INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Hieronim Rafał Łopaciński      Hieronim Łopaciński, wizerunek na podstawie fotografii.

Hieronim Rafał Łopaciński  

 
 
1860-09-30 - 1906-08-25
Biogram został opublikowany w 1973 r. w XVIII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Łopaciński Hieronim Rafał, pseud. Rafał Lubicz, R. L., rl (1860–1906), językoznawca, etnograf, historyk i bibliofil. Ur. 30 IX w Ośnie Górnym na Kujawach. Pochodził z rodziny Łopacińskich-Lubiczów z Łopacina w dzisiejszym woj. łódzkim, był synem Ludwika i Marii z Krusiewiczów, miał dwóch braci i cztery siostry. Ojciec dzierżawił u teściowej część Ośna Górnego. Zrujnowany materialnie wskutek działań powstańczych i reformy uwłaszczeniowej, zaprzestał gospodarowania i został urzędnikiem w sądzie poprawczym w Brześciu Kujawskim, następnie sekretarzem więzienia w Kaliszu. Tam Ł. rozpoczął naukę w gimnazjum. Zamiłowania bibliofilskie przejawił już wówczas, korzystając z księgozbioru miejscowego wicegubernatora Rybnikowa, którego dzieciom udzielał korepetycji. Gimnazjum ukończył w r. 1879 i w t. r. wstąpił na Wydział Historyczno-Filologiczny Uniw.Warsz. Głównym jego profesorem był filolog klasyczny Antoni Mierzyński. W r. 1881 za postępy w nauce uzyskał złoty medal. W r. 1883 przedstawił rozprawę dyplomową pt. Charakterystyka osób występujących w komediach Terencjusza (nie drukowana) i uzyskał stopień kandydata nauk. W druku zadebiutował Ł. recenzją pracy prof. A. Mierzyńskiego (przekład z objaśnieniami „Żywotów znakomitych mężów” Korneliusza Neposa) ogłoszoną w r. 1884 w „Bibliotece Warszawskiej”. W czasie studiów zwrócił na siebie uwagę dziekana wydziału prof. Diaczewa. Nie potrafił on jednak Ł-emu, jako Polakowi, wyjednać stypendium zagranicznego. Ł. otrzymał od 1 VIII 1883 posadę nadetatowego nauczyciela łaciny i greki w III gimnazjum w Warszawie.

Z dn. 1 I 1884, za sprawą Diaczewa, którego przyjaciel Mikołaj Siengalewicz był dyrektorem gimnazjum w Lublinie, został Ł. nauczycielem gimnazjum lubelskiego. Siengalewicz, filolog klasyczny, podobnie jak Diaczew, tyle że bez umiaru, próbował drogą analizy filologicznej i historycznej wyprowadzać najważniejsze wyrazy wszystkich języków europejskich ze słownictwa greckiego. Do pomocy przy tych badaniach ściągnął on do Lublina Ł-ego, grożąc mu służbowym przeniesieniem, gdyby podjął posadę w Kaliszu, o którą zabiegał. W gimnazjum lubelskim przez czas pewien Ł. stosował metodę analizy języków starożytnych forsowaną przez dyrektora. Nauczycielem był surowym, wymagał od uczniów pamięciowego opanowania słówek łacińskich i greckich oraz wyjątków gramatycznych. Lojalny względem władz, wymagał od młodzieży skrupulatnego wykonywania zarządzeń, nawet gdy dotyczyły one spraw politycznych. Prawdziwie przyjacielski i serdeczny stosunek względem uczniów i kolegów przejawiał głównie poza szkołą, przede wszystkim w trakcie inicjowanych i prowadzonych przez siebie prac badawczych. W r. 1886 dyrektor, w porozumieniu z władzami gubernialnymi i warszawskimi, zlecił Ł-emu zebranie materiałów językoznawczych i etnograficznych do rozprawy mającej wykazać rosyjskość Lublina i regionu. W czasie badań Ł. doszedł do wniosków wręcz przeciwnych, aniżeli pragnęli przełożeni. Zakazali więc mu oni dalszych poszukiwań. Ale Ł., posługując się pseudonimem i kryptonimami, zaczął wówczas ogłaszać w wielu pismach, także zakordonowych, wyniki swych badań. Po wykryciu autorstwa władze od r. 1893 coraz natarczywiej żądały od niego zaprzestania działalności pisarskiej. Przed bardziej dotkliwymi konsekwencjami ochroniły Ł-ego bliskie związki naukowe z cenionym w Petersburgu Aleksandrem Brücknerem, z którym prowadził w l. 1891–1903 ożywioną korespondencję. Odwiedzał go też w Berlinie.

