INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Marcin ze Sławska h. Zaremba      Marcin ze SŁAWSKA, Wojewoda Kaliski - wśród świadków dok. królewskiego wyst. w Piotrkowie 16 grudnia 1438 - Bibl. Czartoryskich - sygn.: 435 Perg., vol. II/65 - Muz. Nar. w Krakowie - żródło kopii cyfrowej: POLONA.pl - rubrykacja iPSB.
Biogram został opublikowany w 1974 r. w XIX tomie Polskiego Słownika Biograficznego.


 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Marcin ze Sławska h. Zaremba (zm. 1453), wojewoda kaliski, opiekadlnik (tutor) Królestwa. Był zapewne synem kasztelana gnieźnieńskiego Mikołaja z Królikowa (zm. ok. 1395), młodszym bratem kasztelana gnieźnieńskiego (1410–1424) Janusza z Królikowa. W źródłach pojawił się jesienią 1398. Od jesieni 1402 r. występował M. obok swego brata jako częsty asesor sądów ziemskich w wielkopolskim Koninie. W r. 1409 (lub przedtem) uzyskał urząd podstolego poznańskiego, w t. r. zapis 30 grzywien na królewskiej wsi Ceków w Kaliskiem. W r. n. w potrzebie grunwaldzkiej dowodził własną chorągwią (wg Długosza 40). W r. 1414 otrzymał dalszy zapis na Cekowie (20 grzywien). W tym samym czasie zapożyczał się u Żydów kaliskich, kwitując pożyczki niezapisanymi dokumentami (membranami), pieczętowanymi «in blanco». W dalszym ciągu często brał udział w posiedzeniach sądów konińskiego i kaliskiego. Na przełomie 1419/20 r. objął podkomorstwo poznańskie, brał udział w pracach nad wytyczaniem granicy pomiędzy Polską a Nową Marchią w okolicach Drezdenka prowadzonych w l. 1424–8, wiosną 1426 zajął opróżnioną przez śmierć Janusza z Tuliszkowa kasztelanię kaliską. Latem 1428 otrzymał po śmierci Tomka z Pakości kasztelanię poznańską i starostwo generalne Wielkopolski. Ze starostwa ustąpił latem 1430 na rzecz Dobrogosta z Szamotuł. Być może rekompensatą za utracone z tego tytułu dochody było nadanie M-owi 1 VIII 1430 konsensu na wykup z rąk Piotra Korczboka tenuty w Ujściu nad Notecią wraz z zapisem 500 grzywien i prawem lokacji nowych osad w lasach starostwa.
W czerwcu 1432 uczestniczył w zjeździe rycerstwa wielkopolskiego z królem w Poznaniu. Przywiesił wtedy pieczęć do aktu poparcia sukcesji synów Jagiełły i potępienia zamieszek w kraju. W r. 1433 wziął udział w wyprawie przeciwkrzyżackiej, gwarantował z innymi zawieszenie broni zawarte pod Jasieńcem 13 IX t. r., a później pokój brzeski 1435 r. Zapewne dopiero w ostatnim roku życia Jagiełły bywał powoływany do rady królewskiej – z tych lat pochodzą żywsze wiadomości o szerszej działalności publicznej M-a. W r. 1434 był wśród gwarantów układu Jagiełły z Zygmuntem Kiejstutowiczem, t. r. poręczał za młodego króla Władysława, że ten po dojściu do lat sprawnych potwierdzi przywileje koronne. Musiał M. odgrywać pewną rolę i cieszyć się autorytetem na terenie Wielkopolski, skoro w okresie małoletności króla został, obok podkomorzego kaliskiego Dobrogosta z Szamotuł, wielkopolskim opiekadlnikiem (tutor) Królestwa. Jak i inni opiekadlnicy, tak i M. szybko awansował; przy pierwszym wakansie wielkopolskiego urzędu wojewodzińskiego w r. 1436 otrzymał województwo kaliskie. W r. 1437 posłował od sejmu sieradzkiego do Zygmunta Kiejstutowicza, a w r. n. świadkował na akcie przyrzeczenia respektowania umów z Zygmuntem, wystawionym przez Władysława III. W kwietniu 1438 podpisał konfederację nowokorczyńską skierowaną przeciwko ruchowi husyckiemu i opozycji młodoszlacheckiej; w t. r. świadkował na akcie potwierdzenia praw koronnych przez młodego króla, a jesienią 1439 towarzyszył Władysławowi podczas podpisywania w Bieczu ugody synów Jagiełły z joannitami. Po wyjeździe Władysława III na Węgry pozostał w kraju; wydaje się, że nie brał już żywego udziału w życiu politycznym, ograniczając swą działalność do częstych bytności na rokach sądowych we wschodniej Wielkopolsce oraz udziałów w sądach polubownych. W r. 1440 uczestniczył w przesłuchaniach osób (m. in. Abrahama Zbąskiego) podejrzanych o praktyki husyckie. M. należał jeszcze do delegacji zawierającej w imieniu króla-elekta Kazimierza Jagiellończyka pokój z miastami Wrocławiem, Namysłowem, Środą Śląską w Wieluniu (1447), potem słychać o nim niewiele. Brak wiadomości o pobytach M-a na sejmach walnych, przy królu pojawiał się z okazji przyjazdów Kazimierza do Wielkopolski.
Dobra M-a nie są dokładnie znane. Miał Sławsk Wielki nad Wartą (na zachód od Konina); stąd pisał się przez całe życie i zapewne tu miał swój dwór: w r. 1429 słyszymy o burgrabim M-a w Sławsku, Radoście. Pozyskał też sąsiedni Sławsk Mały (dziś jedna wieś, pod nazwą Sławsk). Potem ośrodkiem jego dóbr stało się najpewniej miasto Rychwał w pow. kaliskim, które otrzymał w posagu za Anną ok. r. 1430; obok posiadał wieś Dąbroszyn i części w Sokołowie. W r. 1432 toczył spory z Januszem, dziedzicem sąsiedniego Tuliszkowa, do którego uciekali kmiecie z dóbr M-a. W r. 1445 kupił od spadkobierców starosty bydgoskiego Dobka Puchały wsie (Dziadowice, Kotwasice i Piętno zwane także Nowąwsią) w pobliżu Rychwału. Rozwijał osadnictwo w starostwie ujskim – w r. 1437 lokował wieś Brodna, w lasach tenuty ujskiej założył też miasto Piłę. Po r. 1437 zarządzał najpewniej tenutą ujską syn M-a, Szymon. W nieznanych okolicznościach doszło do konfliktu Szymona z miastem Ujściem: w r. 1452 (lub przedtem) napadnięty w przygródku ujskim przez mieszczan, Szymon został zabity wraz z kilkoma szlacheckimi służebnikami M-a. Dn. 11 VIII 1452 na sądzie złożonym przez króla w Poznaniu M. składał skargę na mieszczan ujskich, która wobec niestawiennictwa przedstawicieli miasta odesłana została na najbliższy sejm sieradzki. M. żył jeszcze 16 I 1453. Zmarł niedługo potem, bowiem już 30 VI t. r. pojawia się następca M-a na województwie, Stanisław Ostroróg.
M. był zapewne dwukrotnie żonaty, przed r. 1414 z Jachną (Dworzaczek), zaś przed r. 1429 z Anną z Rytwian, 1.v. zamężną za Janem Mężykiem (zob.); była ona zapewne identyczna z wdową po M-ie, Anną, wspomnianą 24 X 1453. Córkami M-a były: Jachna, potem żona Jana z Morki, oraz Małgorzata, żona Bartosza Bierzwieńskiego, a zapewne także Elżbieta, wydana za Mikołaja z Mieczownicy. Jedyny znany syn M-a, Szymon ze Sławska, nie przeżył ojca. Wnuk M-a, syn Szymona Mikołaj stał się głównym spadkobiercą M-a i nazywał się już Rychwalskim. Potomkowie M-a nie zrobili kariery politycznej.
 
