pełnić urząd podstarościego przemyskiego (w r. 1528 był nim już Wacław Śliwnicki) i jako komornik rozgraniczał dobra królewskie. Dn. 19 III r.n. został wyznaczony na dispensatora do ściągania uchwalonych na sejmie warszawskim podatków w woj. ruskim i chełmskim; w sprawie zaległych podatków wysłał go też do poborcy woj. ruskiego sejm piotrkowski 1534 r. Latem 1535 najprawdopodobniej uczestniczył S. pod dowództwem hetmana w. kor. Jana Tarnowskiego w walkach z Moskwą na Siewierszczyźnie, biorąc udział w zdobywaniu Homla i Staroduba. Wobec napływających wiadomości o przygotowaniach Moskwy do kolejnej ofensywy, król powierzył mu jesienią dowództwo nowego, liczącego 1 tys. pieszych zaciągu polskiego. W liście z 13 XI t.r. monarcha, tytułując go (zapewne błędnie) star. drohobyckim, nakazywał zaciągnąć na zimę żołnierzy i przesyłał dla nich pieniądze. Roty, przyjęte do służby na jeden kwartał, miały być rozmieszczone jako załogi w zamkach nad Dźwiną (Połock) i Dnieprem (Orsza i Rohaczew) oraz w Brasławiu. Na front moskiewski udał się S. jako hetman zaciężny ze swym synem, Janem, skierowanym z 300 pieszymi do Połocka. W Wilnie otrzymał rozkaz dołączenia do armii lit. dowodzonej przez woj. połockiego Jana Hlebowicza, który miał opanować i zburzyć broniony przez Iwana Zasiekina zamek Siebież. Oblężenie rozpoczęło się 27 II 1536; szturm przypuszczono po zamarzniętym Jeziorze Siebieżskim, jednak wskutek załamania się lodu oddziały polsko-litewskie poniosły duże straty i musiały odstąpić od twierdzy. Za zasługi w wojnie moskiewskiej S. otrzymał 21 III t.r. urząd podkomorzego lwowskiego, który sprawował do końca r. 1542.

Wobec zbliżającej się wojny z Mołdawią dostał S. w styczniu 1537 list przypowiedni na zaciąg dwustukonnej chorągwi jazdy potocznej. Wziął udział w przegranej bitwie z Mołdawianami nad Seretem (1 II r.n.); straty w jego chorągwi sięgnęły jednej czwartej stanu. Nie wiadomo, kiedy królowa Bona powierzyła mu zarząd star. rowieńskiego na Podolu; pierwszy dokument wystawiony przez niego w Rowie pochodzi z 17 VII 1538. W lipcu t.r. dostał od króla list przypowiedni na zaciąg stukonnej chorągwi, z którą uczestniczył w wyprawie mołdawskiej Tarnowskiego, zakończonej w sierpniu oblężeniem Chocimia. Po powrocie otrzymał 10 IX t.r. urząd wojskiego medyckiego. Dn. 4 III 1539 został mianowany wojskim samborskim (zrezygnował 4 X 1548 na rzecz syna, Jana), a następnego dnia otrzymał nadanie star. niegrodowego drohobyckiego. Jako star. rowieński zostawił S. w tym czasie «ślady gorliwej działalności». Dn. 11 II 1540 na miejscu Rowu założono z polecenia Bony miasto Bar i wzniesiono zamek. S. osobiście wyznaczył miejsce na lokację miasta oraz umocnił zamek wałami, fosami i basztami, zaopatrując go też w działa, proch i kule. Na zamku utrzymywał kilkuset jezdnych i pieszych żołnierzy zaciężnych oraz tyluż robotników. Dn. 12 VI t.r. popisał S. w Kamieńcu Podolskim stukonną chorągiew strzelczą, występując z pocztem własnym liczącym 13 koni. Jesienią t.r. walczył nad Bohem z czambułami oczakowskimi i białogrodzkimi, dowodzonymi m.in. przez Bieleka murzę; w starciu pod Barem chorągiew S-ego poniosła straty, wynoszące 20 koni (w poczcie rotmistrzowskim trzy konie). Po tym niepowodzeniu odszedł S. w r. 1541 ze służby w obronie potocznej. Zbliżenie do Tarnowskiego (w sierpniu t.r. synowie S-ego, Jan i Wojciech, byli dworzanami hetmańskimi) spowodowało w tym czasie pogorszenie stosunków z królową; w grudniu t.r. odebrała mu ona star. barskie. W liście z 5 I 1542 powiadamiała Bona pisarza barskiego Stanisława Bagieńskiego, że S. «zjeżdżając z zamku barskiego, a starostwo spuszczając» zostawił swemu następcy Bernardowi Pretwiczowi ruchomości, żywność i pieniądze.

