INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Paweł Szczawiński h. Prawdzic      Paweł Szczawiński, syn Wolskiej - portret asortacyjny w: Bartosz Paprocki, Gniazdo Cnoty, Kraków 1578, s. 1053 - w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie - źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl.

Paweł Szczawiński h. Prawdzic  

 
 
Biogram został opublikowany w latach 2010-2011 w XLVII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Szczawiński Paweł h. Prawdzic (1529–1594/5), kasztelan łęczycki.

Ur. 8 I. Pochodził z rodziny wywodzącej się ze Szczawina Wielkiego, był synem kaszt. sochaczewskiego Piotra (zm. przed 27 III 1557) oraz poślubionej 9 IX 1527 Anny (ur. 1513), najstarszej córki kanclerza kor. Pawła Wolskiego. Miał brata Macieja oraz siostry: Jadwigę, żonę Bartłomieja Szamowskiego, a następnie Wojciecha Gajewskiego, Annę, wydaną za kaszt. rawskiego Stanisława Uchańskiego, i Zofię, zamężną za kaszt. rypińskim Andrzejem Sieprskim, a potem za woj. rawskim Anzelmem Gostomskim (zob.).

S. posłował z ziemi gostynińskiej (wówczas gostyńskiej) na sejm krakowski 1553 r. W l. 1556–7 zajmował się spławem zboża do Gdańska przez komorę we Włocławku. Już jako kaszt. sochaczewski uczestniczył w sejmie warszawskim 1563/4 r., opowiadając się 23 XII 1563 za przeprowadzeniem reform egzekucyjnych. Również na sejmie w Piotrkowie poparł 20 I 1565 program egzekucjonistów, a 11 IV t.r. opowiedział się za projektem ujednolicenia miar i pomiaru gruntów, zgłoszonym przez woj. inowrocławskiego Jana Krotoskiego; podczas sejmu świadczył 3 III na przywileju Zygmunta Augusta, potwierdzającym przyłączenie do Lwowa Zubrzy i Sichowa, a 15 IV na dokumencie ustanawiającym prawo składu w Wieluniu. Był na sejmie lubelskim 1566 r., może jako poseł, bowiem wymienionym tylko z nazwiska posłem z woj. rawskiego mógł być zarówno on (I. Kaniewska), jak i sędzia ziemski gostyniński Jakub Szczawiński (W. Polak). W czasie obrad S. (może występujący jako senator) zobowiązał się do złożenia dobrowolnej składki w wysokości 50 fl. na opłacenie służących na Litwie żołnierzy zaciężnych. Po śmierci Rafała Cybulskiego otrzymał 26 VI 1567 od króla star. sochaczewskie, w związku z czym przed 5 VII t.r. zrezygnował z kaszt. sochaczewskiej; między 5 X 1567 a 27 IX 1568 otrzymał nominację na kaszt. brzezińskiego. Dn. 18 V 1571 świadczył w Warszawie na dokumencie królewskim dla mieszczan kazimierskich. T.r. został przyjęty do prawa miejskiego Starej Warszawy.

