INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Étienne Dieudonné Chardon de Rieule      CHARDON de RIEULE, Etienne - Projet pour rassembler sans aucune dépense toutes les richesses naturelles de la Pologne - Berlin 1766 - BN - POLONA.pl 126660227 - kwadrat

Étienne Dieudonné Chardon de Rieule  

 
 
Biogram został opublikowany w latach 1988-1989 r. w XXXI tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Rieule Étienne Dieudonné Chardon, chevalier de (zm. 1786), generał major wojsk kor., autor książek rolniczych, działacz polityczny i społeczny. Pochodził ze szlacheckiej rodziny francuskiej.

Zachęcony przez swego krewnego (wg A. Joberta i J. Fabre’a) Charlesa de Broglie’a, ambasadora francuskiego w Polsce w l. 1752–8, R. przyjął 10 XII 1757 w Paryżu obowiązki swoistego mentora studiów w dziedzinie nauki i literatury, jakie zamierzał wówczas podjąć 25-letni star. buski książę Antoni Barnaba Jabłonowski. Umowa rejentalna, zawarta przez pełnomocnika Jabłonowskiego, przewidywała 8-letni pobyt R-a przy boku magnata w zamian za pełne utrzymanie, mieszkanie i pojazd oraz pensję 240 dukatów rocznie. Po ukończeniu wspomnianego okresu zatrudnienia R. miał otrzymywać dożywotnio pensję 200 dukatów rocznie. Przewidziane były także zwrot kosztów jak najrychlejszej podróży R-a do Polski oraz ewentualność niewielkiej pensji dożywotniej w razie wcześniejszego zgonu chlebodawcy. Nadto zapewniono R-owi rangę pułkownika wojsk kor., którą rzeczywiście uzyskał 10 X 1759. W dobrach wołyńskich Jabłonowskiego R. znalazł się w kwietniu 1758 i przez cały ten, a bodaj i następny rok pracował nad rozwinięciem «zadatków edukacji» księcia, które – jak sam wspominał uzyskał on w Lunéville. W «aplikacji» tej uczestniczyła również małżonka Anna z Sanguszków Jabłonowska. Wiosną 1762 towarzyszył Jabłonowskiemu przy wjeździe na woj. poznańskie. Dn. 1 XII 1762 R. mianowany został – najwyraźniej dzięki protekcji chlebodawcy – generałem majorem wojsk kor. Współpraca układała się wtedy dobrze, o czym świadczy zadowolenie Jabłonowskiego z powrotu R-a wraz z małżonką w październiku 1763 z blisko rocznej podróży do Francji.

Przed r. 1767 (być może już w r. 1764) R. opublikował w Berlinie trzy rozprawy w języku francuskim, poświęcone rolnictwu, z uwzględnieniem problemów polskiej gospodarki wiejskiej. Po zarysowaniu spraw ogólnych w pierwszym Mémoire…, dwa następne poświęcił opisowi różnych rodzajów gleb polskich oraz nawożeniu. Całość przełożył na język polski pijar, występujący jako «S», a książka wydana została pod tytułem O gospodarstwie ziemiańskim w powszechności, a osobliwie o gospodarstwie ziemiańskim w Polszcze przez Michała Grölla w r. 1767 (data ustalona na podstawie ogłoszeń prasowych). Tłumaczenie było dość wierne, choć nie wolne od pewnych pomyłek w terminologii botanicznej. Autor dostarczył dodatkowych informacji, jakie uzyskał po wydaniu tekstu francuskiego (zob. np. przypis na s. 115). Tłumacz dedykował dzieło Stanisławowi Augustowi i zapowiadał, że jeśli spotka się ono z dobrym przyjęciem czytelników, będzie przekładał i dalsze jego części, przygotowywane przez autora. Wydawnictwo było – wedle wzmianek M. Grölla – finansowane przez Katarzynę z Zamoyskich Mniszchową. Sprawy rolnictwa polskiego R. naświetlał w duchu fizjokratyzmu, choć nigdzie nie odwoływał się do pism twórców tej teorii, wymieniając przede wszystkim angielskich i niemieckich autorów rozpraw o rolnictwie. Wykazał również dobrą znajomość gleb polskich i praktycznych zagadnień, związanych z ich uprawą. Dane o rolnictwie polskim połowy XVIII w. i jego wydajności, zgromadzone przez R-a, były niejednokrotnie przedmiotem analiz naukowych i traktowane jako istotne materiały historyczne (np. T. Korzon).

Osobno wydana 13. stronicowa broszura R-a Projet pour rassembler sans aucune dépense toutes les richesses naturelles de la Pologne datowana była Berlin 1766. Nie przetłumaczona nigdy na język polski stanowiła rodzaj apelu do społeczeństwa o zbieranie próbek minerałów, wód źródlanych, a także okazów flory i fauny polskiej oraz o przesyłanie ich do autora, który zamierzał stworzyć w Warszawie gabinet historii naturalnej. Proponowany przez R-a projekt założenia pierwszego polskiego muzeum przyrodniczego wyprzedzał o 9 lat „Myśli względem założenia Musaeum Polonicum” Michała J. W. Mniszcha.

