INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Jan Szczytowicz (Szczyt)  

 
 
Biogram został opublikowany w latach 2010-2011 w XLVII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Szczytowicz (Szczyt) Jan, zapewne h. Radwan (zm. 1519 lub 1520), mieczny, marszałek hospodarski, dzierżawca wasiliski, mohylewski i mozyrski.

Pochodził z rodziny zaliczanej w 1. poł. XVI w. do wyższej kategorii szlachty lit. tzw. paniąt, m.in. uczestniczących instytucjonalnie w sejmach walnych W. Ks. Lit. Był wnukiem Jana, synem Jakuba, żyjącego pod koniec XV w. Miał młodszych braci: Mikołaja, marsz. hospodarskiego (odnotowany w l. 1522–31), i Stanisława, oraz siostrę Elżbietę, zamężną za Mikołajem Iliniczem. Rodzina S-a posługiwała się również patronimiczną formą nazwiska Niemirowicz Szczyt.

Karierę publiczną rozpoczął S. na początku panowania Zygmunta Jagiellończyka od służby na jego litewskim dworze. Dn. 25 XI 1506 świadczył w Wilnie na dokumencie wielkiego księcia, potwierdzającym prawa i przywileje miasta. Pod koniec t.r. wyruszył w orszaku władcy do Krakowa na koronację królewską; za swe usługi otrzymał w Krakowie na początku r. 1507 wynagrodzenie ze skarbu w postaci 14 łokci tureckiego aksamitu «na zołotie» (złocistego?) i 20 kop gr. Wkrótce potem otrzymał w zarząd włość Wasiliszki w woj. trockim. Z tytułem namiestnika (dzierżawcy) wasiliskiego znalazł się ponownie w otoczeniu króla, odnotowany 22 VII t.r. w czasie pobytu Zygmunta w Wilnie. W okresie kryzysu wewnątrz elity lit., spowodowanego buntem kniazia Michała Glińskiego, zachował lojalność wobec Jagiellonów; świadczy o tym jego nominacja, zapewne na początku r. 1509, na dworski urząd miecznego hospodarskiego. W maju t.r., podczas pobytu w Krakowie, otrzymał jako mieczny 30 kop gr. strawnego. Odprawę za służbę dworską na tym urzędzie uzyskał jeszcze jesienią, podczas pobytu króla we Lwowie (aksamit) oraz 8 III 1510 w Krakowie (30 kop gr). Dn. 16 IX t.r. został odnotowany z tytułem marsz. hospodarskiego; urząd ten sprawował do r. 1519, administrując co najmniej do 25 III 1514 dzierżawą wasiliską. W r. 1511 na polecenie Zygmunta I wyprawił się wspólnie z kilkoma innymi panami lit. do Kijowa na spotkanie synów chana krymskiego Mengli Gereja; wysłannicy nie doczekali się jednak przyjazdu «carewiczów», a Tatarzy Krymscy urządzili w tym samym czasie najazd na ziemie W. Ks. Lit. Dn. 2 V 1514 występował S. jako dzierżawca mozyrski, ale już w grudniu 1515 nowy dzierżawca Mozyrza, woj. nowogródzki Olbracht Gasztołd, obwinił go o bezprawne zabranie z tej dzierżawy 80 kop gr lit.; S. w odpowiedzi oskarżył o zabranie należących do niego rzeczy sługę Gasztołda i dworzanina hospodarskiego Czyża. Po krótkiej nieobecności w Wasiliszkach S. otrzymał 29 XII t.r. list zastawny na tę dzierżawę wraz z zapisaną na niej sumą 600 kop gr lit.; w ten sposób Zygmunt I zabezpieczył mu pożyczkę, udzieloną na zapłatę żołdu żołnierzom zaciężnym. Dn. 2 III 1516 świadczył S. w Wilnie na przywileju Zygmunta I dla ziemi drohickiej. Zapewne w listopadzie t.r. został mianowany namiestnikiem mohylewskim; z nowym tytułem wystąpił już 6 XII. W obliczu wojny z Moskwą Mohylew posiadał istotne znaczenie strategiczne, zastępując w systemie obronnym granicy wschodniej utracony w r. 1514 Smoleńsk; zaczął też pełnić funkcję nowego centrum gospodarczego wschodniego pogranicza W. Ks. Lit. Można przypuszczać, że działania S-a koncentrowały się wokół wzmocnienia funkcji militarnych twierdzy. Pod koniec r. 1516 ustąpił S. Jerzemu Niemiryczowi Wasiliszki wraz z zapisaną na nich sumą; 30 XII t.r. uzyskał nadanie 30 służb ludzi «ciągłych» oraz 10 pustek w pow. wasiliskim.