S. uczestniczył następnie jako komisarz w rokowaniach z przedstawicielami sandżaka sylistryjskiego Osmana bega w sprawie oznaczenia granicy polsko-tureckiej wzdłuż Dniestru i Bohu. Wspólnie z rotmistrzem Jerzym Jazłowieckim, kaszt. czechowskim Janem Mieleckim i hetmanem polnym kor. Mikołajem Sieniawskim S. był 15 IX 1542 «na Polach Podolskich» pod Tehinią; rozmowy zakończyły się niepowodzeniem, gdy Polacy odmówili rokowań z tureckimi pośrednikami, a Osman nie zgodził się przybyć na miejsce obrad osobiście. W październiku t.r. rozgraniczał S. tenutę barską królowej od dóbr Drobiszowce, należących do Dymitra Mytki. Wspólnie z dworzaninem Zygmunta Starego, Stanisławem Podlodowskim, wziął udział w komisji dla wynagrodzenia krzywd, wyrządzonych mieszkańcom Oczakowa przez najazd polski. Pod koniec t.r. komisarze spotkali się w Winnicy z przedstawicielem sułtana tureckiego, pisarzem mołdawskim Burlą. Dn. 27 X zrezygnował S. z urzędu wojskiego medyckiego i 22 XII został mianowany kaszt. bełskim; jednocześnie piastował nadal (do października 1548) urząd wojskiego samborskiego. W lutym i marcu 1543 był pomyłkowo wzmiankowany w Metryce Kor. jako kaszt. kamieniecki (być może w okresie dobrych stosunków z Boną otrzymał ekspektatywę na ten urząd). W l. 1544 i 1546 był wyznaczony na komisarza do rozdzielania dóbr królewskich i prywatnych na Podlasiu oraz w ziemi lwowskiej. Dn. 6 I 1545 razem z kaszt. lubelskim Andrzejem Tęczyńskim, kaszt. chełmskim Mikołajem Grabią i wojskim lubelskim Mikołajem Boguszem został mianowany komisarzem na pograniczny zjazd polsko-mołdawski dla rozstrzygnięcia kwestii spornych między obu państwami; zjazd nie doszedł jednak do skutku. We wrześniu r.n. udał się do Baru, gdzie wraz z Grabią oszacował wysokość odszkodowania, przyznanego Turkom za napad kozacki na Oczaków w poprzednim roku i wypłacił je czauszowi tureckiemu ze skarbu królewskiego. Na sejmie piotrkowskim 1548 r. należał do stronnictwa hetmańsko-kanclerskiego, walczącego o władzę z opozycją kierowaną przez Bonę; na początku grudnia t.r. poparł Tarnowskiego radzącego, by monarcha sprawował sądy, sejm zaś kontynuował obrady. W kwietniu 1549 został wyznaczony do komisji rozdzielającej dobra królewskie od prywatnych w ziemi lwowskiej. W marcu 1554 król Zygmunt August polecił mu, by wraz z woj. ruskim Mikołajem Sieniawskim interweniował we Lwowie w sprawie egzekucji nieruchomości na rzecz Mikołaja Leszniowskiego. Dn. 19 IV t.r. na sejmie w Parczewie król nadał mu urząd woj. bełskiego po Sieniawskim; ostatni raz wystąpił S. z tym tytułem 25 I 1556.

