INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Edmund Nowicki     
Biogram został opublikowany w 1978 r. w XXIII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Nowicki Edmund (1900–1971), biskup gdański. Ur. 13 IX w Trzemesznie (pow. Mogilno), był synem Zygmunta, właściciela browaru, i Marii Huebner. Po ukończeniu gimnazjum w Nakle i Seminarium Duchownego w Poznaniu i Gnieźnie otrzymał święcenia kapłańskie w Gnieźnie 15 III 1924. Od 1 IV 1924 do 30 VI 1927 pracował jako wikariusz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu. W l. 1927–30 studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego. Równocześnie odbył aplikanturę w Kongregacji Soboru i w Najwyższym Trybunale Roty Rzymskiej. Po powrocie do Polski był od 1 VII 1930 początkowo notariuszem, a następnie referentem Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu oraz adwokatem Metropolitalnego Sądu Duchownego w Poznaniu, a następnie wiceoficjałem Sądu Arcybiskupiego w Poznaniu. Obowiązki te pełnił do 2 X 1939. Działał również w duszpasterstwie akademickim (w l. 1932–9 kurator «Odrodzenia») oraz pełnił kolejno, do chwili wybuchu drugiej wojny światowej, obowiązki prefekta w Państwowej Szkole Budownictwa, w Państwowej Szkole Mierniczo-Melioracyjnej, w Wyższej Szkole Budowy Maszyn i w Wyższej Szkole Ogrodownictwa w Poznaniu. W r. 1938 został członkiem Rady Nadzorczej Drukarni i Księgarni Św. Wojciecha w Poznaniu (był nim do r. 1964).

Aresztowany 3 X 1939 przez Niemców, przebywał N. początkowo w więzieniu przy ul. Młyńskiej w Poznaniu, następnie od 9 XI t. r. w klasztorze Bernardynów w Kazimierzu Biskupim, skąd po kilku miesiącach został wywieziony do Fortu VII w Poznaniu. Dn. 23 V 1940 przetransportowano go do obozu koncentracyjnego w Dachau, 2 VIII t. r. do obozu koncentracyjnego w Mauthausen-Gusen, a stamtąd wrócił 8 XII do Dachau. Dn. 6 II 1941 zwolniony z obozu dzięki usilnym staraniom rodziny, ale pod warunkiem porzucenia stanu kapłańskiego. Warunku tego nie dopełnił. Zamieszkał w Warszawie, gdzie przebywał początkowo legalnie i był zatrudniony jako prokurent w firmie drzewnej Antoniego Bineka przy ul. Marszałkowskiej, a następnie musiał się ukrywać. Choć w ruchu podziemnym nie brał udziału, był jednak jednym z autorów przekazanego do Watykanu raportu o sytuacji Kościoła w okupowanej Polsce. Po wyzwoleniu Poznania w lutym 1945 N. u boku bpa Walentego Dymka przystąpił do odbudowy archidiecezji. Formalnie pełnił obowiązki kanclerza kurii (bo kanclerz ks. Franciszek Jedwabski jeszcze nie wrócił z obozu), lecz faktycznie wykonywał całą pracę kurialną.

Dn. 15 VIII 1945 N. został ustanowiony administratorem apostolskim kamieńskim, lubuskim i prałatury pilskiej (czyli Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej). Od 1 IX t. r. zaczął wizytację parafii zachodniopomorskich, 16 IX odbył ingres w Szczecinie, a 28 X w Gorzowie Wielkopolskim, wybranym na stolicę Administracji Apostolskiej. Organizował od podstaw życie diecezjalne, dokonując integracji ogromnego obszaru, podzielonego dotąd między trzy jednostki administracji kościelnej, reorganizacji sieci dekanatów i parafii, tworząc centralne instytucje Administracji Apostolskiej, w szczególności Kurię, trzy niższe seminaria duchowne (w Gorzowie Wielkopolskim w r. 1946, w Słupsku w r. 1947 i w Wschowie w r. 1948) i Wyższe Seminarium Duchowne w Gorzowie (otwarte 26 X 1947). Rozpoczął publikację „Zarządzeń Administracji Apostolskiej” (od r. 1945), „Tygodnika Katolickiego” (od r. 1946). Wydał także „Schematyzm Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej” (1949). Zorganizował opiekę społeczną w formie «Caritasu», starał się o zabezpieczenie i odbudowę obiektów sakralnych, troszczył się o powiększenie liczby duchownych, założył też księgarnię diecezjalną w Gorzowie.