W r. 1766 zakończył się okres bezpośredniej współpracy z ks. A. Jabłonowskim i R. pojawił się w otoczeniu Stanisława Augusta. Występował jako członek dyrekcji protegowanej przez króla Kompanii Manufaktur Wełnianych (od 21 IV t. r. do likwidacji Kompanii w r. 1771), a w r. 1767 delegowany został przez króla do Francji m. in. w celu nawiązania współpracy z paryską Akademią Nauk oraz dokonania zakupów dzieł sztuki i materiałów naukowych. Na pocz. 1768 r. bawił razem z Feliksem Łoyką u Mniszchowej w Wiśniowcu. Uchwałą sejmu z r. 1768 uzyskał indygenat polski. W r. 1772 R. uczestniczył w skomplikowanych i bezowocnych rozmowach politycznych, prowadzonych od listopada t. r. do wiosny 1773 w Paryżu przez wysłannika królewskiego Franciszka Ksawerego Branickiego. Król stwierdził w pamiętnikach, że R. doskonale wywiązał się ze zleconych zadań, choć Branicki nie stosował się do jego porad. Listy i raporty R-a z tego okresu wykazują rzeczywiście niezłą orientację doradcy w polityce europejskiej oraz trafną ocenę stanowiska wobec Polski, zajmowanego przez Ludwika XV i jego ministra spraw zagranicznych księcia Armanda d’Aiguillona. R. wyruszył u schyłku lutego 1773 w drogę powrotną z Paryża do Warszawy wraz z listami dyplomatycznymi do Stanisława Augusta oraz informacjami o przebiegu misji. Dn. 1 XI 1775 R. nadesłał Komisji Edukacji Narodowej w odpowiedzi na ogłoszony konkurs projekt podręcznika botaniki, omawiający rolnictwo i naukę ogrodniczą. Dość obszerny prospekt poddano wnikliwej ocenie członków Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych i z pewnymi zaleceniami zmian czy uzupełnień przyjęto na posiedzeniu KEN 14 III 1776, a autorowi 25 III t. r. przyznano należną z tego tytułu część nagrody. R. przeznaczył te pieniądze na wybicie medalu z osobistym podziękowaniem w języku łacińskim członkom KEN «za wprowadzenie do szkół… nauki rolnictwa». W r. 1777 z inicjatywy Stanisława Augusta został sporządzony drugi medal z podziękowaniem członków KEN dla R-a «za pracę z dziedziny rolnictwa». Medale te były m. in. przesyłane za granicę osobom, które współpracowały z KEN. Pełny tekst podręcznika w języku francuskim został przekazany Towarzystwu do Ksiąg Elementarnych w dwóch częściach w l. 1777–8. Tłumaczenie przez Sebastiana Sierakowskiego i Kazimierza Narbutta nie zostało zakończone przed śmiercią autora, a sprawa wydania została zarzucona po 1787 r.; rękopis, złożony w archiwum KEN, zaginął. Wobec braku zatwierdzonego podręcznika w licznych szkołach KEN korzystano przy nauce podstaw rolnictwa m. in. z dawniejszej książki R-a O gospodarstwie ziemiańskim.

R. uznawany był ówcześnie za autorytet w dziedzinie nauk przyrodniczych. Należał do grona członków Tow. Fizycznego, działającego w Warszawie w l. 1777–9, u schyłku 1781 r. na jego opinie powoływał się rzekomy wynalazca Ferdynand Ludwik Harrsch. W podwarszawskim majątku Świdry, otrzymanym od Stanisława Augusta na zasadzie kaduka królewskiego w r. 1777, oddawał się R. ulubionym zajęciom rolniczym, prowadząc też jakieś doświadczenia czy obserwacje – i w tym celu prawdopodobnie sprowadzał w l. 1780–83 rozmaite szkła i instrumenty optyczne. W l. 1777–81 R. był jednym z dyrektorów królewskiej Komisji Budowlanej, zlikwidowanej następnie ze względów oszczędnościowych. R. pobierał cały bodaj czas od r. 1766 pensję ze szkatuły królewskiej, jednak jej wysokość ulegała wahaniom. Król popierał w l. 1780–84 zabiegi znajdującego się w trudnościach finansowych R-a o uregulowanie zaległej pensji dożywotniej, do płacenia której zobowiązał się ongiś A. Jabłonowski, wtedy już woj. poznański, a następnie kaszt. krakowski.

