INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Kasper Rokenberg (Rockenberg, Rokembarg, Rokembark, Rokemberg)  

 
 
Biogram został opublikowany w latach 1988-1989 r. w XXXI tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Rokenberg (Rockenberg, Rokembarg, Rokembark, Rokemberg) Kasper h. własnego (zm. 1462), doktor dekretów, scholastyk krakowski, rektor Uniw. Krak. Pochodził z krakowskiej rodziny patrycjuszowskiej, matka była z domu Weynrich. Był bratem mieszczanina krakowskiego Hieronima i Barbary, żony 1. v. kupca krakowskiego Jerzego Orienta, 2. v. księcia raciborskiego Mikołaja (zm. 1452). Przez siostrzenicę spowinowacony był z Jakubem Obulcem, podczaszym krakowskim. Nie wiadomo kiedy otrzymał szlachectwo. Jan Długosz, znający R-a osobiście, określa go (w r. 1448) jako szlachcica herbu pół orła i trzy róże białe umieszczone na czerwonym polu; informację tę podaje również późniejszy siedemnastowieczny kopiariusz dokumentów dotyczących kolegiaty w Nowym Sączu (może za Długoszem).

R. w r. 1416 rozpoczął studia na Uniw. Krak., w r. 1420 (koło 26 V) został promowany na bakałarza, mistrzostwo na Wydziale Artium uzyskał w r. 1422. Kontaktu z uczelnią nie zerwał; chociaż brak zachowanych przekazów nie pozwala śledzić jego kariery naukowej, to uzyskany przed 11 X 1447 stopień bakałarza dekretów, a przed r. 1453 licencjat prawa kanonicznego wskazują, że podjął dalsze studia na Wydziale Prawa i pomyślnie je zakończył. Trzykrotnie, w l. 1457, 1459, 1460 był wybierany na rektora Uniw. Krak.

Przed r. 1426 R. otrzymał święcenia kapłańskie i został prebendariuszem kościoła Św. Marcina w Wiślicy; prebendę tę zamienił na probostwo kościoła paraf. Św. Małgorzaty w Nowym Sączu, opróżnione przez rezygnację Wacława, poprzedniego plebana. Dn. 6 X 1426 Zbigniew Oleśnicki, bp krakowski, polecił wikariuszom kościoła Św. Małgorzaty w Nowym Sączu wprowadzić R-a w posiadanie tejże prebendy. Dn. 28 VIII 1434 pierwszy raz został wymieniony jako kanonik kapituły katedralnej wrocławskiej; był jednym z grona siedmiu kanoników tejże kapituły pochodzących z Królestwa Polskiego, jako kanonik wrocławski rezydował chyba tylko w l. 1439–43. Dn. 17 I 1439 we Wrocławiu był świadkiem kupna przez Tomasza Strzępińskiego kodeksu „Dekretów” Gracjana, ofiarowanego później Kolegium Artystów Uniw. Krak. W czerwcu 1439, 22 i 28 VI 1440 odbierał od archidiakona opolskiego zebrane przez niego świętopietrze; być może był subkolektorem diecezji wrocławskiej. Jako pleban nowosądecki R. zamówił u malarza krakowskiego Mikołaja wykonanie malowideł ściennych w izbie kominkowej, głównej sali 1 piętra i w innych budowlach plebańskich. Zamówienie zostało wykonane w r. 1439, ale jeszcze 31 V 1441 nie uiścił za nie zapłaty w wysokości 10 grzywien.

Od r. 1446 R. był zajęty sprawą podniesienia kościoła Św. Małgorzaty w Nowym Sączu do rangi kolegiaty. Dekret erekcyjny wydał Z. Oleśnicki 4 X 1448; kolegiata powstała z połączenia parafii Św. Małgorzaty w Nowym Sączu i parafii wiejskiej w Podegrodziu, liczyła 4 prałatury, 4 kanonie gremialne, 8 wikariatów. R. został prepozytem tejże kolegiaty. W związku z tym, R., już wcześniej, zwrócił się do papieża Mikołaja V z prośbą o dyspensę i zezwolenie na łączenie beneficjów. Miał wtedy świeżo utworzoną prepozyturę kolegiaty Św. Małgorzaty w Nowym Sączu, określoną jako główne beneficjum, kanonikat z prebendą w kapitule wrocławskiej oraz dwie altarie: św. Mateusza w katedrze krakowskiej i św. Krzyża w kolegiacie nowosądeckiej. Dyspensę papieską otrzymał 11 X 1447 na pięć lat, a po ponownych staraniach 2 V 1449 na całe życie.

