INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Włodzimierz (Wołodymyr) Szaszkiewicz (Szaszkewycz)     

Włodzimierz (Wołodymyr) Szaszkiewicz (Szaszkewycz)  

 
 
Biogram został opublikowany w latach 2010-2011 w XLVII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Szaszkiewicz Włodzimierz (Szaszkewycz Wołodymyr) (1839–1885), prawnik, urzędnik, ukraiński pisarz i publicysta.

Ur. 7 IV we wsi Niestanice (pow. Kamionka Strumiłowa), był synem Markiana (zob.) i Julii z Kruszyńskich. Rodzina mieszkała w parafii ojca Nowosiółki Liskie; po jego śmierci w r. 1843 osiadł S. wraz z matką na plebanii dziadka, ks. Teodora Kruszyńskiego (1785–1866), proboszcza greckokatolickiego we wsi Derewnia (pow. żółkiewski).

Pierwsze nauki pobierał S. u dziadka Kruszyńskiego oraz, razem z dziećmi wiejskimi, u miejscowego diaka. Od r. 1845 uczył się w szkole normalnej dominikanów w Żółkwi, ale po ukończeniu z wyróżnieniem pierwszej klasy zachorował i odtąd przez półtora roku kształcił się w domu pod kierunkiem zatrudnionego przez dziadka działacza ruskiego Klemensa Merunowicza. W r. 1849 został przyjęty do trzeciej klasy szkoły normalnej we Lwowie, a po ukończeniu klasy czwartej kontynuował naukę w r. 1851 w lwowskim niemieckojęzycznym II Gimnazjum typu klasycznego, tzw. dominikańskim (od r. 1852 II Państw. Niemieckie Wyższe Gimnazjum). W r. 1855 przeniósł się do prowadzonych równolegle klas z polskim językiem nauczania. Razem z Korneliuszem Ustjanowiczem założył w Gimnazjum w r. 1857 ruskie kółko samokształceniowe. Prawdopodobnie od r. 1858 jednym z jego nauczycieli był Emilian Ogonowski (Omelian Ohonowski). W r. 1859 zachorował S. na płuca; w celu zaleconej przez lekarza zmiany klimatu mieszkał od jesieni 1859 do lata 1860 u stryja, Antoniego Szaszkiewicza, w Budapeszcie. Po powrocie do Lwowa zadebiutował wierszami w redagowanym przez Bohdana Didyckiego almanachu „Zorja Halyc’kaja jako album na god 1860” (Lw.). Poezje publikował też w wydawanym od r. 1861 lwowskim czasopiśmie „Slovo”. Dn. 22 VII t.r. zdał z odznaczeniem egzamin dojrzałości i we wrześniu zapisał się na Wydz. Prawa Uniw. Lwow. Był tam jednym z założycieli organizacji samokształceniowej grupującej studentów ukraińskiego pochodzenia, tzw. Hromady «Sicz» (wzorowanej na «starej» Hromadzie kijowskiej). Wśród jej działaczy była aktywna grupa początkujących poetów, w której obok S-a czołową rolę odgrywali Ksenofont Kłymkowicz i Fedir Zarewicz, uważający się za kontynuatorów i naśladowców twórczości Markiana Szaszkiewicza, dlatego też zwanych Drugą Ruską Trójcą. Żywo reagując na aktualne wydarzenia polityczne, w r. 1861 skierował S. dziękczynny wiersz do ks. Antoniego Mohylnickiego, domagającego się w Radzie Państwa równych praw dla Ukraińców galicyjskich (Homin Molodoj Rusy. Stich stavlenyj imeniem ruskoj molodiežy z pryčyny slova vyhološonoho našym poslom Prep. Antoniem Mohylnyckim v dumi deržavnoj v Vidni 27 čyrvnja 1861 roku v dokaz blahodarnosti i hlubokoho počytanja, L’viv). Dn. 9 I 1862 deklamował swe wiersze na zebraniu założycielskim lwowskiego tow. kulturalnego «Rus’ka Besida». Z pomocą posła do Sejmu Krajowego Juliana Ławrowskiego zaczął t.r. wydawać z Kłymkowiczem i Zarewiczem tygodnik „Večernici”, organ tzw. Młodej Rusi, podkreślającej jedność i odrębność narodu ukraińskiego pod zaborem austriackim i rosyjskim. Wiersz S-a Ne čužoj my šukajem, a svojej voli... stał się hymnem «Młodej Rusi». S. podpisywał tygodnik najpierw jako «główny pracownik», a od lutego 1863 jako redaktor odpowiedzialny i wydawca. Opublikował w nim czternaście wierszy, kilka fragmentów poematu Černa, kniahynia Černihovska, traktujący o najazdach tatarskich na Ruś, oraz trzy przekłady wierszy H. Heinego. Dn. 15 VI t.r. wydawanie czasopisma zostało z powodów finansowych zawieszone. T.r. opublikował S. we Lwowie tomik poetycki Zilnyk (wyd. następne, Lw. 1966), zawierający dwadzieścia wierszy pod wspólnym tytułem Dribni kvity (do jedenastu z nich skomponował muzykę w r. 1869 ks. Mychajło Werbycki), poemat Černa, kniahynia Černihovska oraz przekłady poezji Heinego. W r. 1863 zaczął wydawać czasopismo satyryczne „Dulja”, ale z powodu braku środków finansowych zdołał wydać tylko jeden numer. Planując małżeństwo, podjął we wrześniu t.r. pracę jako zastępca nauczyciela języka niemieckiego w Wyższej Szkole Realnej we Lwowie. Na początku r. 1864 ponownie zachorował na płuca; zdołał ukończyć czwarty semestr studiów, ale zrezygnował z ożenku i studia przerwał.

