INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Maurycy Poznański     

Maurycy Poznański  

 
 
1868-02-20 - 1937-05-03
Biogram został opublikowany w latach 1984-1985 w XXVIII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Poznański Maurycy (1868–1937), przemysłowiec, działacz gospodarczy i polityczny. Ur. 20 II w Łodzi, był najmłodszym synem Izraela (zob.) i Lei z Hertzów.

P. ukończył szkołę średnią w Łodzi i Wyższą Szkołę Nauk Ekonomicznych w Berlinie, studiował rolnictwo. Uchodził za człowieka energicznego i zdolnego organizatora. Od r. 1889 był akcjonariuszem i członkiem zarządu (dyrektorem) rodzinnego Tow. Akcyjnego Wyrobów Bawełnianych I. K. Poznański w Łodzi. Od 12 I 1892 żonaty z córką łódzkiego przemysłowca Sarą (Salomeą) Silberstein, stał się współwłaścicielem przedsiębiorstwa Silbersteinów jako akcjonariusz zorganizowanego w t. r. Tow. Akcyjnego Wyrobów Bawełnianych M. Silberstein w Łodzi. W r. 1896 zorganizował, powiązane osobowo i technologicznie z przedsiębiorstwem Silbersteinów, Tow. Akcyjne Przędzalni Wełny Czesankowej «Dąbrówka» w Łodzi, a w r. 1898 podobne przedsiębiorstwo: Spółka Akcyjna Piotrkowskiej Manufaktury z siedzibą w Łodzi. W przedsiębiorstwach tych pełnił funkcję kierowniczą jako prezes Rady lub dyrektor Zarządu. Na przełomie XIX i XX w. przy współudziale P-ego powstały także: Łódzkie Tow. Wzajemnego Kredytu (1897) i Tow. Akcyjne «Bawełna» w Moskwie (1904). P. był również współzałożycielem Polskiego Tow. Teatralnego (1903). Wcześniej już wraz z Edwardem Herbstem, Mieczysławem Hertzem i in. wspierał finansowo Teatr Miejski w Łodzi. Był też współzałożycielem Łódzkiego Żydowskiego Tow. Dobroczynności (1899) i do r. 1914 wchodził w skład władz Towarzystwa.

W r. 1905 P. był jednym z przedstawicieli łódzkiego przemysłu, zaproszonych do udziału w pracach zatwierdzonej przez cara komisji w sprawie unormowania warunków pracy i polepszenia bytu robotników, zaś w grudniu 1906 przewodniczył delegacji łódzkiej na naradę w Petersburgu w sprawie ubezpieczeń robotników na wypadek choroby, nieszczęśliwych wypadków przy pracy, starości, w sprawie pomocy lekarskiej, umów najmu i komisji rozjemczych. «Nasz ustrój kapitalistyczny – stwierdzał – sprawy robotniczej nie rozwiąże, ale mógłby ją przynajmniej złagodzić» („Rozwój” 1907 nr z 8 I). Za ważny czynnik łagodzenia żądań i wystąpień robotników uznawał działanie na wzór zachodni związków i organizacji – zarówno robotników, jak i fabrykantów. Twierdził, iż «Czasy, kiedy to rząd powściągał ruch robotniczy wygnaniami, więzieniem i rewizjami minął niepowrotnie. Autorytet nahajki przepadł na zawsze. Należy go zastąpić samowiedzą robotników» (tamże). W listopadzie 1906 należał do współorganizatorów Związku Fabrykantów Łódzkich Przemysłu Bawełnianego, którego dziełem był zarządzony lokaut największych fabryk w Łodzi. Lokaut ten P. uznawał, dla obu stron, za krok barbarzyński, ale w tamtych warunkach konieczny. Znaczącą rolę P. odgrywał ponownie w założonym w r. 1913 związku przemysłu włókienniczego okręgu łódzkiego, ze względów prawnych w postaci Sekcji Przemysłu Włóknistego Okręgu Łódzkiego przy oddziale łódzkim Tow. Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu. W związku tym, zorganizowanym dla solidarnego przeciwstawienia się żądaniom robotników i niewypłacalnym kupcom, P. pełnił funkcję pierwszego członka zarządu (wiceprezesa). Działał także w Tow. Przemysłowców Guberni Król. Pol. Jako członek Rady Towarzystwa współpracował tu m. in. z Andrzejem Wierzbickim i Stanisławem Lubomirskim. Sprawował również m. in. mandat członka zarządu rodzimej firmy I. K. Poznański (do r. 1919), członka Rady Łódzkiego Tow. Wzajemnego Kredytu (do r. 1915) i członka Rady Banku Dyskontowego Warszawskiego (do r. 1918). Działalność polityczną P. prowadził w ramach Stronnictwa Polityki Realnej. Był następnie współorganizatorem i czołowym działaczem Związku Niezawisłości Gospodarczej (od r. 1916), którego programowym celem była pełna samodzielność państwowa i gospodarcza ziem polskich.