Trwałe kontakty naukowe nawiązał Ł. również z wielu innymi uczonymi, m. in. J. Karłowiczem, A. A. Kryńskim, J. Łosiem. Zapewniły mu one znaczną swobodę twórczą, a w gimnazjum lubelskim pozwolono mu z czasem uczyć także języka polskiego, niemieckiego, historii i geografii. Za dobrą pracę nauczycielską odznaczony został już w r. 1888 Orderem Św. Stanisława, a w r. 1896 także Orderem Św. Anny. W r. 1901 uzyskał rangę radcy kolegialnego. W r. 1905 nie przyjął propozycji objęcia etatu lektora języka polskiego wywalczonego w Uniw. Warsz. przez T. Wierzbowskiego. Nie zgodził się również zostać dyrektorem nowo powstającego gimnazjum polskiego Macierzy Szkolnej w Warszawie. Pozostał w Lublinie, miał tam bowiem już zorganizowany warsztat naukowy, który stanowił bogaty księgozbiór złożony z rzadkich druków i cennych rękopisów, a praca naukowa pochłaniała Ł-ego przede wszystkim.

W okresie strajku szkolnego 1905 r. Ł. zajął stanowisko negatywne, był bowiem przeciwnikiem «bezrobocia szkolnego». Przed rewolucją 1905 r. zaczął uczyć języka polskiego w prywatnej szkole handlowej i nauczał w niej przez ostatnie trzy lata swego życia, co uważał za swój obowiązek. Nie przeniósł się jednak po r. 1905 na stałe do szkoły polskiej.

Poważne stanowisko, jakie zajął Ł. w polskim świecie naukowym, zawdzięczał głównie pionierskim niekiedy badaniom z dziedziny językoznawstwa i ludoznawstwa. W tym zakresie doszedł do znacznych osiągnięć, mimo że pracował poza środowiskiem uniwersyteckim. Badał gwary ludowe, obyczaje, zabytki kultury ludowej i dziejów narodowych w Białostockiem, na Podlasiu, Śląsku Cieszyńskim, Kaszubach, w Wielkopolsce i wśród Mazurów w Prusach Wschodnich. Te ostatnie poszukiwania przyniosły mu w r. 1897 dyplom członka Tow. Starożytności «Prussia» w Królewcu. Interesował się Serbami łużyckimi, organizując w r. 1904 w Lublinie zbiórkę pieniędzy z okazji otwarcia ich domu w Budziszynie. Podróżował wiele, niemal co roku w czasie wakacji. Poznał wszystkie ważniejsze archiwa, biblioteki oraz zbiory prywatne w kraju i niektóre za granicą, wśród nich także klasztorne. Ciekawsze materiały, w szczególności etnograficzne, próbował sprowadzać m. in. z Włoch. Zainteresowania ludoznawstwem przejawiał wszechstronne. Zajmował się zwłaszcza gwarą, literaturą i wiedzą ludową (magia, lecznictwo, zwyczaje prawne, meteorologia), budownictwem i przemysłem artystycznym, a także zwyczajami. Ogłosił m. in.: Zabytki cywilizacji pierwotnej („Wisła” T. 11: 1897), Przezwiska ludowe w parafii krzczonowskiej w pow. lubelskim („Wisła” T. 17: 1903), Ślady powodzi u nas w historii, archeologii, języku, piśmiennictwie i sztuce („Myśl”. Praca zbiorowa, W. 1904). Zwracał uwagę na muzealnictwo etnograficzne. Zajmował się dziejami badań etnograficznych, ogłaszając studia m. in. o O. Kolbergu, J. Karłowiczu, L. Malinowskim. Wraz z W. Taczanowskim był współwydawcą w r. 1903 t. III „Słownika gwar polskich” J. Karłowicza.