Po śmierci Jana Elgota (24 VIII 1452) R. otrzymał scholasterię krakowską, o którą zabiegał również Tomasz Strzępiński. Z tytułem scholastyka R. wymieniony jest w aktach kapituły krakowskiej w r. 1453, a 30 VII t.r. jako świadek w dokumencie Z. Oleśnickiego, przyjmującym klasztor kanoników regularnych w Mstowie wraz z konwentem pod jurysdykcję biskupów krakowskich. R. brał też udział w organizowaniu i erygowaniu kościoła paraf. p. wez. Św. Stanisława we wsi Biskupiec, a w wystawionych wtedy przez biskupa krakowskiego dokumentach (3 i 4 X 1453) wymieniony jest z godnością scholastyka. Jednakże posiadanie przez R-a scholasterii było zagrożone na skutek działań Mikołaja z Gnojnika, który w Rzymie uzyskał prowizję na to beneficjum, powołując się na fakt, że przed J. Elgotem scholasteria krakowska należała do beneficjów zastrzeżonych rozdawnictwu papieskiemu. Sprawa ta w Kurii rzymskiej toczyła się w l. 1453–55, oprócz Z. Oleśnickiego interweniował król Kazimierz Jagiellończyk i królowa Zofia. Król wystosował w tej sprawie kilka pism, m. in. do papieża Mikołaja V (przed 24 III 1455) i Kaliksta III (po 20 IV 1455) z prośbą, aby ukarano uzurpatora, a R-a pozostawiono w spokojnym posiadaniu beneficjum.

W tym okresie R. rzadko brał udział w kapitułach, dopiero od r. 1456 częściej uczestniczył w posiedzeniach. Był np. na kapitule 30 IX 1456, kiedy powzięto decyzję o zastawieniu wazy (relikwiarza, bez relikwi) u mieszczan krakowskich za sumę odpowiadającą kwocie kontrybucji składanej przez kler posiadający beneficja w diec. krakowskiej, do czasu zebrania tej sumy i wykupienia wazy. Dn. 21 X 1457 jest wymieniony jako świadek w dokumencie Tomasza Strzępińskiego, bpa krakowskiego, aprobującym sprzedaż kamienicy przez mansjonarzy kaplicy Św. Piotra. Dn. 22 VI 1458 uczestniczył w posiedzeniu kapituły, na której powzięto uchwałę o subsydium na wojnę pruską i kontrybucję 3 gr od 1 grzywny od beneficjów diecezji krakowskiej zobowiązano się wypłacić na święto św. Jadwigi t.r. Dn. 17 X t.r. R. wymieniony jest wfśród kanoników proszących królową Zofię o czynsze i 1 000 grzywien obiecanych kaplicy Św. Trójcy w katedrze krakowskiej. Dn. 14 XI 1460 uczestniczył w posiedzeniu, na którym kapituła pod presją podkanclerzego Lutka z Brzezia wypożyczyła dwa srebrne naczynia na zjazd w Bytomiu z królem czeskim; R. ręczył, że naczynia zostaną zwrócone po uroczystościach.

W l. 1461–2 R. brał udział we wszystkich ważniejszych posiedzeniach i decyzjach kapituły krakowskiej, podczas zatargu z królem o obsadę biskupstwa krakowskiego po śmierci T. Strzępińskiego (1460). Kapituła nie przyjmowała narzuconego na biskupa krakowskiego nominata papieskiego Jakuba z Sienna (3 I 1461 nie dopuszczono do objęcia przez niego dochodów biskupstwa), jak i protestowała przeciw wysuwanemu przez króla Janowi Gruszczyńskiemu. W sierpniu 1462 R. brał udział w synodzie krakowskim, jest wymieniony na drugim miejscu wśród kanoników przewodniczących i kierujących obradami. Uchwalono na nim subsydium dla ziemi dobrzyńskiej w wysokości 6 gr od 1 grzywny z beneficjów diecezji krakowskiej. Po raz ostatni w gronie kapituły krakowskiej R. wymieniony został 8 X 1462.

