INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Marcjan Aleksander Ogiński      Marcjan Aleksander Ogiński, frag. obrazu Ferdinanda Bola z lat 1650-ych.

Marcjan Aleksander Ogiński  

 
 
Biogram został opublikowany w 1978 r. w XXIII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Ogiński Marcjan Aleksander h. własnego (1632–1690), poseł sejmowy, wojewoda trocki, kanclerz w. lit. Był synem Aleksandra, kaszt. trockiego (zob.), i jego drugiej żony Katarzyny Połubińskiej, przyrodnim bratem Bogdana, chorążego nadwornego lit. (zob.). Wychowany był w wyznaniu prawosławnym. Być może uczył się w Akad. Wil., dla której biblioteki uczynił fundację w r. 1647. W r.n. studiował w Akad. Krak., a 14 VII 1650 wpisał się do metryki akademii w Leydzie. W r. 1647 jako dworzanin królewski mianowany stolnikiem trockim; z tym województwem podpisał elekcję Jana Kazimierza. Ok. r. 1651 rozpoczął służbę wojskową. Dn. 22 VI 1654 został mianowany chorążym trockim. Prawdopodobnie od ok. r. 1656 służył w armii lit. Pawła Sapiehy. Dn. 12 V 1657 – jako pułkownik królewski – podpisał instrukcję do króla, uchwaloną w interesie domu sapieżyńskiego i wojska prawego skrzydła, a skierowaną przeciw Wincentemu Gosiewskiemu, hetmanowi polnemu lit. Uczestniczył w działaniach wojennych 1657 r. przeciw Jerzemu II Rakoczemu. Dn. 18 III 1658 został cześnikiem W. Ks. Lit. po Krzysztofie Sapieże. W kwietniu t.r. pułk jego stał w woj. brzeskim, pilnując granicy litewskiej od strony kozackiej. Popierany przez Pawła Sapiehę zabiegał wiosną 1659 o starostwo mołczadzkie, ale otrzymał je Michał Pac. Latem t.r. wyprawiony pod dowództwem Aleksandra Połubińskiego do Kurlandii, odznaczył się w działaniach przeciw Szwedom pod wodzą R. Douglasa, rywalizując z Michałem Pacem, dowódcą lewego skrzydła wojska. W tym czasie pozostawał w ostrym konflikcie z Pawłem Sapiehą i wspólnie z wieloma innymi pułkownikami żądał utworzenia nowej, niezależnej od hetmana w. dywizji w armii lit. Prawdopodobnie w nagrodę za czyny wojenne otrzymał ok. r. 1660 konsens na wyrób towarów leśnych w starostwie rohaczewskim na lat 6. W maju 1660 z dużym powodzeniem zajmował się odrywaniem oddziałów wojska od konfederatów lit. w Drohiczynie. Następnie uczestniczył w wyprawie P. Sapiehy i Stefana Czarnieckiego na Białoruś, rozbijając w czerwcu t.r. podjazd moskiewski pod Gołynką. Brał udział w bitwie pod Połonką 28 VI 1660. Na początku lipca t.r. wyprawiony został przez P. Sapiehę na czele 18 chorągwi do Mińska, dla zabezpieczenia komisarzy do rokowań z Moskwą. Uczestniczył w bitwie nad Basią (październik 1660). W marcu 1661 wraz z Mikołajem Władysławem Judyckim brał udział w pogoni za uchodzącym na Miadzioł J. Chowańskim. Posłował z woj. trockiego na sejm 1661 r., z którego wybrany został do lit. Trybunału Skarbowego. Nie podpisał jednak manifestacji stanów lit. przeciwko Koronie 18 VII t.r., zorganizowanej przez Paców – sprzeciwiając się elekcji vivente rege. Tegoż miesiąca mianowany został stolnikiem lit. Jesienią t.r. wziął udział w bitwie pod Kuszlikami. Następnie uczestniczył w oblężeniu Wilna.