Ważne są językoznawcze prace Ł-ego (Kilka zabytków języka staropolskiego, W. 1894, Reguła trzeciego zakonu Św. Franciszka i drobniejsze zabytki języka polskiego z końca wieku XV i z początku XVI-go, W. 1894). Zajmował się wydatnie leksykografią. Rozszerzył znacznie wiedzę o słownikach i gramatykach staropolskich, wypisywał z rękopisów polskich i łacińskich z niezwykłą skrzętnością glosy (Przyczynki do słownika języka polskiego, W. 1891–1900, Najdawniejsze słowniki polskie drukowane, W. 1897, Glosy polskie… z połowy wieku XV, Kr. 1893). Instruowany przez Brücknera odkrywał zabytki dawnej mowy i piśmiennictwa polskiego. Najważniejszym znaleziskiem Ł-ego był dramat z pierwszej połowy XVI w. Sąd Parysa królewicza trojańskiego 1542. Najdawniejsza gra polska drukowana („Prace Filologiczne” T. 5: 1898 z. 2). Odkryte teksty Ł. opracowywał w sposób dogłębny i drobiazgowy, tak by, jak stwierdzał J. Łoś, «już po nim nikt w tym przedmiocie nie miał nic do zrobienia». Ogłosił w „Encyklopedii Kościelnej” (1907) artykuł o Andrzeju Trzecieskim. Do napisania zapowiadanej przez Ł-ego wielkiej monografii Lublina nie doszło (chociaż zgłębił on dzieje miasta wyjątkowo dokładnie), może m. in. dlatego, że w małym stopniu czuł się historykiem. Od badań historycznych jednak nie stronił. Ogłosił liczne cenne rozprawy z historii ogólnopolskiej, a przede wszystkim regionu lubelskiego, wśród nich: Dawne podziały administracyjne dzisiejszej guberni lubelskiej („Wisła” T. 16: 1902), Fabryki ceramiczne w Tomaszowie i Lubartowie dziś nie istniejące („Spraw. Kom. do Badania Hist. Sztuki w Pol. AU w Kr.” T. 8: 1912), Z czasów wojen kozackich („Przegl. Hist.” T. 9: 1909). Już od r. 1898 był Ł. współpracownikiem Komisji Językowej AU w Krakowie. Najbardziej jednak cenioną przez siebie godność członka korespondenta AU uzyskał 17 V 1900. W Lublinie zamierzał Ł. założyć Tow. Przyjaciół Nauk. Ł. początkowo rzadziej ogłaszał prace pod własnym nazwiskiem; częściej używał pseudonimu lub kryptonimów. Pisał po polsku, czasami tylko po rosyjsku. Publikował swe rozprawy w licznych pracach zbiorowych i wielu czasopismach, oprócz już wymienionych także w: „Kaliszaninie”, „Gazecie Radomskiej”, „Kalendarzu Lubelskim”, „Kłosach”, „Wędrowcu”, „Tygodniku Ilustrowanym”, „Ateneum” i wielu innych, w szczególności zaś w „Wiśle”. Prace Ł-ego znajdujemy też w wydawnictwach krakowskiej AU. Większość to cenne przyczynki, odkrywcze, do dziś cytowane. Niektórych prac Ł. nie drukował, inne opublikowano pośmiertnie. Bibliografia (najpełniejsza J. Starnawskiego ogłoszona w r. 1957 w księdze pamiątkowej poświęconej Ł-emu) obejmuje 575 pozycji.

Latem 1906 r. wziął udział w Zjeździe Rejowskim w Krakowie, gdzie uczestniczył w komisji ortograficznej. Po powrocie do Lublina, jadąc z oględzin pomnika poległych w r. 1809 ułanów ks. J. Poniatowskiego, uległ w nocy z 23 na 24 VIII 1906 ciężkiemu potłuczeniu, gdy konie poniosły. Zmarł w Lublinie 25 VIII 1906 i tamże został pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej. Ogromna spuścizna rękopiśmienna (korespondencja, notaty, materiały etnograficzne) zapisem w większości przekazana AU w Krakowie, znajduje się obecnie w Bibliotece PAN w Krakowie. Księgozbiór Ł-ego, zakupiony od rodziny przez ukonstytuowane 27 III 1907 Tow. Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, umożliwił utworzenie 26 V 1907 w Lublinie biblioteki jego imienia, istniejącej do dziś, jako Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego. Część rękopisów i druków należących do tego księgozbioru znajduje się także w Bibliotece Narodowej i Bibliotece Publicznej w Warszawie.