W l. 1945–51 jako jedyny przedstawiciel episkopatu był N. członkiem Państwowej Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych i wygłosił na czwartej sesji tej Rady (w Krakowie 18–21 XII 1946) referat Zagadnienia organizacyjne Kościoła Katolickiego na Ziemiach Odzyskanych, wydany przez Biuro Studiów Osadniczo-Osiedleńczych, z. 2 (Kr. 1947) i w „Gorzowskich Wiadomościach Kościelnych” (1970) oraz w „Miesięczniku Diecezjalnym Gdańskim” (1970). Po decyzji rządu z dn. 26 I (podjętej wobec odmowy przyznania przez Watykan statusu biskupów rezydencjalnych dla dotychczasowej administracji na Ziemiach Odzyskanych) o zniesieniu tzw. stanu tymczasowości administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i usuwającej z tego terenu administratorów apostolskich N. osiadł w Poznaniu. W r. 1951 został kanonikiem metropolitalnym poznańskimi i rozpoczął wykłady z prawa kanonicznego w Seminarium Zagranicznym Tow. Chrystusowego w Poznaniu. Dn. 28 IV 1951 (wg „Annuario Pontificio”: 26 IV) został biskupem tytularnym Adriany i koadiutorem sedi datus w Gdańsku jako jeden z 5 biskupów, którzy w wyniku zabiegów prymasa Stefana Wyszyńskiego mieli objąć rządy kościelne na Ziemiach Odzyskanych. Rząd nie zgodził się na realizację tych decyzji, gdyż nie oznaczały one ustanowienia na Ziemiach Odzyskanych biskupów rezydencjalnych. W r. 1952 N. otrzymał godność protonotariusza apostolskiego. Konsekrowany był, z zachowaniem dyskrecji, przez arcbpa W. Dymka dopiero 21 IX 1954 (wg „Annuario Pontificio”: 24 IX). W wyniku porozumienia w tzw. Komisji Mieszanej (rządu i episkopatu) kard. S. Wyszyński skierował N-ego do diecezji gdańskiej 1 XII 1956 jako «biskupa w Gdańsku» z prawami biskupa rezydencjalnego. Jednocześnie przydzielono mu nową stolicę tytularną w Tuggi. Objął rządy 8 XII 1956.

N. został mianowany 29 X 1962 przez papieża Jana XXIII członkiem Trybunału Administracyjnego Soboru Watykańskiego II. Brał też czynny udział w innych pracach soborowych. Bullą z 7 III 1964 został mianowany przez papieża Pawła VI biskupem gdańskim (w dwa dni po śmierci w Düsseldorfie w Federalnej Republice Niemiec bpa gdańskiego K. M. Spletta). Na terenie diecezji gdańskiej zorganizował N. Biskupie Seminarium Duchowne w Gdańsku-Oliwie, otwarte 27 X 1957, rozpoczął też w lutym t. r. publikację czasopisma diecezjalnego „Miesięcznik Diecezjalny Gdański”. Przeprowadził nową organizację terenową diecezji gdańskiej, zainicjował prace przygotowawcze do drugiego synodu diecezji gdańskiej. Zajmował się również odbudową i konserwacją obiektów sakralnych na terenie diecezji gdańskiej (zwłaszcza w samym Gdańsku), zainicjował rekonstrukcję słynnych zabytkowych organów w katedrze w Oliwie. Już jako ordynariusz gdański został przewodniczącym Komisji do Spraw Wydawnictw Katolickich Episkopatu Polski.