Dzięki służbie wojskowej oraz protekcji Bony i Tarnowskiego powiększał S. swe dobra. Odziedziczywszy w ziemi przemyskiej wieś Nowosielce, wykupił tam w l. 1506–15 wsie królewskie Chołowice, Wola Krzeczkowa, Wyszatyce i Syrcza. W r. 1510 nabył od wójta wsi Albigowa Macieja oraz star. kamienieckiego Stanisława Lanckorońskiego należącą do nich po połowie wieś Białoboki; w r. 1519 kupił wieś Ostrów. W r. 1523 wziął w zastaw za 2 tys. złp. od Tarnowskiego jego wsie dziedziczne Wapowce, Łętownię i Tarnawce (wykupił je w r.n.) oraz dzierżawioną przez hetmana królewszczyznę Kuńkowce pod Przemyślem. W l. trzydziestych nabył lub otrzymał w ziemi przemyskiej wsie Zabłojce (Zabłotce), Sośnica, Święte i Dusowce, a w ziemi lwowskiej wykupił od Piotra Herburta Odnowskiego Stromiatyń, Koszelową i Drohoszwy. W r. 1546 kupił od Paniowskich m. Żydaczów z kilkoma wsiami oraz otrzymał na własność wsie Dobrzelczyca i Perensko (pow. żydaczowski). W r.n. dostał od króla dożywocie na wsiach Błotnia, Baczów i Usilne w ziemi lwowskiej, które wykupił w r. 1549. W pow. grabowieckim posiadał wieś Horyszów, w chełmskim dożywocie na wsi królewskiej Niewakowo (Przemiwołki) oraz dzierżawę złóż solnych we wsi Wlernio. W star. drohobyckim, złożonym z miasta i 19 wsi, posiadał na własność w Drohobyczu dom żupniczy z dwoma ogrodami za bramą miejską w pobliżu żup solnych oraz młyn należący do zamku drohobyckiego. W sprawie należnych mu powinności miał S. zatargi z chłopami ze star. drohobyckiego, co spowodowało w listopadzie 1546 interwencję Zygmunta Starego. Dn. 20 I 1548 scedował S. dożywocie na starostwie synowi, Janowi; 9 VIII t.r. Zygmunt August zatwierdził dziedziczenie S-ego w tych dobrach na wypadek śmierci syna; Jan formalnie objął starostwo 21 VII r.n., jednak już po uzyskaniu ekspektatywy obaj Starzechowscy używali tytułu starosty. Ze star. drohobyckiego wydzielono na zasadzie zastawu złożony z ośmiu wsi klucz medenicki, który S. zachował dla siebie. W samych Medenicach ufundował w grudniu 1550 kościół p. wezw. Trójcy Świętej. S. zmarł przed 25 X 1556, kiedy nominację na woj. bełskiego otrzymał Jan Firlej z Dąbrowicy.

Żoną S-ego była Barbara z Turskich h. Janina (zm. 1520); miał z nią córkę Annę i czterech synów: rotmistrza, kaszt. przemyskiego i woj. podolskiego Jana (zob.) oraz zmarłych w młodym wieku, podkomorzego lwowskiego Wojciecha (wg K. Niesieckiego i B. Paprockiego mylonego niekiedy z ojcem i bratankiem Wojciechem, synem Jana), towarzysza jazdy potocznej (1540) Salomona i Mikołaja (zm. 1549). Nieznani z imienia synowie S-ego pozostawali na służbie u ks. bawarskiego Ottona; w lutym 1531 król Zygmunt Stary osobiście interweniował u księcia w sprawie ich powrotu do kraju.