Dn. 4 II 1663 ożenił się O. z Marcybellą Anną, córką Jerzego Karola Hlebowicza (zob.), starosty żmudzkiego (później woj. wileńskiego), i Katarzyny Radziwiłłówny, dziedziczką jednej z największych fortun na Litwie. Uczestniczył w wyprawie wojsk lit. na Moskwę na przełomie 1663/4 r. w dywizji prawego skrzydła. Wspólnie z Michałem Leonem Obuchowiczem podejmował w końcu lutego 1664 marsz pod Pohary za Desnę. W tym okresie, związany z teściem Hlebowiczem, należał do stronnictwa antypacowskiego na Litwie. Jako poseł trocki wziął udział w sejmie 1664 r., a następnie w konwokacji grodzieńskiej 1665 r., skąd, wraz z Aleksandrem Sapiehą, Janem Karolem Kopciem i Michałem Obuchowiczem, wyprawiony został do króla po aprobatę jej uchwał. We wrześniu t.r. został mianowany krajczym lit. Był deputatem na Trybunał Lit. w r. 1667. W lipcu t.r. uczestniczył w zjeździe stronnictwa antypacowskiego w Wilnie przy okazji ślubu Kazimierza Sapiehy z Krystyną Hlebowiczówną, siostrą Marcybelli. Był starszym bractwa mohylewskiego przy cerkwi Objawienia Pańskiego. W r. 1668 był syndykiem Bractwa Religii Greckiej Św. Trójcy przy cerkwi Św. Ducha w Wilnie. Deputat do Trybunału 1668 r. i jednocześnie poseł na sejm t.r., podpisał akt abdykacji Jana Kazimierza. Nie był obecny na sejmie konwokacyjnym 1668 r., ale wybrano go na nim na komisarza do rokowań z Moskwą; wybór ten potwierdzony został przez sejm elekcyjny, na którym był O. obecny jako jeden z przywódców stronnictwa antypacowskiego. Wszedł do deputacji w celu ułożenia paktów konwentów dla Michała Korybuta oraz do deputacji dla rozmów z posłami elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma. W tym czasie czynił starania o otrzymanie bądź woj. trockiego w związku z planowanym ustąpieniem z tego urzędu Mikołaja Paca, bądź też woj. witebskiego po Władysławie Wołłowiczu. W trakcie ugody Radziwiłłów z Pacami (lipiec 1669) ustalono przekazanie O-emu kasztelanii wileńskiej «hac conditione żeby został katolikiem albo uniatem». Brał udział w rokowaniach w Andruszowie z posłami carskimi od 7 X 1669 do 17 III 1670. Posłował na sejm 1670 r., w czasie którego otrzymał woj. trockie (przeszedł więc przedtem na katolicyzm). W r. 1671 był marszałkiem Trybunału Lit. Prawdopodobnie w związku ze sporami o podział dóbr po Bogusławie Radziwille (zm. 1669) i Jerzym Karolu Hlebowiczu (zm. 1669) przeszedł do obozu regalistów i związał się z Pacami. Wynikiem tego był jego udział w konfederacji szlachty lit. w Wilnie (28 VII 1672) i wojska lit. w Kobryniu (22 XI t.r.), opowiadającego się za królem, a przeciw obozowi malkontentów. Na sejmie 1673 r. został deputatem do rady wojennej przy hetmanach. Brał udział w bitwie pod Chocimiem na czele własnego pułku.

