Obraz olejny namalowany w ostatniej ćwierci XIX wieku.