INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Franciszek Radzewski h. Łodzia  

 
 
Biogram został opublikowany w 1987 r. w XXX tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Radzewski Franciszek h. Łodzia, pseud. Franciszek Poklatecki (zm. 1748), poseł sejmowy, starosta wschowski, podkomorzy poznański, pisarz polityczny. Pochodził z rodziny, której gniazdem było Radzewo w woj. poznańskim. Był synem Jana (zm. 1691) i Jadwigi z Gorajskich. O młodości R-ego brak danych, zapewne uczył się w poznańskim kolegium jezuickim, z którym utrzymywał potem kontakty.

Przed 1703 r. został R. star. wschowskim po Władysławie Ponińskim, z którym związany był działalnością polityczną. W literaturze występuje często jako podkomorzy wschowski, czego źródła nie potwierdzają. Już jako star. wschowski obrany został posłem na sejm lubelski na sejmiku średzkim 11 VI 1703. Razem z pozostałymi posłami poznańskimi i kaliskimi został oskarżony o sympatie szwedzkie i usunięty z izby poselskiej. Wraz z kolegami – posłami wielkopolskimi – oblatował 28 VI t. r. w Lublinie manifest przeciw rugowaniu oraz przeciw uchwałom sprzecznym z prawami Rzpltej i instrukcją średzką. Należał do przywódców opozycji wielkopolskiej, wraz z W. Ponińskim pozostawał w stałych stosunkach z Jakubem Sobieskim wysuwanym na kandydata do tronu przez opozycjonistów. W końcu 1703 r. podróżował w politycznych interesach królewicza. Nie wiemy jaką rolę odegrał w przygotowaniach do konfederacji wielkopolskiej a potem warszawskiej. Po uwięzieniu Jakuba i Konstantego Sobieskich poparł Stanisława Leszczyńskiego i od 1704 r. należał do przywódców jego partii w Wielkopolsce, 22 V 1704 zagaił w Środzie stanisławowski sejmik przedelekcyjny. Był aktywnym elektorem wojewody poznańskiego – 12 VII 1704 posłował z pola elekcyjnego na Woli do prymasa Michała Radziejowskiego. Nie udało mu się wtedy przekonać prymasa do przybycia na pole elekcyjne w celu proklamowania Leszczyńskiego królem. Dn. 18 VII t. r. wyznaczony został na posła od nowo obranego króla do wojska kor. W końcu 1704 r. po opanowaniu Wielkopolski przez wojska Karola XII, został marszałkiem pierwszego w Rzpltej sejmiku «za uniwersałami Stanisława w Środzie 2–12 XII. Zgromadzeni pod laską R-ego protestowali przeciw konfederacji sandomierskiej i poselstwu Jana Jerzego Przebendowskiego do Berlina. Na polecenie tego sejmiku miał R. napisać „List szlachcica polskiego przeciwko władzy papieża rzymskiego” (znany z kopii rękopiśmiennych i drukowany w dziele K. Nordberga), protestujący przeciwko uwięzieniu bpa poznańskiego Mikołaja Święcickiego i poparciu Rzymu dla Augusta II. Pismo zawiera silne akcenty antyklerykalne. Atrybucja nie jest zupełnie pewna, choć w literaturze utarło się przekonanie o autorstwie R-ego.