Na zaproszenie krewnego Grzegorza Szaszkiewicza (zob.) wyjechał S. na początku stycznia 1865 do Wiednia i podjął dalsze studia na Wydz. Prawa tamtejszego uniwersytetu (uczęszczał również na wykłady slawisty F. Miklošiča). Współpracował z wychodzącym w Wiedniu czasopismem „Vistnyk dlja rusynov avstrijskoj deržavy”. Napisał czteroaktowy melodramat Syla ljubovy (niewyd., premiera 8 VI t.r. we Lwowie, w teatrze «Rus’ka Besida») oraz rozpoczął pracę nad dramatem historycznym Tymko Chmielnyckyj (nieukończony). Już w poł. t.r. był z powrotem we Lwowie, gdzie ponownie podjął studia na Wydz. Prawa Uniw. Lwow. We współpracy z Ołeksandrem Konyskim rozpoczął 1 I 1866 wydawanie we Lwowie literacko-naukowego tygodnika „Rusałka”, propagującego ideę ukraińskiej solidarności narodowej; zadłużony tygodnik upadł w kwietniu t.r., a S. popadł w długi i przeniósł się do Derewni, gdzie matka odziedziczyła część ziemi i zbudowała dom. W r. 1867 wszedł w skład redakcji powstałego z inicjatywy namiestnika Galicji Agenora Gołuchowskiego ukraińskojęzycznego czasopisma „Ruś”, które miało być przeciwwagą dla obozu moskalofilskiego i propagować współdziałanie Ukraińców galicyjskich z Polakami. W piśmie prowadził stałą rubrykę autorską pt. Korespondencija z Mostov Velyckich. Po upadku „Rusi” współpracował z czasopismem „Pravda”, gdzie w r. 1869 opublikował kilka wierszy, m.in. w nr 10 Vinec na mohylu T. Ševčenkovoj upletenyj. Przygotowywał do druku utwory ojca oraz działał na rzecz kultywowania jego pamięci wśród społeczności galicyjskiej.