W ostatnich latach życia, poza świadczeniem rozmaitych usług dla króla (są np. wzmianki o pośrednictwie R-a w przekazywaniu depesz gen. Jana Antoniego Moneta z Francji w r. 1784) i pracami w swej posiadłości R. podjął żywszą działalność wolnomularską. Był wprawdzie już od dawna związany z tą organizacją i doszedł do najwyższych stopni wtajemniczenia, jednakże większe znaczenie uzyskał w niej w r. 1781 jako przewodniczący Najwyższej Kapituły Urządzającej, pretendującej do kierowania całością prac wolnomularskich w kraju. W tych latach był też czynnym członkiem francuskojęzycznej loży «Bouclier du Nord». Przyczynił się do powołania naczelnej instancji wolnomularstwa polskiego – Wielkiego Wschodu Narodowego Polskiego, na zebraniu którego 4 III 1784 wybrany został Wielkim Drugim Dozorcą – t. j. zastępcą Wielkiego Mistrza. W organizacji wolnomularskiej przyczynił się do umocnienia pozycji stronnictwa królewskiego. Zmarł w r. 1786 – zapewne w początkach jesieni – a 13 XI t. r. odbyło się ku jego czci uroczyste zebranie Wielkiego Wschodu, na którym Wielki Mówca Stanisław Kostka Potocki wygłosił mowę, niestety nader ogólnikowo i niedokładnie przedstawiającą życie i działalność R-a. „Mowa przy obchodzie pamiątki D[rugiego] W[ielkiego] D[ozorcy] W[ielkiego] W[schodu] N[arodowego] B[rata] Stefana de Rieule”…wydana została współcześnie w dwóch wersjach językowych – polskiej i francuskiej (b. m. i r. w.).

R. był żonaty – przynajmniej od r. 1763 – i miał jedynego syna, który zmarł jeszcze za życia ojca. Brak bliższych wiadomości o rodzinie R-a.

 

Estreicher; Nowy Korbut; PSB (Jabłonowski Antoni Barnaba, Mniszchowa Katarzyna, Łoyko Feliks); Słown. biologów (Chardon de Rieule Stefan); Uruski; – Fabre J., Stanislas-Auguste Poniatowski et l’Europe des Lumières – Étude de cosmopolitisme, Paris 1952; Fierich J., Nauki rolnicze w szkołach średnich Komisji Edukacji Narodowej, Kr. 1950; [Gołębiowski Ł.] G. Ł., Gabinet medalów polskich oraz tych, które się dziejów Polski tyczą, z czasów panowania Stanisława Augusta, Wyd. E. Raczyński, Wr. 1843 s. 69–73 i 217–18; Hass, Sekta farmazonii warszawskiej; tenże, Wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII i XIX wieku, Wr. 1982; Hryniewiecki B., Stefan Chardon de Rieule i jego prace przyrodniczo-rolnicze, Kr. 1947 (opracowanie zawiera obok cennych ustaleń wiele luk i informacji zupełnie bałamutnych); Jobert A., Komisja Edukacji Narodowej w Polsce (1773–1794), Przeł. i uzup. M. Chamcówna, Wr. 1979; Konopczyński W., Konfederacja barska, W. 1938 II; Korzon, Wewnętrzne dzieje; Krzysztof Kluk przyrodnik i pisarz rolniczy, Pod red. J. Babicza, W. Grębeckiej i S. Inglota, Wr. 1976; Kula W., Szkice o manufakturach w Polsce XVIII wieku, W. 1956 I 285, 290, 298, 300, 302; Małachowski-Łempicki, Wykaz pol. lóż wolnomularskich, s. 36, 181; Michalik B., Działalność oświatowa Ignacego Potockiego, Wr. 1979; Michalski J., Schyłek konfederacji barskiej, Wr. 1970; Poplatek J., Komisja Edukacji Narodowej. Udział byłych jezuitów w pracach Komisji Edukacji Narodowej, Kr. 1973; Smoleński W., Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII, W. 1979; Tatarkiewicz W., Rządy artystyczne Stanisława Augusta, W. 1919 s. 23, 82; – Jabłonowski A., Pamiętnik księcia… kasztelana krakowskiego, Wstęp A. Bielowskiego, Lw. 1875 s. 43, 71; Mémoires du roi Stanislas-Auguste, II; Protokoły posiedzeń Komisji Edukacji Narodowej 1773–1785, Oprac. M. Mitera-Dobrowolska, Wr. 1973; Stanislas Poniatowski et Maurice Glayre. Correspondance relative aux partages de la Pologne, Éd. E. Mottaz, Paris 1897 s. 59–65, 82, 87, 90–6, 100, 108; Vol. leg., VII 327; – AGAD: Zbiór Popielów rkp. 173 k. 238 i nast., rkp. 178 k. 57, rkp. 183 k. 355, 357–358, rkp. 185 k. 423; B. Czart.: rkp. 700 k. 574–615, rkp. 782 k. 139–141, rkp. 943; B. PAN w Kr.: rkp. 3987 k. 5–6, rkp. 3988 k. 49–56, rkp. 3990 k. 6–9.

Ryszard W. Wołoszyński

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.