W chwili śmierci króla Zygmunta Augusta, 7 VII 1572, przebywał S. w Łowiczu, gdzie zjawił się na wezwanie arcybp. gnieźnieńskiego Jakuba Uchańskiego, wystosowane do senatorów; w dn. 16–23 VII t.r. uczestniczył w łowickim zjeździe senatorów wielkopolskich. Na sejmie konwokacyjnym podpisał 28 I 1573 akt konfederacji warszawskiej. Podczas sejmu elekcyjnego pod Kamieniem poparł kandydaturę Henryka Walezego i 16 V t.r. podpisał dekret o jego elekcji. Na sejmie koronacyjnym w Krakowie 9 III 1574 zabrał głos w sprawie Samuela Zborowskiego, uznając, że bez pozwu nie powinien on stanąć przed sądem królewskim. Dn. 28 IV t.r. świadczył na dokumencie Walezego, potwierdzającym wszystkie prawa i przywileje Lwowa. Po ucieczce króla Henryka uczestniczył w konwokacji warszawskiej 30 VIII – 18 IX, ale już 25 IX był obecny w Sochaczewie podczas wnoszenia do tamtejszych akt grodzkich protestacji Uchańskiego przeciw pogwałceniu praw i przywilejów duchowieństwa. Jako jeden z nielicznych senatorów uczestniczył w konwokacji warszawskiej 3–5 X 1575. Podczas elekcji 22 XI t.r. opowiedział się za kandydaturą cesarza Maksymiliana II Habsburga i zapewne nie zmienił zdania, chociaż 26 XI wojski łęczycki Jan Pstrokoński stwierdził w imieniu ziemi łęczyckiej, że wojewoda, kasztelani i cała szlachta łęczycka zgadzają się na kandydaturę «Piasta». Wraz ze szwagrem Gostomskim znalazł się w gronie secesjonistów, którzy 2 XII wycofali się z pola elekcyjnego na Woli i zatoczyli obóz na Nowym Mieście. Został wymieniony 18 XII jako elektor Maksymiliana II, podpisał też wystawiony w Łowiczu akt jego elekcji z 31 XII. Prawdopodobnie jednak wkrótce potem porzucił sprawę cesarza, gdyż nie uczestniczył już w zjeździe łowickim 29 II 1576. Mimo pełnienia urzędu senatorskiego posłował na sejm koronacyjny Stefana Batorego, wspólnie z innymi senatorami witając elekta, przybywającego 23 IV t.r. do Krakowa. Dn. 4 V był jednym ze świadków potwierdzenia przez króla praw i przywilejów wszystkich stanów oraz zobowiązania do dotrzymania postanowień artykułów henrykowskich; również w tym przypadku świadczył (tego dnia) na dokumencie, którym monarcha zatwierdził prawa i przywileje Lwowa. Po koronacji, mimo sprzeciwu 11 V posłów rawskich, wskazujących na dominującą, zwłaszcza w sądownictwie, pozycję w województwie spowinowaconej ze S-m rodziny Gostomskich, król mianował go 12 V kaszt. rawskim. Po nominacji S. zasiadł nowe miejsce w senacie, natychmiast jednak wrócił do pełnienia obowiązków poselskich. Posłowie rawscy wysunęli wówczas argument, że nie posiada on dóbr na terenie swej kasztelanii, a ponadto zgodnie z prawem nie powinien łączyć urzędów star. sochaczewskiego i kaszt. rawskiego. Skłoniło to króla do zmiany decyzji i nadania S-emu kaszt. łęczyckiej. Jeszcze z tytułem kaszt. brzezińskiego S. poświadczył 17 V potwierdzenie przez Batorego przywilejów mieszczan krakowskich.

Dn. 19 VIII 1576, z tytułu stacji należnych ze star. sochaczewskiego, zaopatrywał S. podróżującego przez Sochaczew do Torunia i Malborka króla i jego dwór. Po raz kolejny świadczył stację i zapewne gościł monarchę w Sochaczewie 20 IV 1577, w trakcie jego powrotu do Warszawy. W l. 1579–81 zarządzał dobrami biskupstwa płockiego w imieniu swego wuja, bp. Piotra Wolskiego, wysłanego w misji dyplomatycznej do Rzymu. Pełniąc funkcję ochmistrza dworu królowej Anny, należał do grona senatorów wspierających jej działania. Przed sejmem warszawskim 1581 r. witał 18 I t.r. w jej imieniu Batorego w Kamionnej pod Warszawą; 23 I wziął udział w wotach senatorskich, a 27 II wypowiadał się w sprawie zaopatrzenia królowej. Dn. 8 VIII 1582 w imieniu królowej witał króla, przybywającego do Warszawy. T.r. uczestniczył w sejmie warszawskim. W związku z planowanym małżeństwem swej córki Anny z ewangelikiem reformowanym, chorążym lwowskim Janem Herburtem z Bruchnala (zob.) zwrócił się 1 IV 1583 do nuncjusza Alberto Bolognettiego z prośbą o wyrażenie zgody na udzielenie ślubu przez kapłana katolickiego, ale wobec wydanego przez papieża zakazu udzielania ślubu «heretykom» spotkał się z odmową; stanowiska nuncjusza nie zmieniło wstawiennictwo spowinowaconego ze S-m referendarza kor. Jana Tarnowskiego. Dn. 12 VI 1583 gościł S. w Krakowie na weselu kanclerza kor. Jana Zamoyskiego z bratanicą króla Gryzeldą. Dn. 12 i 13 IX t.r. zeznawał przed Bolognettim w procesie o przyznanie koadiutorii biskupstwa poznańskiego bratankowi ordynariusza, bp. Łukasza Kościeleckiego, opatowi bledzewskiemu Andrzejowi Kościeleckiemu. W imieniu królowej Anny witał 12 I 1585 przybywającego na sejm do Warszawy króla Stefana; w trakcie spotkania małżonków pełnił rolę tłumacza, a na sejmie 8 II t.r. prosił monarchę o zwolnienie królowej z płacenia kwarty z posiadanych przez nią trzech starostw i opłat mostowego. Dn. 26 II podpisał zawarty z Gdańskiem traktat o palowym. Dn. 14 I 1586 uzyskał od króla zgodę na scedowanie star. sochaczewskiego Stanisławowi Tarle ze Szczekarzewic.