W maju 1869 złożył S. ostatnie egzaminy na Wydz. Prawa Uniw. Lwow. i dzięki poparciu Ławrowskiego podjął w czerwcu praktykę w Sądzie Krajowym we Lwowie. Jednakże z powodu trudnej sytuacji materialnej zrezygnował z kariery sądowej i od początku r. 1870 praktykował w Krajowej Dyrekcji Skarbu z oddelegowaniem do Powiatowej Dyrekcji Skarbu we Lwowie; 28 III t.r. złożył przysięgę urzędnika państwowego i rozpoczął pracę zawodową. Równocześnie wstąpił t.r. do lwowskiego tow. «Proswita» i na jego zamówienie przygotował dwie czytanki dla dzieci wiejskich, wydane w popularno-oświatowej serii „Zorja” (L’viv 1871, 1872). Opublikował kilka opowiadań, m.in. Čomu bida dosy chodit po sviti (L’viv 1872) oraz Pimsta i velykodušije („Pravda” 1872 nr 5). Ostatnim jego utworem był wiersz Žal vahy ne maje (tamże). We wrześniu 1872 awansował na koncepistę w Powiatowej Dyrekcji Skarbu w Tarnopolu. Przegrany proces o długi „Rusałki” pozbawił go w r. 1872 skromnego majątku. Niesłusznie oskarżony o sympatie prorosyjskie, podczas gdy współpracował w Tarnopolu z polskimi organizacjami postępowymi, został przeniesiony w r. 1874 do Powiatowej Dyrekcji Skarbu w Kołomyi. Corocznie, bez powodzenia, składał podania o przeniesienie do Lwowa, lub innego miasta Galicji Wschodniej. Od r. 1876 pracował w Powiatowej Dyrekcji Skarbu w Tarnowie. Na prośbę Ogonowskiego napisał w r. 1877 autobiografię do przygotowywanej przez niego syntezy dziejów literatury ukraińskiej (Ohonovs’kij O., „Istorija literatury rus’koj” L’viv 1889). W r. 1883 przeszedł S. na emeryturę, po czym wrócił do Lwowa. Chory od r. 1884 na gąbczaste zmiękczenie mózgu, zmarł 16 II 1885 we Lwowie. Jego prochy przeniesiono w r. 1908 do grobu rodziców na cmentarzu Łyczakowskim.

S. rodziny nie założył.

 

Fot. w Mater. Red. PSB; – Dovidnyk z istoriï Ukraïny, Kyïv 2001 s. 1075; Enc. of Ukraine, IV 620; Encyklopedija ukraïnoznavstva, Paris–New York 1976 X 3797; Ternopil’skyj encyklopedyčnyj slovnyk, Ternopil’ 2008 III 625–6; – Cehlins’kyj H., Otec’ i syn, „Zorja” 1887 nr 8; Dysak F., V. Šaškevyč u hazety „Osnova” (1870–1872), w: Zbirnyk prac’ naukovo-doslidnoho centru periodyky L’vivs’koï naukovoï biblioteki im. V. Stefanyka Ukraïny, L’viv 2000 VII; Mudryj M., Halyc’ky narodovcy v 60-ch rr. XIX st. sproba modernizacyï ukraïns’koï nacyonal’noï ideï, „Moloda nacja, al’manach” Kyïv 1996 nr 3 s. 213–19; Ohonovs’kyj O., Istorija literatury rus’koï (ukraïns’koï), L’viv 1889 č. 2; Sereda O., Hromady rannych narodovciv u Schidnyï Halyčyni (60-ti roky XIX stolittja), w: Ukraïna: kul’turna spadščyna, nacional’na svidomist’, deržavnist’, L’viv 2001 IX; tenże, Volodymyr Šaškevyč u rann’omu narodovec’komu rusi 60-ch rokiv XIX st., „Šaškevyčiana, nova seryja” (L’viv–Borodi–Winnipeg) T. 3–4: 2000; Šach S., O. Markijan Šaškevyč ta halyc’ke vydrodžennja. Juvylejne vydannja u 150-littja narodyn poeta, Paryž–Mjunchen 1961; V erbyc’kyj M., Lidertafel’ – pisni dlja čolovičech kvartetiv (Mlyny, 1863–1869 rr.), Ed. V. Polypovyč, Peremyšl 2008; – Barvins’kyj O., Pamjaty Volodymyra Šaškevyča (z nahody perenesennja ego moščyj do rodynnoï hrobnicy), „Ruslan” 1908 nr 240; tenże, Spomyny z moho žyttja, N’ju Jork–Kyïv 2004 č. 1–2; Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr [...] 1861–1869, Lemberg 1861–9; Szematyzmy Król. Galicji za l. 1870–82; Tvory Leonida Hlibova, Ksenofonta Klimovyča, Volodymyra Šaškevyča, L’viv 1911; Voznjak M., Nedrukovana avtobiohrafija Volodymyra Šaškevyča, „Nedilja” 1911 nr 34–36; – Central’nyj deržavnyj istoryčnyj archiv Ukraïny we Lw.: F. 201 op. 4a spr. 3332; L’vivs’ka naukova biblioteka im. V. Stefanyka we Lw.: F. 2 op. 12, F. 2 (Narodnij Dim) op. 2 spr. 304 (świadectwo gimnazjalne S-a), F. 11 spr. 3875 (listy S-a do O. Barwińskiego).

Ołena Arkusza i Stanisław Stępień

 
 

Powiązane zdjęcia

   

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.