Po wycofaniu się marszałka konfederacji wielkopolskiej Piotra Bronisza z aktywniejszej działalności politycznej R. został przywódcą stanisławczyków. Marszałkował na sejmikach średzkich: 12 I 1705, kiedy uchwalono dziękczynienie dla Stanisława I za opiekę nad prowincją i 30 III t. r., gdy uchwalono wysłanie posłów do prymasa. Był zapewne obecny 5 X 1705 na koronacji Leszczyńskiego w Warszawie, skoro zaraz potem zasiadł do rokowań nad układem ze Szwecją w gronie przedstawicieli konfederacji warszawskiej. Już jednak w grudniu t. r. powrócił R. do działań w Wielkopolsce. Sejmik średzki 14 XII 1705 delegował go do pertraktacji z gen. szwedzkim C. G. Rehnsköldem w sprawie wymiaru świadczeń dla wojsk szwedzkich rozlokowanych w prowincji na zimowe leża, powtórnie funkcję tę powierzono R-emu obecnemu na sejmiku średzkim 22 III 1706. Sejmik średzki 16 IV 1706 powierzył R-emu bardzo szerokie uprawnienia – zezwolił mu na zwoływanie pospolitego ruszenia, polecił odbierać od szlachty przysięgę na konfederację warszawską oraz powierzył mu komendę nad dwoma regimentami – pieszym i konnym – zaciągniętymi przez województwa. R. pozostawał w ścisłych stosunkach z szefami stronnictwa Leszczyńskiego, korespondował z Janem Stanisławem Jabłonowskim. Dn. 6 XI 1706 spotkała go nagroda – Leszczyński mianował go chorążym nadwornym kor. po Józefie z Siecina Krasickim. Działalność R-ego w tym okresie koncentrowała się chyba wokół spraw wielkopolskiego partykularza; na początku 1709 r. sejmik średzki (14 I) delegował go do Malborka, gdzie miał on zabiegać u Leszczyńskiego o ulgi dla Wielkopolski.

Po powrocie Augusta II do Rzpltej nie dotknęły R-ego represje za jego działalność w obozie antykróla. Sejmik średzki 7 I 1710, w instrukcji dla deputatów na Walną Radę Warszawską, prosił nawet o utrzymanie go przy urzędach, jednak R. chorąstwo nadworne utracił i po 1710 r. występował jako star. wschowski. Jako poseł poznański wziął udział w sejmie 1712 r. i w sejmie z limity w r. 1713, gdzie znalazł się w szeregach opozycji, protestując przeciw umieszczeniu w kompucie oddziałów saskich. Dn. 18 II poparł protestację odbierającą aktywność izbie i przyczynił się w ten sposób do zerwania sejmu. Kontynuując działalność opozycyjną nie spotkał się z represjami, które dotknęły innych wielkopolskich stanisławczyków uwięzionych w Elblągu. R. zaangażował się w konfederację tarnogrodzką, sejmik średzki 27 IV 1716 wyznaczył go na konsyliarza Generalności. W pracach Generalności tarnogrodzkiej uczestniczył, był nawet jej przedstawicielem w lubelskich rokowaniach z delegatami królewskimi i podpisał 4 VII 1716 w Lublinie zawieszenie broni między wojskami skonfederowanymi a oddziałami królewskimi. Jako konsyliarz konfederacki zasiadał w sejmie «niemym», który wyznaczył go na deputata do sądów przewidzianych w stosunku do «adherentów szwedzkich». W październiku 1717 R. podejmował, jako star. wschowski, Augusta II i dygnitarzy zjeżdżających się do Wschowy na radę senatu. Być może jako gospodarz uczestniczył w jej obradach, wiemy bowiem, iż dopuszczono tam urzędników ziemskich wielkopolskich. Starania o poprawę stosunków z dworem zaowocowały w r. 1720 ostatnim w karierze R-ego awansem – 29 II 1720 zrzekł się on star. wschowskiego, a 23 VII t. r. otrzymał nominację na podkomorstwo poznańskie.