R. razem z rodzeństwem był pełnomocnikiem i egzekutorem testamentu z 15 IX 1449 brata matki, księdza Teodora Weynricha z Krakowa; otrzymał wtedy pewną sumę do podziału z bratem i siostrą. Postanowienia tego testamentu realizowane były jeszcze 18 II 1462. Razem z Pawłem z Zatora R. był egzekutorem testamentu doktora Michała z Szydłowa, kanonika krakowskiego i uczestniczył w rozprawie w konsystorzu krakowskim 26 IV i 12 V 1455. Być może w związku z realizacją testamentów, R. popadł w spór z klasztorem Św. Katarzyny i został oskarżony, razem z bratem Hieronimem i siostrą Barbarą, o niesprawiedliwe zabranie sum pieniężnych, lokowanych na dobrach, i innych rzeczy danych przeorowi i braciom na naprawę i wyposażenie kościoła, klasztoru oraz jałmużnę. Dn. 26 X 1455 Kalikst III zlecił Janowi Rejowi prepozytowi kościoła Św. Michała oraz archidiakonowi krakowskiemu Janowi Pniowskiemu rozpatrzenie i rozstrzygnięcie tej skargi. Z posiadanych prebend, bez kanonii wrocławskiej, R. miał dochód około 258 grzywien. R. zmarł po 8 X a przed 12 XI 1462 kiedy to administrator diecezji Jan Pniowski zatwierdził testament R-a spisany przez Bernarda z Mianowa. Od końca r. 1462 do r. 1465 nie ma wzmianki o scholastyku, dopiero w r. 1465 scholasterię objął Zbigniew Oleśnicki (młodszy).

 

Łętowski, Katalog bpów krak., III 440; – Dobrowolski T., Życie, twórczość i znaczenie społeczne artystów polskich i w Polsce pracujących w okresie późnego gotyku (1440–1520), Wr. 1965 s. 121; Dola K., Wrocławska kapituła katedralna w XV wieku, L. 1983; Fijałek J., Mistrz Jakób z Paradyża, Kr. 1900 I 276; Fijałkowski J., Nowosądecka kolegiata, Cz. I, L. 1962 s. 56; Praktyka w sprawach małżeńskich w sądach duchownych diecezji krakowskiej w wieku XV, Zebrał i wyd. B. Ulanowski, Kr. 1889 s. 119 (Script. Rer. Pol., XIII); Przybyszewski B., Kapituła krakowska za kanonikatu Jana Długosza (1436–1480), w: Dlugossiana, Zesz. Nauk. UJ, Prace hist., Z. 65, Kr. 1980 s. 35–7; – Acta capitulorum Crac.; Album stud. Univ. Crac., I 39; Cod. epist. saec. XV, III; Cod. Sil., XV 143; Cod. Univ. Crac., II; Cracovia artificum 1300–1500, nr 366; Długosz, Liber benef., I, II; Kod. m. Kr., Cz. 2–4; Kod. mogilski, s. 57; Kod. Mpol., IV; Przybyszewski, Wypisy źródł. do dziej. Wawelu, XI (1440–1500); Starod. Prawa Pol. Pomn., II nr 3993, 3995, 4003; Zbiór dok. katedry i diec. krak., Cz. 2 (1416–1450) nr 269, 526; Zbiór dokumentów znajdujących się w Bibliotece hr. Przezdzieckich w Warszawie, Wyd. A. Chmiel, Kr. 1890 nr 16; –Arch. Kapit. Katedr. w Kr.: Acta capit. T. Ia k. 30, 45v., 47v., 48, 48v., 49, 49v., 50, 51, 58, 61, 65, 66, 68, 90–93; Arch. Metropol. w Kr.: Offic. Crac. T. 9 k. 819, 821, 919, 977, 1018, 1032, T. 10 s. 85–86, 89, 174, 247, 297, 345, 401, 443, 549; B. Jag.: rkp. 356 k. 1; B. PAN w Kr.: rkp. 8476 (Teki Rzymskie), k. 12, 45, 135, 261; IH PAN w Kr., Pracownia Słown. Hist. Geogr.: Materiały do t. 5 Kodeksu dyplomatycznego Małopolski, teki: AB/2 s. 1 nr 84, nr 85, nr 89, X nr 22.

Maria Michalewiczowa

 

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.