Późnym latem 1517, wspólnie z marsz. i pisarzem hospodarskim Bohuszem Bohowitynowiczem, został S. wysłany przez Zygmunta I w poselstwie do Moskwy z zadaniem zakończenia trwającej od r. 1512 wojny; posłowie otrzymali list wierzytelny datowany 1 IX 1517 w Połocku. Poselstwo dotarło do Moskwy 3 X t.r.; jego przyjazd zbiegł się z nieudanymi działaniami armii lit. pod moskiewską twierdzą Opoczka w ziemi pskowskiej, toteż wysłannicy spotkali się z chłodnym przyjęciem. Dopiero 29 X uzyskali audiencję u w. ks. Wasyla III, a 1 XI rozpoczęli rokowania z bojarami moskiewskimi. Mimo pośrednictwa Zygmunta Herbersteina, dyplomaty w służbie cesarza Maksymiliana I Habsburga, rozmowy toczyły się w nieprzyjaznej atmosferze; posłowie lit. uporczywie wypominali zerwanie pokoju wieczystego z r. 1494 i kilkakrotne wznawianie wojny oraz domagali się zwrotu m.in. Smoleńska, podczas gdy bojarzy przypominali im rzekome krzywdy, wyrządzane z powodów religijnych w. księżnej Helenie, córce Iwana III, żonie Aleksandra Jagiellończyka. Posłowie nie zdołali doprowadzić do porozumienia i 18 XI 1517 opuścili Moskwę. S. wrócił do Mohylewa, gdzie spędził ostatnie lata życia.

Zachowane przekazy pośrednio wskazują, że majątek S-a był znaczny; został on powiększony dzięki królewskim nadaniom ludzi i ziemi oraz zakupom dóbr dziedzicznych. Dn. 13 III 1513 dwaj bojarzy zeznali sprzedaż S-owi za 23 kopy gr lit. poddanych z ich ziemiami w Dobromyślu (Nowogródzkie). Na sejmie wileńskim 1513/14 r. S. i jego brat Mikołaj oskarżyli marsz. hospodarskiego Aleksandra Chodkiewicza o zabranie ziem uprawnych i łowów w tych dobrach; sprawa zakończyła się skazaniem Szczytowiczów na zapłacenie kary 12 rb. gr. Dn. 29 V 1519 kupił S. od mieszczanina krakowskiego Jana Banko za 130 kop gr lit. dwa domy w Wilnie.

Wojciech Kojałowicz błędnie podaje w swym rękopiśmiennym herbarzu, że S. zmarł w r. 1516, podczas pełnienia misji poselskiej w Moskwie. W rzeczywistości 20 X 1518 spisał testament, a jako żyjący został wymieniony jeszcze 5 VI 1519. Zmarł prawdopodobnie w 2. poł. 1519 lub w pierwszych dniach 1520; 16 I t.r. Zygmunt I oddał zamek mohylewski z włością w dzierżawę jego następcy, kniaziowi Wasylowi Sołomereckiemu.