W latach dwudziestych R. nie przejawiał większej aktywności w sprawach ogólnokrajowych – nie angażował się ani po stronie dworu, ani nie podejmował działań o wyraźnie opozycyjnym charakterze. W r. 1724 wyznaczono go do komisji śledczej mającej zbadać okoliczności tumultu toruńskiego – nie wziął jednak udziału w jej pracach. Sejm grodzieński 1726 r. wyznaczył R-ego w skład komisji do wykupu przez województwa wielkopolskie star. drahimskiego z rąk pruskich. W l. 1726–7 brał udział, jako podkomorzy poznański, w pracach komisji do rozgraniczenia Wielkopolski ze Śląskiem. Być może R. posłował na sejm grodzieński 1730 r.; w spisie posłów sejmowych w Tekach Podoskiego wymieniony jest, jako poseł, niejaki Poklatecki – był to pseudonim R-ego (nazwiska Poklatecki nie ma w herbarzach). Podkomorzy poznański zdradzał w tym okresie zainteresowania intelektualne – w Poznaniu opublikowano sprawozdanie z dysputy filozoficznej, w której R. analizował Arystotelesa. Także w Poznaniu w r. 1730 wydano panegiryk weselny na cześć R-ego i Zofii z Czarnkowskich córki Władysława (zob.). Związkiem tym R. spowinowacił się z Leszczyńskimi i Opalińskimi, co wraz z zasługami z okresu wojny północnej, stanowić mogło o karierze przy boku Stanisława I. W r. 1733 obrano R-ego posłem na sejm konwokacyjny, który wyznaczył go deputatem do rady działającej przy prymasie Teodorze Potockim, na sejmie elekcyjnym obrano R-ego marszałkiem sejmowym. Po dokonaniu elekcji Leszczyńskiego R. schronił się z królem w Gdańsku i po kapitulacji miasta dostał się do rosyjskiej niewoli. Odmówił uznania Augusta III i wraz z T. Potockim i ambasadorem francuskim A. F. Montim więziony był w Elblągu, a następnie w Toruniu. Uwięzienie w Toruniu trwało co najmniej do lipca 1735, być może R. wyszedł z aresztu dopiero przed sejmem pacyfikacyjnym 1736 r. Ostatnią próbę aktywnej działalności politycznej, oczywiście opozycyjnej w stosunku do Augusta III, podjął R. w r. 1741, kiedy za pośrednictwem płka Wespazjana Bony wszedł w kontakt ze Szwedami i przedstawił im plan antydworskiej i antyrosyjskiej konfederacji w Rzpltej. Projekt ten, opracowany wspólnie z Piotrem Sapiehą i Adamem Tarłą, wobec wahań Szwedów nie został zrealizowany. Władysław Konopczyński uważał, że projekt ten był dużo realniejszy i lepiej pomyślany niż równoległe pomysły Antoniego i Józefa Potockich.

Wydaje się, że po klęsce projektów konfederackich R., nie widząc możliwości rychłej realizacji swych politycznych idei, poświęcił się publicystyce politycznej. Zasadnicze swe przemyślenia, oparte zapewne o doświadczenia z całego okresu działalności politycznej, zawarł w dziełku Kwestyje politycznie obojętne … (P. 1743, Wyd. 2, 1749), gdzie zanalizował kilka istotnych zagadnień ustrojowych. R. przyjął tu konwencję przedstawiania równolegle argumentów za i przeciw, ale nie ulega wątpliwości, że był zwolennikiem pewnych modyfikacji ustrojowych, z których najważniejszą wydaje się propozycja wyjęcia spod władzy liberum rumpo wszystkich sejmików z wyjątkiem poselskich. Książka dedykowana zwolennikowi «farnilii» Augustynowi Działyńskiemu, świadczy o otwartości R-ego na idee reformatorskie. Następnie wydał on Poselstwo wielkie Rafała Leszczyńskiego … do Porty Ottomańskiej… 1700 odprawione…, (P. 1744), dedykowane stolnikowi lit. P. Sapieże. Był to wyraz hołdu dla wielkości rodu Leszczyńskich a jednocześnie próba podkreślenia związków opozycji – reprezentowanej w Wielkopolsce, m. in. przez P. Sapiehę – syna Jana, star. bobrujskiego i hetmana w. lit. z nominacji Leszczyńskiego – z tradycjami stanisławowskimi. Opracował też kompilacyjną Remonstracyją stanom Rzeczypospolitej … (P. 1748), pisemko poświęcone historii i praktyce trybunalskiej oraz obronie szlacheckiej równości. Wszystkie druki ogłaszał R. pod pseud. Franciszka Poklateckiego. Zachowały się cztery mowy R-ego; dwie wygłoszone na sejmie 1713 r. (B. Czart.: rkp. 3936) i dwie, które wygłosił jako marszałek sejmowy na sejmie elekcyjnym w r. 1733 (B. Ossol.: rkp. 348).