Po śmierci Michała Korybuta O. prowadził, wraz z innymi przywódcami stronnictwa pacowskiego, rokowania z rezydentem moskiewskim w Polsce W. Tjapkinem w sprawie kandydatury Romanowa na tron polski. Jednocześnie popierał zabiegi cesarza Leopolda I i elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma, a zdecydowanie przeciwny był kandydaturze Jana Sobieskiego. Brał udział w konfederacji generalnej 1674 r., na której wybrany został na komisarza do rewizji skarbu, do traktatów pokojowych z Moskwą i do zapłaty wojsku. Po obiorze na króla Jana Sobieskiego podpisał zbiorową protestację, inspirowaną przez Paców. W wojnie z Turcją 1674 r. przeszkadzał (z polecenia Michała Paca) udziałowi armii lit. pod wodzą hetmana polnego lit. Michała Radziwiłła w działaniach wojennych. Brał udział w komisji prowadzącej rokowania z Moskwą w Andruszowie od września 1674 do stycznia 1675. Obecny był na sejmie koronacyjnym 1676 r.; wybrany został m. in. na: deputata do boku króla na czas wojny, komisarza do Trybunału Skarbowego W. Ks. Lit., deputata do ułożenia instrukcji do rokowań z Moskwą i do rozłożenia wojska na hibernach. Jako jeden z najaktywniejszych przeciwników Sobieskiego przeciwstawiał się jego polityce bałtyckiej, ściśle współpracując z elektorem brandenburskim Fryderykiem Wilhelmem i z cesarzem. Latem 1676 miał wziąć udział w jakoby zawiązanej konfederacji przeciw królowi. W czerwcu 1678 z ramienia Michała Paca był w Królewcu dla bliższego ustalenia warunków wspólnej akcji antykrólewskiej i dla uzyskania pieniędzy na armię lit. Na sejmie grodzieńskim 1678/9 r. należał do najostrzej krytykujących politykę dworu, a bronił Michała Paca przed Sapiehami. Na sejmie tym wybrano go m. in. na komisarza do rokowań z przebywającym w Grodnie poselstwem carskim i do zapłaty wojsku. W lipcu 1679 spotkał się z posłem Fryderyka Wilhelma J. Hoverbeckiem w Insterburgu w celu omówienia aktualnej sytuacji politycznej i uzgodnienia poczynań antykrólewskich. Wiosną 1681 O. wyznaczony został, wraz z bpem warmińskim Michałem Radziejowskim, do rokowań z Francją. W r. 1682 po śmierci Michała Paca był kontrkandydatem Kazimierza Sapiehy do buławy wielkiej lit. Następnie zmienił swe powiązania polityczne, wstępując na drogę współpracy z Sapiehami. Dn. 31 III 1683 w Warszawie podpisał akt traktatu wojskowego zawartego przez Jana III z cesarzem. T. r. wybrany został do komisji w celu traktowania z Moskwą. W r. 1684 ubiegał się o jeden ze zwolnionych urzędów: buławę polną lit. po swym stryjecznym bracie Janie (zob.) lub pieczęć wielką lit. po Krzysztofie Pacu. Starając się przeciwstawić O-ego wszechwładnym na Litwie Sapiehom król 15 V t.r. nadał mu urząd kanclerza w. lit. Zawiódł się jednak Sobieski zupełnie na O-m. Ten bowiem, starając się początkowo pogodzić króla z Sapiehami, ostatecznie ok. r. 1686 przeszedł zdecydowanie do obozu antykrólewskiego. W r. 1686 wziął udział, wraz z Krzysztofem Grzymułtowskim, w poselstwie do Moskwy w celu zawarcia z nią wiecznego pokoju i przymierza wojskowego. W r. 1687 podpisał inspirowany przez Sapiehów akt spisku antykrólewskiego w Warszawie i aczkolwiek już z oporami, podobny akt na sejmie grodzieńskim 1688 r. Ostatecznie jednak, mocno już schorowany, przyznał się królowi do winy, wydał swych wspólników i, przeszedłszy na pozycję regalisty, wycofał się z życia politycznego.