N. był autorem kilkunastu prac, głównie z zakresu administracyjnego prawa kościelnego, drukowanych w l. 1934–60 w czasopismach kościelnych. Wydał dwie książki: Kościelne prawo majątkowe (P. 1936, 2. wyd. P. 1945) i, wspólnie z ks. Kazimierzem Karłowskim, Vademecum proboszcza i spowiednika (P. 1934, 2. wyd. P. 1957). Ogłosił także wspomnienia z pobytu w niemieckich obozach koncentracyjnych („Gość Niedzielny” 1964 nr 27, 28, 30, i „Mies. Diec. Gdań.” 1969 nr 9–10) oraz wspomnienia dotyczące początków polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich, pt. Jak rodziła się polska organizacja Kościoła na Ziemiach Odzyskanych („Przew. Katol.” 1970 nr z 31 V). Uchodził za jednego z najwybitniejszych polskich kanonistów-praktyków. N. zmarł 10 III 1971 w Warszawie, pochowany został w krypcie biskupiej w katedrze w Oliwie.

 

Portret w Biskupim Seminarium Duchownym w Gdańsku-Oliwie; Fot. w Kurii Biskupiej Gdańskiej; – Domagała J., Ci, którzy przeszli przez Dachau, W. 1957 s. 180 (mylna data pierwszego przewiezienia do Dachau); – Baciński A., Dzieje Diecezji Gdańskiej w ostatnim XX-leciu (1945–1965), „Nasza Przeszłość” T. 22: 1965 (fot.); Bejze B., Kronika Soboru Watykańskiego II, w: Walker J., Album Soborowy, P. 1971; Chorzępa M., Rozwój organizacji kościelnej na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1960, „Nasza Przeszłość” T. 22: 1965; Kominek B., W służbie Ziem Zachodnich, Wr. 1977; Marek R., Kościół rzymsko-katolicki wobec ziem zachodnich i północnych, W. 1976; Pietrzak J., Działalność kard. Augusta Hlonda jako wysłannika papieskiego na Ziemiach Odzyskanych w 1945 r., „Nasza Przeszłość” T. 42: 1974; Rode M., Relacja z konspiracyjnej pracy oświatowo-szkolnej i opiekuńczo-społecznej w latach 1939–1944, „Roczn. Teolog.” R. 17: 1975 z. 1; Szołdrski W., Martyrologium duchowieństwa polskiego pod okupacją niemiecką w latach 1939–1945, Rzym 1965; Zatorski J., Diecezja gdańska i jej nowy biskup, „Przew. Katol.” 1957 s. 23 (fot.); – Elenchus omnium ecclesiarum et universi cleri archidioecesium Gnesnensis et Posnaniensis pro anno Domini 1925, P. 1925; toż, 1926; toż, 1927; toż, 1928; Rocznik Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej na rok 1929, P. 1929; toż, 1930; toż, 1931; toż 1932; toż, 1934; toż, 1936; Rocznik Archidiecezji Poznańskiej na 1955 rok, P. 1955; Schematyzm diecezji gdańskiej na rok 1969, Gd. 1969; Schematyzm diecezji gorzowskiej, rok 1976, Gorzów Wielkopolski 1976 s. 20–1; – „Dzien. Bałt.” 1971 nr 61, 62, 64 (nekrologi); „Mies. Diec. Gdań.” 1957–70, 1971 nr 3–4 s. 93–192 (bibliogr. prac N-ego, fot.); „Przew. Katol.” 1964 s. 145–6 (fot.); „Słowo Powsz.” 1971 nr z 18 III; „Tyg. Powsz.” 1964 nr 14 (fot.); – Arch. KUL: Kleinert E., Status prawny diecezji gdańskiej 1945–1964 (mszp. rozprawy doktorskiej); Arch. Kurii Biskupiej Gdań.; Urząd Stanu Cywilnego Warszawa-Ochota: nr IV/475/71; – Informacje Urzędu Stanu Cywilnego w Trzemesznie, Marii Unierzyskiej, ks. Józefa Glempa, ks. Józefa Janego, ks. Czesława Kamińskiego TChr., ks. Stanisława Matuszczaka, ks. Ignacego Posadzego TChr., ks. Mieczysława Smorawińskiego i ks. Zatora-Przytockiego.

Marian Pelczar i Jerzy Pietrzak

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.