INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
Biogram został opublikowany w 1981 r. w XXVI tomie Polskiego Słownika Biograficznego
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Piotr Wolfram z Krakowa (pisał się też z Wolbromia, ze Lwowa), (zm. 1428), profesor Uniw. Krak., uczestnik soboru w Konstancji, archidiakon krakowski. Był synem mieszczanina Fabiana z Wolbromia lub z Prandocina. W r. 1402 był już plebanem w Prandocinie. W t. r. 20 XI potwierdzony jest na stanowisku pisarza miejskiego we Lwowie; funkcję tę pełnił w l. n. We Lwowie otrzymał altarię Dziesięciu Tysięcy Męczenników w kościele Panny Marii; występował także jako prokurator arcbpa halickiego Jakuba Strzemię i mieszczan lwowskich w sporze z Janem Rusinem, plebanem kościoła Panny Marii. W tej sprawie jeździł do Rzymu w r. 1407, następnie do Przemyśla, a 10 XI t. r. przebywał w Krakowie. W r. 1408 zapisał się na studia prawnicze w uniwersytecie praskim. Zajścia praskie z r. 1409 wygnały go z powrotem do Krakowa, jednak na Uniw. Krak. się nie zapisał. Przypuszcza się (Jadwiga Krzyżaniakowa), że pracował w kancelarii królewskiej za podkanclerstwa Mikołaja Trąby jako zaufany kapelan króla. Otrzymał w tym czasie altarię Św. Feliksa i Adaukta w kościele Św. Barbary w Krakowie (8 XI 1409). Jako kapelan królewski razem z Adamem z Bandkowa (Będkowa) posłował na przełomie r. 1409/10 od króla Władysława Jagiełły do papieża Aleksandra V do Bolonii w sprawach polsko-krzyżackich. W tym czasie zapewne zetknął się ze sprawami soboru pizańskiego i z polskimi jego uczestnikami: Piotrem Wyszem i Eliaszem z Wąwelnicy. Do Krakowa powrócił przed 2 XII 1410, donosząc królowi o zabiegach krzyżackich w Kurii rzymskiej. Dn. 28 VIII 1411 P. podjął na nowo studia prawnicze, tym razem w Padwie, pełniąc pod koniec t. r. funkcję wicerektora studentów zaalpejskich. Studiów jednak nie ukończył; dn. 24 VIII 1412 potwierdzona jest jego obecność w Nowym Mieście Korczynie jako plebana kościoła w Prandocinie. Rychło ponownie wyjechał do Włoch i w Bolonii uzyskał 2 IX 1413 tytuł licencjata dekretów.

Studia prawnicze i misja z r. 1409/10 spowodowały, że w kwietniu 1414, obok Andrzeja Łaskarza z Gosławic, Pawła Włodkowica z Brudzenia, Zawiszy Czarnego, posłował od Władysława Jagiełły do Zygmunta Luksemburskiego do Budy w sprawie wyroku w sporze polsko-krzyżackim. Jeszcze 9 XI 1414 bawił za granicą w ważnych, choć bliżej nie określonych, sprawach wagi państwowej. Ok. r. 1415 został przyjęty do grona profesorów Wydziału Prawa Uniw. Krak. i zaliczony do wybitnych członków («membrum notabile») tego grona. Jako prokurator bpa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca wszedł w skład polskiej delegacji na sobór w Konstancji. Z polecenia przewodniczącego delegacji arcbpa gnieźnieńskiego Mikołaja Trąby miał – jak sam pisał – notować ważniejsze, interesujące posłów polskich wydarzenia na soborze. W Konstancji był 5 V 1415. Działał w różnych komisjach soborowych, prowadził notaty, zbierał akta i dekrety soborowe oraz czynił odpisy traktatów. Dn. 7 XI 1415 został przez sobór wyznaczony na kolektora świętopietrza w Polsce. Odegrał ważną rolę w toczącym się przed soborem w r. 1416 procesie polsko-krzyżackim. Dwukrotnie wyjeżdżał do Polski, zabierając pisma soboru nawołujące do zgody i poszanowania zawartego w Paryżu za staraniem Zygmunta Luksemburskiego rozejmu między Polską a Zakonem, skłaniające Polskę do szybkiego przeprowadzenia reformy kościelnej, do akceptacji wyroków wydanych na Jana Wicklefa, Jana Husa i Hieronima z Pragi oraz do zwalczania nadużyć, jakich Kuria rzymska dopuszczała się przy nadawaniu beneficjów. W styczniu 1416 przywiózł do Konstancji przygotowane w kancelarii królewskiej lub w kancelarii Witolda «Propositio Polonorum», które 13 II 1416 wraz z Augustynem z Pizy przedstawił soborowi z wykazem przestępstw i zbrodni Zakonu wobec Polski, Litwy i Żmudzi. W lecie t. r. przywiózł list królewski informujący o zawarciu pokoju z Zakonem, o zabiegach w sprawie chrystianizacji Żmudzi i unii z Kościołem wschodnim. Podobny w treści list przywiózł także od Uniw. Krak., jako oficjalny jego przedstawiciel. Mistrzowie zapewniali, że król będzie szanował rozejm z Zakonem, zawarty na życzenie soboru. Być może, że P. sam redagował oba listy (Jan Fijałek). W obradach soboru uczestniczył w końcu 1416 r. i w r. 1417, odczytując listy nadsyłane z Polski i inne dokumenty. Jako sekretarz Mikołaja Trąby brał udział w konklawe, odczytując przepisy porządkowe.