O. był jednym ze współtwórców potęgi rodowej Ogińskich. Po śmierci ojca (1667) otrzymał starostwa dorsuniskie i rohaczewskie oraz pewną część jego licznych posiadłości. Ślub z Marcybellą Hlebowiczówną uczynił O-ego jednym z największych magnatów lit. Po śmierci Jerzego Karola Hlebowicza (1669) i jego żony Katarzyny (1674) w czerwcu 1675 dobra po nich: Dąbrówna, Zasław, Iwie, starostwo jawłowskie, rekanciszskie, ławaryskie, podzielone zostały między Ogińskich i Sapiehów. Prócz tego Marcybelli przypadły jeszcze starostwa: mścibowskie, radoszkowskie i sidryczańskie. Ponadto O. otrzymał w zastawie od Ludwiki Karoliny Radziwiłłówny Nowe Miasto na Żmudzi, Siekę i Lubczę. W r. 1676 przekazał starostwo rohaczewskie Leonardowi Pociejowi, sędziemu ziemskiemu brzeskiemu, i jego żonie Reginie Ogińskiej, a otrzymał starostwo niemonojckie. Po śmierci Marcybelli (zm. 1681) dobra roskie i dąbrowieńskie przeszły na Krystynę Sapieżynę. Proces o te ostatnie toczony przez O-ego z Kazimierzem Sapiehą musiał zakończyć sam król, ale w kilkanaście lat później sprawa ta odżyła i miała się stać jedną z przyczyn wojny domowej na Litwie. W r. 1683 zrzekł się O. swych praw zastawnych do Nowego Miasta i Lubczy za 95 000 zł. W r. 1685 przekazał Kazimierzowi Sapieże dobra Iwie i poważną sumę na nich przysądzoną (ok. 68 000 zł). Następnie otrzymał od Rosochackiego dobra Holawę. Druga żona, poślubiona 4 III 1685, Konstancja Katarzyna Wielopolska, córka Jana, kanclerza kor., wniosła mu w posagu 100 000 zł. W r. 1688 O. sprzedał bratu stryjecznemu Szymonowi Karolowi duże dobra strawiennickie i Rudnię. W r. 1668, będąc jeszcze wyznawcą prawosławia, wystawił O. cerkiew w Śmiłowiczach. Po przejściu na katolicyzm fundował kościół w Rogowie (w pow. wiłkomirskim), kolegium jezuickie w Mińsku (fundacja nie ukończona) oraz odbudował siedzibę dominikanów w Trokach.

O. zmarł 26 I 1690 w Obowie pod Trokami. Nie pozostawił po sobie potomka; jedyny syn jego z Hlebowiczówny – Jerzy – zmarł mając 2 lata. Głównym spadkobiercą O-ego został jego szwagier Kazimierz Sapieha.

 