O sytuacji majątkowej R-ego brak informacji. O zaszczyty i godności nie ubiegał się, ale i nie bardzo mógł na nie liczyć, przez całe życie pozostając w opozycji do Wettynów. Był patronem jezuitów poznańskich i kaliskich – Jan Poszakowski dedykował mu pierwszą część swej „Historyi kalwińskiej…” (W. 1747). Był fundatorem, umieszczonego w kościele w Sierakowie, zbiorowego epitafium dla Opalińskich i Leszczyńskich, z powinowactwa z którymi był dumny. Zmarł 5 V 1748 i pochowany został w podziemiach katedry gnieźnieńskiej.

Był ostatnim z rodu; dwa razy żonaty – z podczaszanką poznańską Wiktorią Bułakowską i z Zofią Czarnkowską, nie pozostawił potomstwa.

Zofia z Czarnkowskich Radzewska przeżyła męża i 3 XII 1748 dostała od Leszczyńskich wieś Sołacz pod Poznaniem. Jeszcze na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych procesowała się z Leopoldem Bogusławskim, rejentem ziemskim poznańskim, ojcem Wojciecha. Dobra R-ego przeszły w ręce Dobrzyckich za pośrednictwem jego siostry Anny z Radzewskich, zamężnej za Michałem Dobrzyckim.

 

Estreicher; Nowy Korbut, III; Wojtkowski, Bibliogr. historii Wpol.; Wpol. Słown. Biogr.; Niesiecki; Żychliński, XVII 153–5; – Feldman J., Polska w dobie wielkiej wojny północnej 1704–1709, Kr. 1925; Gastpary W., Sprawa toruńska w roku 1724, W. 1969 s. 52–5; Gierowski J. A., Między saskim absolutyzmem a złotą wolnością, Wr. 1953; Jarochowski K., Dzieje panowania Augusta II … 1702–1704, P. 1874 s. 303, 635; tenże, Dzieje panowania Augusta II … 1704–1709, Roczniki Tow. Nauk Pozn., P. 1890 XVII 140–3; tenże, Opowiadania historyczne, P. 1860 s. 111; tenże, Opowiadania i studia historyczne, P. 1884 s. 76, 190–1, 200–1, 205–6; tenże, Z czasów saskich spraw wewnętrznych, polityki i wojny, P. 1886 s. 10–11, 15–16, 21–2, 122–3; Konopczyński W., Polscy pisarze polityczni XVIII wieku, W. 1966; tenże, Polska a Szwecja, W. 1924 s. 152; Michalski J., Studia nad reformą sądownictwa…, W. 1958; Raszewski Z., Wojciech Bogusławski, W. 1982; Rostworowski E., Sprawa aukcji wojska…, W. 1957; Staszewski J., Stosunki Augusta II z kurią rzymską w latach 1704–1706, Tor. 1965; – Altum Eurippi et honoris… Radzewski a Aristotele conclusum, P. 1728; Diariusz Walnej Rady Warszawskiej, Wil. 1928; Dives meritorum honorumque fascia…, P. 1730; Korespondencja J. A. Załuskiego 1724–1736, Wr. 1967; Laudes et lacrymae Czarnkovia fascia seu laudatio funebris…, P. 1748; Listy Jana Sobieskiego do żony…, Kr. 1860; Nordberg K., Histoire de Charles XII, roi de Suède…, La Haye 1748 I–IV; Poszakowski J., Historyja kalwińska…, W. 1747 cz. 1; Teka Podoskiego, I 124, IV 13; Zawisza K., Pamiętniki, W. 1862 s. 232n.; – B. Czart.: rkp. 199 (List szlachcica…), rkp. 484 k. 569, rkp. 529 k. 188, rkp. 576 k. 38, rkp. 1687 k. 133, rkp. 3436 k. 137–138 (mowy 1713 r.); B. Narod.: rkp. akc. 6178 k. 125, 208 (sylwa F. Mielżyńskiego), rkp. akc. 2111 k. 146, 325–326; B. Ossol.: rkp. 348 k. 86–87 (mowy 1733 r.).

Wojciech Kriegseisen

 

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.