W odrodzonej Polsce P. powołany został w początkach marca 1919 w skład grupy ekspertów delegacji polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu. Zajmował się tam m. in. problematyką strat wojennych Polski. Był współautorem listy strat przedstawionej Komisji Odszkodowań konferencji paryskiej. Wtedy też badał możliwość uzyskania w Anglii kredytów na uruchomienie łódzkiego przemysłu. W maju t. r. wraz z Henrykiem Grohmanem i Karolem W. Scheiblerem rokował w Anglii o kredyt 10 000 000 funtów sterlingów na zakup bawełny dla konsorcjum łódzkich fabryk. W początkach 1919 r. P. był współorganizatorem Związku Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskim (ZPW w PP); otrzymał w nim funkcję drugiego wiceprezesa. W r. 1920 reprezentował Związek w Radzie Handlowo-Przemysłowej przy Min. Przemysłu i Handlu. W r. 1919 jako reprezentant ZPWwPP współdziałał przy organizacji Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów (CZPPGHiF), tzw. Lewiatana. Jako przedstawiciel związku-założyciela CZPPGHiF otrzymał w nim stanowisko jednego z wiceprezesów. W r. 1920 był głównym organizatorem Banku Handlowo-Przemysłowego w Łodzi z oddziałem w Warszawie. Bank miał służyć popieraniu przedsiębiorstw polskich i ułatwianiu obrotów krajowym instytucjom. W maju 1920 P. był jednym z sygnatariuszy apelu do przemysłowców o pożyczkę narodową, w lipcu zaś – apelu o pomoc w obronie kraju. W październiku 1924, jako człowiek energiczny – jak argumentowano – i znający przedsiębiorstwo, desygnowany został do Rady penetrowanej przez Włochów (firma «Sigmat») firmy I. K. Poznański. W l. 1926–7 wraz z A. Osserem reprezentował stronę polską w wyłonionym z Rady Komitecie Wykonawczym o uprawnieniach decyzyjnych. Powstrzymanie pogłębiającej się zależności firmy od włoskich wierzycieli okazało się jednak niemożliwe. W r. 1931 P. współdziałał przy organizacji kartelu przędzalniczego w Łodzi.

Na znaczną skalę P. prowadził również działalność polityczną. W r. 1922, wraz z ludźmi z kręgu Józefa Piłsudskiego, należał do założycieli Unii Narodowo-Państwowej. W r. 1926, z inicjatywy warszawskiego oddziału Stronnictwa Prawicy Narodowej (SPN) z Januszem Radziwiłłem na czele zorganizował oddział łódzki Stronnictwa i objął w nim funkcję prezesa. Dn. 6 XII t. r. wraz z Robertem Geyerem i Brunonem Biedermannem uczestniczył w Zjeździe 3 oddziałów Stronnictwa w Krakowie, gdzie zajęto przychylne stanowisko wobec rządów J. Piłsudskiego. Na Zjeździe P. wybrany został w skład Rady Naczelnej SPN. Jako prezes oddziału łódzkiego Stronnictwa organizował fundusze na wykupienie od poznańskiej spółki wydawniczej, późniejszego (od 1 I 1927) organu SPN, pisma „Dzień Polski”. Został też udziałowcem nowej spółki. Pismo uchodziło za organ konserwatystów, popierających J. Piłsudskiego przedstawicieli ziemiaństwa i warszawsko-łódzkiego przemysłu. Aktywny był P. również w akcji wyborczej 1927 r.; obok J. Radziwiłła i Andrzeja Zamoyskiego wchodził w skład specjalnej komisji funduszu wyborczego SPN. P. działał też na arenie międzynarodowej. Z ramienia CZPPGHiF brał udział w pracach Komitetu Narodowego Polski Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu. Był jednym z przedstawicieli Polski w Międzynarodowym Trybunale Rozjemczym tejże Izby oraz w komisji dla zwalczania przeszkód w handlu międzynarodowym. Od r. 1928 dużo przebywał za granicą. Spowodowało to, że w ZPWwPP ustanowiono stanowisko jego zastępcy w Zarządzie (1929), powierzając je osobie stale przebywającej w Łodzi (dr Juliusz Bornet). W listopadzie 1931 zdymisjonowano cały zarząd (dr Alfred Biedermann, Maks Kernbaum, M. Poznański) i wybrano na ich miejsce ludzi młodszych z innych przedsiębiorstw (K. W. Scheibler, J. Bornet, Gustaw Geyer, Leon de Hagen). W rok później, w maju 1932, P. nie wszedł również do władz Centralnego Związku Przemysłu Polskiego; nie został też powołany do prac w jego komisjach. Zamieszkał na stałe we Francji, zmarł 3 V 1937 w Nicei i tam został pochowany. Za swą pracę, głównie przy delegacji polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu, P., jako jeden z pierwszych w niepodległej Polsce, odznaczony był Złotym Krzyżem Zasługi.