Po śmierci Batorego uczestniczył S. w warszawskim sejmie konwokacyjnym 2 II – 9 III 1587; często występował w imieniu królowej wdowy, m.in. 7 II t.r. dziękował posłom za kondolencje, a 4 III przedstawiał sprawę grodzieńskiego skarbu i klejnotów Zygmunta Augusta. Dn. 7 III podpisał akt konfederacji generalnej, jednak nazajutrz, wobec nieobecności przedstawicieli duchowieństwa, sprzeciwił się jego opieczętowaniu. Brał udział w sejmie elekcyjnym, na którym również działał jako reprezentant Anny Jagiellonki, zalecającej szlachcie królewicza szwedzkiego Zygmunta Wazę; 19 VIII opowiedział się za jego wyborem i podpisał „Reces warszawski około elekcyi [...] Zygmunta III...”. W imieniu królowej i senatorów jeździł 21 VIII wraz z innymi wysłannikami do posłów cudzoziemskich, panów litewskich i zwolenników arcyksięcia Maksymiliana Habsburga; wobec niechętnego przyjęcia i przykrych uwag, apelował o należyte uszanowanie. Podczas sejmu koronacyjnego Zygmunta III podpisał 28 XII zatwierdzenie paktów konwentów. Uczestniczył w wotach senatorskich na sejmie pacyfikacyjnym 1589 r.; 6 IV t.r. świadczył na przywileju królewskim dla cechu karczmarzy krakowskich, a 19 IV na przywileju dla Poznania. T.r. otrzymał grodowe star. bielskie w woj. podlaskim. Na sejm warszawski 1590 r. przybył po wotach senatorskich. Nie uczestniczył w zjeździe szlachty wielkopolskiej w Kole 10 VIII t.r., na którym przyjęto uchwały przeciw wprowadzonemu przez sejm pogłównemu i zwiększeniu władzy hetmańskiej Zamoyskiego; jak jednak stwierdził występujący w jego imieniu woj. poznański Stanisław Górka, prosił o usprawiedliwienie nieobecności, «zezwalając na wszystko». Na sejmie warszawskim 1590/1 r. zjawił się po wotach senatorskich. Dn. 1 VI 1592 przebywał przy królu w Krakowie, skąd wspólnie z innymi senatorami wystosował posłanie do szlachty małopolskiej, zgromadzonej na zjeździe w Jędrzejowie. Na sejm inkwizycyjny t.r. przybył po wotach senatorskich, natomiast wotował na sejmie warszawskim 1593 r.

