Grupa wykładowców i organizatorów kursu w dniu otwarcia. Stoją od lewej: delegat komisarza rządu Gustaw Zieliński, profesor doktor Mieczysław Michałowicz, dyrektor Czesław Babicki, docent Tadeusz Jaroszyński, doktor Remigiusz Stankiewicz, naczelnik Wydziału Opieki nad Dziećmi i Młodocianymi w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej Bronisław Krakowski, doktor Marceli Gromski, prezes Kazimierz Koralewski, naczelnik Wydziału Opieki Społecznej Komisariatu Rządu na m.st. Warszawę Stefan Łopatto, delegat ministra pracy i opieki społecznej Wacław Kowarski.