Z Salomeą z Silbersteinów P. miał 3 córki: Melanię (ur. 21 XI 1892), żonę Hartwiga von Lötti, inżyniera i przemysłowca, Zofię (ur. 22 VII 1897), żonę (1920–1937) Jana Loewensteina, przemysłowca, m. in. członka Zarządu ZPW w PP, zamieszkałą po rozwodzie z mężem w Wiedniu, oraz Izę (ur. 6 II 1902), żonę (od r. 1921) Alfreda Landsberga, przemysłowca, od r. 1929 stale mieszkającą w Anglii; wszyscy zięciowie P-ego byli m. in. członkami Rady Spółki Akcyjnej Wyrobów Bawełnianych I. K. Poznański w Łodzi.

 

Kaszubina W., Bibliografia prasy łódzkiej 1863–1944, W. 1967 s. 204; Peretiatkowicz, Współcz. Enc. Życia Polit., s. 172; – Badziak K., Instytucje finansowo-kredytowe w Łodzi do I wojny światowej, „Roczn. Łódzki” T. 22: 1977 s. 102; Hafftka A., Schiper I., Żydzi w przemyśle polskim, w: Żydzi w Polsce Odrodzonej, W. 1933 II 452, 518; Karwacki L., Związki zawodowe i stowarzyszenia pracodawców w Łodzi (do roku 1914), Ł. 1972; Kaszubina W., Czasopisma łódzkie w latach 1863–1944. Próba zarysu, „Roczn. B. Narod.” T. 6: 1970 s. 207–42; Kłapkowski B., Ruch zawodowy robotników i pracodawców na ziemiach polskich w czasie zaborów, W. 1939 s. 101, 134; Korzec P., Walki rewolucyjne w Łodzi i okręgu łódzkim w latach 1905–1907, W. 1956; Landau Z., Oligarchia finansowa II Rzeczypospolitej, „Przegl. Hist.” 1971 z. 1 s. 84; tenże, Polskie zagraniczne pożyczki państwowe 1918–1926, W. 1961 s. 601; Paczkowski A., Prasa polska 1918–1939, W. 1981; Puś W., Pytlas S., Dzieje Łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego «Uniontex» w Łodzi (dawnych Zjednoczonych Zakładów K. Scheiblera i L. Grohmana) w latach 1827–1977, Ł. 1979; Rudnicki S., Działalność polityczna polskich konserwatystów 1918–1926, Wr. 1981; Rynkowska A., Ulica Piotrkowska, Ł. 1971; Sprawy polskie na Konferencji Pokojowej w Paryżu w 1919 r., W. 1968 III; Teatr przy ulicy Cegielnianej. Szkice z dziejów sceny łódzkiej 1844–1978, Pod. red. S. Kaszyńskiego, Ł. 1980; Władyka W., Działalność polityczna polskich stronnictw konserwatywnych w latach 1926–1935, Wr. 1977 s. 43, 44, 52, 84; – Carat i klasy posiadające w walce z rewolucją 1905–1907 w Królestwie Polskim. Materiały archiwalne, Wyd. S. Kalabiński, W. 1956; Kamińska M., Ścieżkami wspomnień, W. 1960 passim; Księga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskim, T. 1: na r. 1904, W. 1904; toż, T. 2: na r. 1905, W. 1905; Rocznik informacyjny o spółkach akcyjnych w Polsce, W. 1929, 1930, 1932; Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu, W. 1934, 1937, 1938; Sprawozdanie Banku Dyskontowego Warszawskiego z l. 1899–1920; Sprawozdanie Banku Handlowo-Przemysłowego w Łodzi z l. 1920–1927; Sprawozdanie Centralnego Związku Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów z działalności za l. 1920–1932; Sprawozdanie Łódzkiego Tow. Wzajemnego Kredytu za l. 1916–1918; Sprawozdanie Polskiego Tow. Teatralnego w Łodzi z działalności za l. 1903–4, Ł. 1905 s. 3; Sprawozdanie z działalności Łódzkiego Żydowskiego Tow. Dobroczynności za l. 1900 do 1918; Sprawozdanie Zarządu Związku Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskim za l. 1920–37; Wierzbicki A., Wspomnienia i dokumenty (1877–1920), W. 1958 I 193, 270, 344, 635 i in.; – „Giewont” 1928 s. 28 (fot.); „Przegl. Gosp.” za l. 1920–37; „Republika” 1931 nr 87, 88; „Rozwój” 1907 nr z 8 I; – Arch. Państw. w Ł.: Zb. zamknięte księgi ludności t. 27 k. 490, „IKP” 4, 18, 19, 33, 39, passim; Arch. Sądu Pow. w Ł.: rep. 6606 i 6677 – zb. dowodów.

Józef Gorgolewski

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.