S. posiadał dobra dziedziczne w powiatach gostynińskim i sochaczewskim, m.in. w Szczawinie Wielkim, Trębskiej Wsi i Czerwonce. Dn. 14 V 1565 otrzymał zgodę Zygmunta Augusta na wykup wsi Brzezie (pow. gąbiński) z rąk Adama Sieprskiego; 27 VI 1567 król zabezpieczył mu 5 tys. fl. na Guzowie (koło Sochaczewa), pięciu innych wsiach i młynie. Za 1 tys. fl. wykupił S. od potomków Stanisława Borka trzecią część dochodów z młyna sochaczewskiego; jako kaszt. sochaczewski, zgodnie z dawnym zwyczajem, otrzymywał cło sochaczewskie. Na terenie starostwa założył wieś Sokule oraz folwarki Sokule i Prawda, poczynił także pewne prace budowlane na zamku starościńskim; z należnych w l. 1567–76 opłat w wysokości 3 tys. fl. rocznie do skarbu królewskiego, potrącał sobie znaczne sumy, niekiedy dochodzące do 1 tys. fl. (na utrzymanie koni królewskich i z tytułu klęsk elementarnych). Zgodnie z ordynacją Henryka Walezego S. powinien od r. 1576 przekazywać do skarbu królewskiego 40% dochodów ze starostwa (2500 fl.) oraz 1245 fl. 11 gr kwarty, jednak niekiedy zatrzymywał dodatkowe kwoty na własny użytek, m.in. w r. 1576 na naprawę budynków zamkowych. Dzięki zawartemu przed r. 1568 małżeństwu z Anną, jedyną córką stolnika łęczyckiego Wincentego Dunina z Ujazdu, uzyskał część miasta i zamku w Ujeździe oraz dobra we wsiach Tobiasze, Niebrów i Sangrodz w pow. brzezińskim. Dn. 27 IX t.r. zrezygnował ze wsi Brzezie i Sielce (pow. gąbiński) na rzecz dworzanina królewskiego Piotra Dunina Spota; nazajutrz wspólnie z żoną otrzymał dożywocie na wsiach Czerwonka i Plecewice w pow. sochaczewskim, z których wnosił do skarbu Rzpltej jedynie kwartę. Na sejmie w Warszawie, 6 V 1570, zrezygnował z uzyskanych od Adama Borka praw do wsi Sieńsko (pow. ksiąski) na rzecz kanclerza kor. Walentego Dembińskiego. W l. 1585–7 występował jako star. niegrodowy warecki; 13 I 1586 otrzymał konsens królewski na przekazanie starostwa pasierbowi swojej siostry, podkomorzemu rawskiemu Hieronimowi Gostomskiemu (zob.). T.r. uzyskał od króla zgodę na wykup Sannik, przypuszczalnie z rąk sukcesorów Jana Tomickiego. Prowadził handel zbożem z własnych dóbr i folwarków star. sochaczewskiego. Dn. 7 V 1590 i 27 IV 1591 udzielił ks. słuckiemu Aleksandrowi Olelkowiczowi dwóch pożyczek (łącznie 34 500 złp.), zabezpieczonych na dobrach, w skład których wchodziły: m. Waniewo z zamkiem, sześć folwarków i siedemnaście wsi w pow. brańskim woj. podlaskiego oraz Kraśnik w woj. lubelskim i Turobin w woj. ruskim; uzyskał również prawo wykupu dóbr Boturz z rąk spadkobierców woj. krakowskiego Andrzeja Tęczyńskiego. W dobra waniewskie został wprowadzony 28 VI 1590.

S. był katolikiem. Do grona protestantów bywa zaliczany błędnie, na podstawie mylnej interpretacji wzmianki z r. 1569, określającej kaszt. sochaczewskiego (którym już wówczas nie był) jako zwolennika «herezji». Zmarł po 2 III 1594; jego następca na urzędzie kaszt. łęczyckiego, Stanisław Bykowski, został odnotowany 16 I 1595.

