Fotografia Tadeusz Romana ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.