S. był prawdopodobnie dwukrotnie żonaty. Z pierwszą, nieznaną z imienia żoną, miał co najmniej jedną córkę, Jadwigę, w grudniu 1528 zamężną za dworzaninem hospodarskim Irykiem Olechnowiczem. Drugą żoną S-a była poślubiona zapewne pod koniec życia Zofia, córka Stanisława Michajłowicza Pietkowicza, marsz. hospodarskiego i namiestnika brzeskiego; z tytułu oprawy posagu S. zapisał jej 8 VII 1518 trzecią część wszystkich swych dóbr: dwór Horodziszcze z przynależnościami w Nowogródzkiem, majętności Nułowidy i Dobromyśl na Polesiu, posiadłość (jurydykę?) zwaną Prygorodok i dwa domy w Nowogródku oraz 200 kop gr lit., a także wszystkie ruchomości; 19 II 1520 Zygmunt I potwierdził Zofii «na wieczność» wcześniejsze nadanie na rzecz S-a we włości wasiliskiej, obejmujące 10 osoczników, 20 służb ludzi «ciągłych», 10 ziem pustych oraz zbudowany na nich dwór nad rzeką Wołczyn, które S. zapisał żonie w testamencie. Dzięki m.in. tym zapisom wdowa zgromadziła znaczny majątek ziemski, odpowiadający 704 służbom ludzi poddanych; z jej dóbr na wypadek wojny należało (w r. 1528) wystawić poczet liczący 88 koni. W grudniu 1528, już jako druga żona marsz. hospodarskiego Jana Juriewicza Hlebowicza (zob.), Zofia została oskarżona przed sądem hospodarskim przez pasierbicę Jadwigę i jej męża o niesłuszne posiadanie licznych dóbr S-a. Wg błędnej informacji Teodora Żychlińskiego synem S-a i Zofii był wojski witebski Mikołaj (zm. ok. 1578). W małżeństwie z Hlebowiczem miała Zofia syna Stanisława i kilka córek; zmarła przed r. 1537, kiedy Hlebowicz ożenił się po raz trzeci z Hanną Zasławską, córką kniazia Fiodora Iwanowicza.

 

Boniecki, Poczet rodów, s. 343–4, XVI, XXXIV, XL; Uruski, XI 546, 655; Wolff, Senatorowie W. Ks. Lit., s. 242; Żychliński, IV 360–1 (przypisuje S-a do h. Jastrzębiec); Urzędnicy, XI; Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Województwo trockie XIV–XVIIII wiek, W. 2009 II; – Banionis E., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinybių tarnyba XV–XVI amžiais, Vilnius 1998; Lubavskij M., Litovsko-russkij sejm, Moskva 1900; – Acta Tom., IV; Akty Litovsko-Russkago Gosudarstwa, Moskva 1900 I 133–4, 173–4; Herberstein S., Zapiski o Moskovii, Moskva 1988; Lietuvos Metrika, Vilnius 1998 t. 1, 1995 t. 8, 2002 t. 9 s. 273, 319–21, 353, 1997 t. 10, 1997 t. 11, 2002 t. 15, 1997 t. 224, 2006 t. 523 s. 22; Litovskaja Metrika, Pet. 1903 I (Russkaja Istoričeskaja Biblioteka, XX); Malinovskij J., Sbornik materialov otnosjaščichsja k istorii panov-rady Velikogo Knjažestva Litovskago, Tomsk 1901–12 I–II; Pamjatniki diplomatičeskich snošenij Moskovskago Gosudarstva s pol’sko-litovskim, Red. G. F. Karpov, Pet. 1882 I (Sbornik Imperatorskago Russkago Istoričeskago Obščestva, XXXV); Pam’jatniki istorii Vostočnoj Evropy, Moskva–W. 1997 II 125–8; Polnoe sobranie russkich letopisej, Moskva 1963 XXVIII; Stosunki z Mendli-Girejem chanem Tatarów perekopskich (1469–1515). Akta i listy, Wyd. K. Pułaski, Kr.–W. 1881 s. 165, 385; Zbiór praw litewskich od roku 1389 do roku 1529, P. 1841 s. 121; – AGAD: Transkrypcje Metryki Lit., nr 194 s. 305, 631, 674, 684, nr 195 s. 481–3, 1085–6, nr 196 s. 199; B. Czart.: rkp. 1352 (Herbarz lit. W. Kojałowicza z r. 1658) s. 309; Rossijskij gosudarstvennyj archiv drevnich aktov w Moskwie: F. 389 (Metryka Lit.) nr 266 k. 61.

Henryk Lulewicz

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.