W małżeństwie z Anną z Duninów z Ujazdu h. Łabędź miał S. synów: Pawła, Jana (ok. 1580 – 30 XI 1615), Samuela i Andrzeja (Jędrzeja); dwaj ostatni zrezygnowali ze Szczawina Wielkiego na rzecz szwagra, kaszt. gostynińskiego Michała Sokołowskiego, i zapewne zmarli młodo, skoro w r. 1612 nie uczestniczyli w podziale dóbr między Pawłem a Janem. Córkami S-ego były: Petronela, żona podkomorzego różańskiego Mikołaja Krasińskiego, matka kaszt. sierpskiego Stanisława Krasińskiego (zob.), Anna, poślubiona Janowi Herburtowi z Bruchnala, Zofia, zamężna za star. kruszwickim Grabskim i Barbara, wydana za Sokołowskiego, matka Zofii, żony woj. brzeskiego kujawskiego Jakuba Szczawińskiego (zob.). Z zapisu oprawy uczynionej przez Sokołowskiego w r. 1594 wynika, że posag Barbary wynosił 15 tys. fl. Paweł (zm. przed 17 IV 1634) wpisał się na uniw. w Grazu (7 III 1592) i Heidelbergu (7 X 1592), w l. 1595–6 studiował prawo na uniw. w Padwie. Dn. 25 XI 1620 uzyskał nominację na kaszt. konarską sieradzką, 13 XI 1621 awansował na kaszt. brzezińską; t.r. Wojciech Laudański zadedykował mu wydaną w Krakowie pracę „Oratio tertia in synodo provinciali petricovensi…”. Dn. 10 II 1633 został mianowany woj. podlaskim (nominacja z 28 II t.r.). Jako senator nie wykazywał aktywności politycznej, prawdopodobnie nie uczestniczył w żadnym sejmie. Posiadał dobra Zawada, Nieborów, Brzostówko, Lipniki, Łagiewniki i Ojrzanów oraz Rudny Młyn ze stawem we wsi Zaosie w pow. brzezińskim, które zadłużył na sumę 68 tys. złp. W małżeństwie z Anną z Gostomskich, córką kaszt. rawskiego Jana, wnuczką Anzelma Gostomskiego (zob.), siostrą Doroty, żony Krzysztofa Sułowskiego (zob.), miał córki: Ewę Zofię, zamężną za Szydłowskim, Dorotę, żonę Jakuba Leśniowskiego, Barbarę, wydaną za stolnika bielskiego Wojciecha (Olbrychta) Kurzenieckiego, Mariannę, poślubioną Marcjanowi Chrząszczowi, i Annę, zakonnicę, oraz synów: Franciszka, Jana (zm. przed 26 V 1646), sekretarza królewskiego, kanonika poznańskiego, i Tomasza, posła na pierwszy sejm 1635 r. i sejm brzeski 1635 r., w r. 1655 pułkownika jazdy pospolitego ruszenia ziemi bielskiej i deputata szlachty bielskiej do przyjęcia protekcji szwedzkiej.

 

Boniecki, V 99, XII 186; Chłapowski K., Starostowie w Wielkopolsce, na Kujawach i Mazowszu 1565–1696 (materiały źródłowe), W. 2007; Niesiecki; Paprocki; Szlachta przyjęta do prawa miejskiego Starej Warszawy w latach 1506–1718, „Mies. Herald.” R. 11: 1932 nr 7–8 s. 145; Urzędnicy, II/2; Żychliński, VIII 440, XIV 141, XVI 176, 218, 258, XIX 119–20; – Budka W., Kto podpisał konfederację warszawską 1573 r., „Reform. w Polsce” R. 1: 1921; Chłapowski K., Elita senatorsko-dygnitarska Korony za czasów Zygmunta III i Władysława IV, Wr. 1996; Dembińska A., Polityczna walka o egzekucję dóbr królewskich w latach 1559/64, W. 1935 s. 109; Dubas-Urwanowicz E., Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta, Białystok 1998; Geschichte der Stadt Danzig, Hrsg. P. Simson, Danzig 1918 IV 229; Kieniewicz L., Senat za Stefana Batorego, W. 2000; Kolankowski L., Posłowie sejmów Zygmunta Augusta, „Reform. w Polsce” R. 5: 1928; Lepszy K., Walka stronnictw w pierwszych latach panowania Zygmunta III, Kr. 1929; Libiszowska Z., Ziemie sieradzka i łęczycka wobec pierwszego bezkrólewia, „Roczn. Łódz.” T. 4: 1961 s. 95; Nowak T., Dzieje Ujazdu do końca Rzeczypospolitej Szlacheckiej, w: Z dziejów Ujazdu koło Tomaszowa Mazowieckiego, Red. L. Kajzer, Ł. 2005 s. 33–5; Pałucki W., Drogi i bezdroża skarbowości polskiej XVI i pierwszej połowy XVII wieku, Wr. 1974; Seredyka J., Rozprawy z dziejów XVI i XVII wieku, P. 2003 s. 173–6, 212; Sucheni-Grabowska A., Monarchia dwu ostatnich Jagiellonów a ruch egzekucyjny, cz. 1: Geneza egzekucji dóbr, Wr. 1974; Urban W., Daty życia niektórych osób z XVI w. związanych z Krakowem, „Biul. B. Jag.” R. 41: 1991 s. 93; Wojtyska H., Województwo rawskie wobec dwu pierwszych bezkrólewi (1572–1576), w: Materiały do dziejów społeczno-religijnych w Polsce, L. 1974 s. 115–16, 119, 131, 134, 136, 138–40, 148; – Acta Hist., XI 390 (poza indeksem); Acta nuntiaturae Polonae, Roma 1994 IX cz. 1; Akta sejmikowe woj. pozn., I 1; Arch. Zamoyskiego, I–III; Diariusz sejmu lubelskiego 1566, Wyd. I. Kaniewska, Wr. 1980; Diariusz sejmu piotrkowskiego R.P. 1565, Wyd. W. Chomętowski, W. Krasiński, W. 1868; Lustracje dóbr królewskich województwa rawskiego 1564 i 1570, Wyd. Z. Kędzierska, W. 1959; Matricularum summ., V 3181, 3685, 3690, 7937, 9967, 9969, 9975, 10404–10405; Mon. Pol. Vat., V, VI; Obrębski A., Dziennik z lat 1561–1583 dyplomaty i biskupa płockiego Piotra Dunina-Wolskiego, „Biul. B. Jag.” R. 42: 1992 s. 116, 120, 124; Orzelski, Bezkrólewia ksiąg ośmioro; Prawa, przywileje i statuta m. Kr., I, II; Pryvilei mista L’vova (XIV–XVIII st.), Oprac. M. Kapral’, L’viv 1998; Przywileje miasta Poznania XIII–XVIII wieku, Wyd. W. Maisel, P. 1994; Regestra thelonei Vlad.; Script. Rer. Pol., I 154, XI (diariusze sejmu 1587), XVIII (diariusze sejmu 1585), XXI (diariusze sejmu 1591–2); Sumariusz Metryki Koronnej, S. Nowa, Red. W. Krawczuk, W. 2009 V; Uchańsciana, II, V; Vol. leg., II 914, 1067, 1088, 1200; Źródła Dziej., IX, XI, XVI – „Mies. Herald.” R. 11: 1932 nr 7–8 s. 145; – AGAD: Arch. Ostrowskich z Ujazdu, sygn. 1260, Arch. Skarbu Kor., oddz. I sygn. 49 k. 490, Księgi grodzkie wieluńskie, Inskrypcje, ks. 16 k. 372v–5.