Dworzaczek, Genealogia, tabl. 93; Uruski, XV 337 (Rychwalski); Fedorowicz, Dostojnicy i urzędnicy; Gąsiorowski A., Urzędnicy wielkopolscy 1385–1500. Spisy, P. 1968; – tenże, Urzędnicy zarządu lokalnego w późnośredniowiecznej Wielkopolsce, P. 1970; Pawiński A., Sejmiki ziemskie. Początek ich i rozwój… 1374–1505, W. 1895 s. VI, XXXIX, XLVIII; Włodarski A., Zarembowie-Rychwalscy, zapomniany ród wielkopolski, W. 1928; – Acta capitulorum, I–II; Akta grodz. i ziem., V, VIII; Akta Unii; Arch. Kom. Hist. AU, III 171, 175, 194, 226; Cod. epist. saec. XV, II; Cod. epist. Vitoldi; Cod. Pol., I–II; Długosz, Historia, IV, V; Knigi polskoj koronnoj metriki XV stoletija, W. 1914 I; Kod. Litwy, s. 329–34; Kod. Mpol., IV; Kod. tyniecki, II; Kod. Wielkiej Polski, nr 119; Kod. Wpol., V; Matricularum summ., IV; Przyczynki do dziejów polskich z archiwum miasta Wrocławia, Wyd. A. Mosbach, P. 1860 s. 99–106; Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198–1525, Wyd. E. Joachim, W. Hubatsch, Göttingen 1948 I nr 4896; Stadtbuch von Posen, Wyd. A. Warschauer, P. 1892 s. 172; Starod. Prawa Pol. Pomn., II nr 3409; Vol. leg., I s. 127; Weise E., Die Staatsverträge des Deutschen Ordens in Preussen im 15. Jahrhundert, Königsberg 1939 I 188; Zbiór dokumentów mpol., nr 850; – AGAD: dok. perg. 86, 328, 336 (Ceków), 383 (Ujście), 1099 (Brodna); Arch. Archidiec. Gniezno: ACap. B 15 k. 61v.; Arch. Państw. w P.: księgi ziem. Konin Z. 1 k. 34v. (1398 r.) i passim, Z. 2 k. 17 i passim, Z. 3 k. 92v. (1429 r.), 195v. (1432 r.), Z. 4 k. 92v. i passim, Kalisz Z. 3 k. 34v., 116v., 209, Z. 4 k. 121, 385, Z. 5 k. 339v. (żona Anna), Z. 6 k. 216v., 348, Z. 7 k. 137 (potomstwo), 218, Z. 9 k. 34v., 187v., Z. 10 k. 82, 294v., 352v, Z. 11 k. 204, Poznań Z. 17 k. 75–76v. (proces ujski), 138, 195v., 281 (wnuk Mikołaj), grodz. Poznań Gr. 1 k. 46v., Gr. 2 k. 126v., 128v., 139, Gr. 3 k. 33, 76.
                                                                                                                                                                                                                              Antoni Gąsiorowski

 

 

Powyższy tekst różni się w pewnych szczegółach od biogramu opublikowanego pierwotnie w Polskim Słowniku Biograficznym. Jest to wersja zaktualizowana, uwzględniająca opublikowane w późniejszych tomach PSB poprawki i uzupełnienia. 

 

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.