 

Portret pędzla Henryka Krystyna Wiercieńskiego oraz fot. w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, reprod. m. in. „Bibliotekarz Lubelski” 1967 nr 1–2; – Estreicher; Gawełek F., Bibliografia ludoznawstwa polskiego, Kr. 1914; Hahn; Taszycki W., Bibliografia onomastyki polskiej, Kr. 1960; W. Enc. Ilustr.; W. Enc. Powsz., (PWN); Słownik folkloru polskiego, Pod. red. J. Krzyżanowskiego, W. 1965 (fot.); Zwolakiewicz H., Etnografowie i regionaliści w badaniach kultury ludowej Lubelszczyzny. (Materiały do „Lubelskiego słownika biograficznego”), Studia i Mater. Lubelskie, Etnografia, Z. 1, L. 1962 s. 39–40; – Araszkiewicz F., H. Ł., L. 1928; Barwiński E., (Nekrolog), „Kwart. Hist.” R. 20: 1906 s. 763; Biernacki M., Wspomnienie o H. Ł-m, „Zdrój” 1946 nr 4 s. 6; Bystroń J. S., Wstęp do ludoznawstwa polskiego, W. 1939; Fita S., H. Ł. i jego biblioteka, „Tyg. Katol.” 1956 nr 15 s. 12; Gawarecka M., H. Ł., „Kamena” 1955 nr 3/4 s. 42–6; H. Ł. i biblioteka jego imienia w Lublinie 1907–1957, Praca zbiorowa, L. 1957 (bibliogr., reprod. portretu); Jaczewski K., Pierwsze ćwierćwiecze Biblioteki Publicznej im. H. Ł-ego w Lublinie, L. 1933 s. 6–9; Królikowski B., Dziedzictwo pana Hieronima, „Kamena” 1965 nr 13/14 z 16 VII – 15 VIII s. 8 i 13; Kryński A. A., H. Ł. (Wspomnienia pośmiertne), „Przegl. Hist.” T. 3: 1906 s. 451–5; Krzyżanowski J., Historia literatury polskiej, W. 1953 s. 240–1, 572; Kułakowski M., Roman Dmowski w świetle listów i wspomnień, Londyn 1968 I 22; Łoś J., Wiadomość o zbiorach śp. H. Ł-ego, „Spraw. AU”, R. 14: 1909 nr 2 s. 3–8; Mazurkiewicz J., O stanie badań nad ustrojem i prawem dawnego Lublina, w: Księga pamiątkowa 10-lecia Uniw. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, L. 1956 s. 109, 115, 123; Riabinin J., Ze wspomnień o śp. H. Ł-em, „Region Lubelski” T. 2: 1929 s. 13–6; Starnawski J., Z lubelskich tradycji filologii klasycznej, „Roczniki Human. KUL” T. 6: 1957 z. 2 s. 141–57; Szwarcówna W., Zasługi H. Ł-ego dla Lublina, „Bibliotekarz Lubelski” 1967 nr 1–2 s. 12–3; Zalewski L., Biblioteka Seminarium Duchownego w Lublinie i biblioteki klasztorne w diecezji lubelskiej i podlaskiej, W. 1926 s. 182–4, 198–9, 266–7; Zwolakiewicz H., Ruch ludoznawczy w Lubelszczyźnie, „Ognisko Nauczycielskie” 1934 nr 3–4 s. 115; – Dec F., Z życia młodzieży gimnazjum państwowego w Lublinie. Wspomnienia z lat 1902 i 1905, „Region Lubelski” T. 2: 1929 s. 48, 51; Kalendarz Lubelski na r. 1899, s. 13–4; Korespondencja A. A. Kryńskiego, J. Baudouina de Courtenay, J. Łosia, W. Nehringa, A. Brücknera, J. Karłowicza z Ł-em, Oprac. i wyd. J. Starnawski, „Roczn. Human.” T. 11: 1962 z. 1 s. 85–150; Pamiatnaja knižka lublinskoj gubernii, 1884–1906; – „Jęz. Pol.” 1964 nr 1 s. 51–6, 1965 nr 1 s. 44–63; „Kur. Codz.” 1881 nr z 30 VIII; „Lud” T. 2: 1968 cz. 2 s. 585–98, T. 3: 1968 [druk.] 1969 s. 251–84; „Slavia Occidentalis” T. 26: 1967 s. 207–34, T. 28/29: 1971 s. 273–97; „Sobótka” R. 21: 1966 nr 2 s. 337–40; „Zesz. Prasozn.” T. 3: 1972 s. 100–1; – Arch. Urzędu Stanu Cywil, w L.: Parafia katedralna, akt zgonu nr 305/1906; B. PAN w Kr.: rkp. nr 1881 t. 16–26 (52 listy Ł-ego do Teodora Wierzbowskiego), nr 2258–2273 (spuścizna Ł-ego i korespondencja), nr 2285 t. 3 (11 listów do J. Łosia), nr 2780 (2 listy do Stanisława Ciszewskiego); WAP w L.: Lubelskie Gimnazjum Męskie, vol. 723.

Ryszard Bender

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.