Bibliogr. dot. syna Pawła i wnuków S-ego: Estreicher, XXI 119–20; Niesiecki; Receptiones seu installationes ad episcopatum, praelatures et canonicatus Ecclesiae Cathedralis Posnaniensis, Oprac. R. Weimann, „Roczniki Tow. Przyjaciół Nauk Pozn.” T. 35: 1909 s. 98,100; Urzędnicy, II/2, VIII; Żychliński, XIX 119–20; – Ciesielski T., Sejm brzeski 1653 r., Tor. 2004; Dzięgielewski J., Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV, W. 1992 s. 179; Filipczak-Kocur A., Skarbowość Rzeczypospolitej 1587–1648. Projekty – ustawy – realizacja, W. 2006; Płosiński J., Potop szwedzki na Podlasiu 1655–1657, Zabrze 2006 s. 25–7, 34–6, 39; Żołądź-Strzelczyk D., Peregrinato academia. Studia młodzieży polskiej z Korony i Litwy na akademiach i uniwersytetach niemieckich w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, P. 1996 s. 233; – Arch. nacji pol. w Uniw. Padewskim, I 30; Karłowicz J., Polacy na wszechnicy heidelberskiej w wiekach XV do XVII, „Roczniki Tow. Przyjaciół Nauk Pozn.” T. 15: 1887 s. 318; – AGAD: Metryka Kor., t. 166 k. 345–6, t. 167 k. 98–8v, t. 180 k. 67v–8, Księgi grodzkie łęczyckie, Inskrypcje, t. 95 s. 316v–17, t. 150 k. 12v–13, t. 171 k. 148v–51; – Mater. Red. PSB: Biogram Pawła Szczawińskiego, syna S-ego, autorstwa Hanki Żerek-Kleszcz.