Estreicher; Kojałowicz, Nomenclator; Niesiecki; Uruski; Żychliński, V; Wolff, Kniaziowie lit.-rus., s. 300–1; tenże, Senatorowie W. Ks. Lit.; – Codello A., Hegemonia Paców na Litwie i ich wpływ w Rzeczypospolitej 1669–1674, „Studia Hist.” R. 13: 1970 z. 1 s. 28, 42, 46, 52; tenże, Litwa wobec polityki bałtyckiej Sobieskiego w latach 1675–1679, „Kwart. Hist.” R. 74: 1967 z. 1 s. 33, 34, 35, 44; tenże, Litwa wobec wojny z Turcją 1672–1676 r., Studia i Mater. do Hist. Wojsk., W. 1968 XIV cz. 1 s. 139, 140, 147, 151; tenże, Wydarzenia wojenne na Żmudzi i w Kurlandii 1656–1660, „Przegl. Hist.” T. 17: 1966 s. 56 i n.; Hirsch F., Zur Geschichte der polnischen Königswahl von 1669, „Zeitschr. d. Westpreuss. Gesch.-vereins” Bd 25: 1889 s. 59, 87; Jankowski Cz., Powiat oszmiański, Pet. 1896–1900 III; Jasnowski J., Aleksander Hilary Połubiński, „Przegl. Hist.-Wojsk.” T. 10: 1938 s. 172; Konarski K., Polska przed odsieczą wiedeńską r. 1683, W. 1914; Kubala L., Wojny duńskie i pokój oliwski, Lw. 1922; Matwijowski K., Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wr. 1976; Piwarski K., Między Francją a Austrią. Z dziejów polityki Jana III Sobieskiego w latach 1687–1690, Kr. 1933; tenże, Polityka bałtycka Jana III w latach 1675–1679, Cieszyn 1932 s. 51; Podhorecki L., Kampania polsko-szwedzka 1659 r. w Prusach i Kurlandii, Studia i Mater. do Hist. Wojsk., W. 1958 IV 239; Sapiehowie; Woliński J., Z dziejów wojny i polityki w dobie Jana Sobieskiego, W. 1960 s. 132; Wójcik Z., Między traktatem andruszowskim a wojną turecką. Stosunki polsko-rosyjskie 1667–1672, W. 1968; tenże, Rzeczpospolita wobec Turcji i Rosji 1674–1679, Wr. 1976; – Acta do dziejów króla Jana III, Kr. 1883, Acta Hist., VI; Akty Moskovskogo Gosudarstva, S. Pet. 1901 III nr 186, 194, 285, 381, 389; Akty Vil. Archeogr. Kom., IV, VIII, XI, XXXIV; Album studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, Hagae Comitum 1975; Arch. spraw. zagran. francuskie do dziejów Jana III, III 263; Archeografičeskij Sbornik Dokumentov, II 169, 177, III 185–8, V 126; Chrapowicki J. A., Diariusz wojewody witepskiego…, W. 1845 s. 11, 139, 176, 294; Kuligowski M. J., Dźwięk Marsa walecznego z walnej expedycji Chocimskiej i z otrzymanego w roku 1673 nad Turkami zwycięstwa…, Wil. 1675; Listy Jana Sobieskiego do żony Marii Kazimiery, Wyd. A. Z. Helcel, Kr. 1860; Listy z czasów Jana III i Augusta II, Wyd. G. B. Unn, W. Skrzydylka, Kr. 1870 (wzmianki prawie we wszystkich listach); Pezarski A., Annibal ad portas Vlodimirus Monarcha Russiae in Facie et Acie Ducum et heroum Illustr. Oginscianae Domus…, Varsaviae 1732 s. 233; Radziwiłł, Memoriale; Urkunden u. Actenstücke, XIX; Vol. leg., IV 216, 790, V 21, 30, 47 s. 52 (tylko w wyd. z r. 1860), 101, 135, 151, 210, 214, 229, 239, 265, 276, 335, 352, 418, 424, 427, 435, 438, 517, 551, 614, 617–18, 623, 634, 639, 680, 690, 696, 815; Wojsznarowicz K. J., Orator Polityczny, Weselnym y Pogrzebowym Aktom służący…, Kr. 1648 cz. II (dedykacja dla O-ego); Zawisza K., Pamiętniki wojewody mińskiego (1666–1721), W. 1862 s. 13; Źródła do dziejów polskich, Wyd. M. Malinowski, A. Przezdziecki, Wil. 1844 II; – AGAD: Arch. Radziwiłłów, Dz. II nr 1326 ks. 20 s. 602, ks. 25 s. 45, 91–93, 95–97, 149–150, 177–178 (listy O-ego do Jana III), ks. 31 s. 213–214, Dz. V nr 5226, 6168, 10718 (kilkadziesiąt listów O-ego), Metryka Lit., Ks. Zapisów 129/232 fol. 463–465 (wg Sumariusza Metryki Lit., IX k. 77), Ks. Zapisów 130 k. 372 (wg Sumariusza…, IX k. 133 v.), Ks. Zapisów 131/245 k. 1210, 1285 (wg Sumariusza…, IX k. 223v., 225), Ks. Zapisów 138/255 fol. 75, 80 (wg Sumariusza…, X k. 51v.); B. Czart.: rkp. 155 nr 92, rkp. 158 nr 161, rkp. 416 nr 19, 23.

Andrzej Rachuba

 

 
 

Chmura tagów

TAGI

Za pomocą tagów oznaczamy powiązania tematyczne postaci. Pozwalają one eksplorować serwis wg wybranych przez redakcję najważniejszych tematów dla danej postaci.

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.