 

Niesiecki; Paprocki; – Maleczyński K., Urzędnicy grodzcy i ziemscy lwowscy w latach 1352–1783, Lw. 1938; Plewczyński M., Materiały do zagadnienia liczebności i organizacji wojska polskiego w latach 1506–1572, Studia i Mater. do Hist. Wojsk. T. 31: 1988 s. 320, T. 32: 1989 s. 262–4, 267; Urzędnicy, III/1–3; – Dworzaczek W., Hetman Jan Tarnowski. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego, W. 1985; Kaniewska I., Stanisław Lupa Podlodowski, działacz sejmowy pierwszej połowy XVI wieku, „Odr. i Reform. w Polsce” R. 5: 1960 s. 53–4; Kolankowski L., Roty koronne na Rusi i Podolu 1492–1572 r., „Ziemia Czerwieńska” R. 1: 1935 s. 148, 152, 157–8; tenże, Zygmunt August Wielki Książę Litwy do r. 1548, Lw. 1913; Krzepela J., Małopolskie rody ziemiańskie, Kr. 1928; Plewczyński M., Naczelne dowództwo armii koronnej w latach 1501–1572, Studia i Mater. do Hist. Wojsk. T. 34: 1991 s. 52–3; tenże, Rotmistrz zaciężny na urzędzie ziemskim w XVI w., w: Kultura. Polityka. Dyplomacja. Studia ofiarowane Profesorowi Jaremie Maciszewskiemu w sześćdziesiątą rocznicę Jego urodzin, W. 1990 s. 304; tenże, Udział jazdy obrony potocznej w walkach na południowo-wschodnim pograniczu Rzeczypospolitej w latach 1531–1573, Studia i Mater. do Hist. Wojsk. T. 26: 1983 s. 115; tenże, Żołnierz jazdy obrony potocznej za panowania Zygmunta Augusta, W. 1985; Rolle M., Z przeszłości. Okręg rowski, starostwo barskie (do r. 1774), Lw. 1896 s. 81, 83; Sobieski W., Upadek rodziny Starzechowskich, w: tenże, Trybun ludu szlacheckiego. Pisma historyczne, W. 1978; Spieralski Z., Jan Tarnowski 1488–1561, W. 1977 s. 254, 260, 286, 288, 326; Sucheni-Grabowska A., Monarchia dwu ostatnich Jagiellonów a ruch egzekucyjny, Wr. 1974; Wijaczka J., Polska a Mołdawia w latach 1541–1546, „Studia Hist.” R. 37: 1994 s. 170; – Acta Tom., XI, XIII, XVII; Akta grodz. i ziem., X, XVIII, XIX; Arch. Jugo-Zap. Rossii, I cz. 7, II cz. 8; Archiwum miasta Drohobycza, Wyd. F. Gątkiewicz, Drohobycz 1907 nr XXV; Arch. Sanguszków, V; Księga radziecka miasta Drohobycza 1542–1563, Wyd. H. Polaczkówna, Lw. 1936, s. XXV, XLI, LXI, LXXI; List królowej Bony do Bageńskiego r. 1542 pisany, „Pam. Sandomierski” R. 2: 1830 s. 197–9; Listy króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów, Oprac. I. Kaniewska, Kr. 1999; Listy polskie z XVI wieku, Red. K. Rymut, Kr. 1998 I 243–4, 268, 284–9, 300; Matricularum summ., III, IV, V nr 71, 506, 6642, 7370, 7631; Memoriał Bernarda Pretwicza do króla z 1550 r., Wyd. A. Tomczak, Studia i Mater. do Hist. Wojsk. T. 6: 1960 cz. 2 s. 329–30; Seruga J., Dokumenty pergaminowe w zbiorach biblioteczno-muzealnych hr. Tarnowskich w Suchej, Kr. 1936; Starowolski, Monumenta Sarmatarum, s. 776; Źródła Dziej., X; – AGAD: Arch. Skarbowo-Wojsk., t. 85 nr 29–30 k. 25, nr 32 k. 82, nr 34 k. 25, nr 39 k. 12, nr 47 k. 4, Metryka Kor., t. 87 k. 220v–1v, t. 89 k. 14v–5v, Metryka Lit., IV B. 8 k. 132n.; B. Czart.: rkp. 59 s. 803–4.

Marek Plewczyński

 

 
 

Powiązane artykuły

 

Druga połowa XVI wieku

Druga połowa XVI wieku, a przede wszystkim interesujący nas okres panowania ostatniego Jagiellona – Zygmunta Augusta – to okres dominacji wojsk zaciężnych, co przekładało się na konieczność......
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.