Tadeusz Nowak

 
 

Chmura tagów

TAGI

Za pomocą tagów oznaczamy powiązania tematyczne postaci. Pozwalają one eksplorować serwis wg wybranych przez redakcję najważniejszych tematów dla danej postaci.

elekcja Henryka (de Valois) 1573, dzieci - 8 (w tym 4 synów), kasztelania sochaczewska, starostwo sochaczewskie (Woj. Rawskie), Senat XVI w., konfederacja warszawska 1573, rodzeństwo - 4 (w tym brat), spław zboża do Gdańska, sejm 1587 konwokacyjny, warszawski, bezkrólewie po wyjeździe i detronizacji Króla Henryka, kandydatura Henryka de Valois na króla Polski, starostwo bielskie (Bielsk Podlaski), sejm 1574 koronacyjny, krakowski, sejm 1576 koronacyjny, krakowski, kandydatura Zygmunta Wazy na króla Polski, bezkrólewie po śmierci Zygmunta II Augusta, sprawa Samuela Zborowskiego, sejm 1573 elekcyjny, warszawski, pod Kamieniem, sejm 1592, inkwizycyjny, zwyczajny, warszawski, sejm 1565, piotrkowski, sejm 1573 konwokacyjny, warszawski, sejm 1566, lubelski, sygnatariusze Konfederacji Warszawskiej 1573, sejm 1589, pacyfikacyjny, zwyczajny, warszawski, sejm 1587 elekcyjny, warszawski, sejm 1585, zwyczajny, warszawski, sejm 1563-1564 warszawski, ruch egzekucyjny, sejm 1582, zwyczajny, warszawski, sejm 1570, warszawski, konfederacja generalna warszawska 1587, starostwo wareckie (Woj. Mazowieckie), zakładanie folwarków, herb rodu Prawdziców, sejm 1553, krakowski, świadkowanie na dokumentach królewskich, sejm 1593, zwyczajny, warszawski, sejm 1590-1591 zimowy, zwyczajny, warszawski, królewszczyzny w Woj. Rawskim, dobra na Podlasiu, matka - Wolska, kandydatura ces. Maksymiliana II na króla Polski 1575, cesje królewszczyzn w rodzinie, królewszczyzny w Woj. Mazowieckim, elekcja Ces. Maksymiliana II na króla Polski 1575, sejm 1587-1588 koronacyjny, krakowski, dobra w Pow. Ksiąskim, handel zbożem, kasztelania brzezińska, kasztelania rawska, sprawa incompatibilitatis urzędów, witanie króla-elekta w kraju, matka - kanclerzówna koronna, ślub Jana Zamoyskiego z Gryzeldą Batory 1583, matka - kasztelanka sochaczewska, zjazd w Łowiczu 1572, sejm 1574 konwokacyjny, warszawski, sejm 1590 wiosenny, zwyczajny, warszawski, syn - Wojewoda Podlaski, zięć - starosta w Woj. Brzeskim kujawskim, zięć - starosta w Woj. Chełmińskim, wuj - bibliofil, wuj - dyplomata, wuj - Kanclerz Wielki Koronny, wuj - Podkanclerzy Koronny, zakładanie wsi, posłowanie z Ziemi Gostynińskiej, zięć - poseł na sejm I RP, wuj - Kasztelan Sochaczewski, matka - burgrabianka krakowska, rodzina Szczawińskich (ze Szczawina) h. Prawdzic, wuj - starosta w Woj. Rawskim, przyjęcie prawa miejskiego Warszawy, królewszczyzny na Podlasiu, wuj - Kasztelan Raciąski, sejmy Królestwa Polskiego, sprawa miar i wag, naruszenie zasady incompatibilitatis, teść - urzędnik ziemski łęczycki, zięć - Kasztelan Gostyniński, dobra w Pow. Brzezińskim, zarządzanie dobrami biskupimi, syn - Kasztelan Brzeziński, sejmy XVI w. (4 ćwierć), bezkrólewie po śmierci Króla Stefana, zamek w Sochaczewie, sejmy XVI w. (3 ćwierć), zięć - Herburt, wuj - biskup, dwór królowej Anny Jagiellonki, kasztelania łęczycka, matka - kasztelanka radomska, wuj - kanonik poznański, żona - Duninówna, syn - Kasztelan Konarski Sieradzki, matka - córka urzędnika ziemskiego, wuj - urzędnik ziemski, zięć - urzędnik ziemski, ochmistrzostwo dworu królowej, urzędy dworu królowej
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 

Chmura tagów

 
 

Postaci z tego okresu

 

w biogramy.pl

 

Jan Kochanowski h. Korwin

1530 - 1584-08-22
poeta
 
więcej  
  Wyślij materiały Wyślij ankietę
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.