P. zgromadził bogate beneficja. Przed 19 II 1415 został kantorem kolegiaty wiślickiej. Przez krótki czas posiadał kanonię katedralną poznańską (po powołaniu Andrzeja Łaskarza z Gosławic na biskupa), ale musiał ją opuścić na rzecz Zbigniewa Oleśnickiego. W r. 1417 został polecony przez Mikołaja Trąbę bpowi krakowskiemu Wojciechowi Jastrzębcowi na kanonię krakowską po śmierci Floriana Kurdwanowskiego. Sam też o to usilnie zabiegał w listach do biskupa krakowskiego. Nowo wybrany papież Marcin V w grudniu 1417 mianował P-a kanonikiem krakowskim za rozliczne usługi, wbrew woli Władysława Jagiełły, popierającego swego sekretarza Zbigniewa Oleśnickiego. Dn. 3 I 1418 P. został zatwierdzony przez papieża na stanowisku kolektora świętopietrza z ziem polskich i diecezji chełmińskiej. Odtąd stał się zaufanym powiernikiem papieskim, a wrogiem Zygmunta Luksemburczyka. Na początku 1418 r. otrzymał z łaski Mikołaja Trąby scholasterię gnieźnieńską, a opuścił kantorię wiślicką. Po prawdopodobnym pobycie w Rzymie P. w drugiej połowie 1418 r. powrócił do kraju i ku zadowoleniu Stolicy Apostolskiej gorliwie wypełniał obowiązki kolektora świętopietrza, wiele podróżując po Polsce. Informował Kurię rzymską o sprawach polskich. Jemu przypisywano (Fijałek, Kazimierz Morawski) intrygi w Rzymie przeciwko zatwierdzeniu przez papieża na rzecz Uniw. Krak. nadań króla Władysława Jagiełły. Wobec przeciągania się sprawy król w liście do papieża upomniał się o decyzję, pisząc z pogardą o pewnym Piotrze, człowieku niskiego pochodzenia, który dla osobistego zysku szkodzi dobru publicznemu. Bardziej jest prawdopodobne (Antoni Karbowiak), że owym intrygantem był Piotr z Łęczycy. P. nie był bowiem zainteresowany żadnym z beneficjów, o które chodziło Uniw. Krak., spełniał ważne misje królewskie i był wysoko ceniony w środowisku uniwersyteckim.

W kraju P. nie zaniedbywał powinności wobec kapituł, których był członkiem. Dn. 9 II 1419, wspólnie z Jakubem z Korzkwi, bpem płockim, Andrzejem Łaskarzem z Gosławic, bpem poznańskim, i Daćbogiem, kantorem i kanonikiem płockim, wydał wyrok w sporze między księciem opolskim, bpem włocławskim Janem Kropidło, a jego kapitułą o odbywanie studiów uniwersyteckich przez członków kapituły. Wyrok orzekał, że kanonikom i prałatom odbywającym studia należy płacić podwójne pensje roczne, zachęcając ich tym samym do kształcenia się. Od maja 1419 i w r. 1420 P. uczestniczył, obok Mikołaja Kiczki, archidiakona gnieźnieńskiego, Pawła Włodkowica oraz Mikołaja Trąby, arcbpa gnieźnieńskiego, i innych, w poselstwach i misjach od Władysława Jagiełły do Zygmunta Luksemburskiego do Budy i Wrocławia. Jako delegat kapituły gnieźnieńskiej brał udział w obradach synodów prowincjonalnych, zwołanych przez Mikołaja Trąbę do Wielunia i Kalisza (26 IV 1420) oraz Łęczycy (11 VIII 1422). Był także pełnomocnikiem kapituły na zjazd biskupów w Uniejowie (13 VII 1420). W lipcu 1422 brał udział w procesie polsko-krzyżackim, który toczył się w Gnieźnie i w Poznaniu przed legatem papieskim Antonim Zeno. W t. r., 21 X, P. został desygnowany do zebrania statutów kapituły gnieźnieńskiej. Uczestniczył też na przełomie r. 1422/3 w zarządzaniu częścią archidiecezji gnieźnieńskiej po śmierci Mikołaja Trąby, w przygotowaniu jego pogrzebu oraz w elekcji nowego arcybiskupa.

Kontakty z Kurią rzymską i przesyłane tam informacje naraziły P-a na niełaskę królewską. Prawdopodobnie przed majem 1423 P. wyjechał w związku z tym do Rzymu. Władysław Jagiełło żalił się w listach do papieża, że P. zdradza tajemnice państwowe. Marcin V wystawił P-owi 1 i 15 VI 1423 jak najlepsze świadectwa, zwąc go najgorliwszym sługą króla, przypominając jego zasługi w walce z przeciwnikami króla, Królestwa i Kościoła. Usprawiedliwiony przed królem, P. wrócił do kraju przed 11 V 1424, osiadł w Krakowie i uczestniczył w sprawach kapituły krakowskiej. Sporządził testament, zatwierdzony przez kapitułę gnieźnieńską 29 IV 1426, w którym zapisał dochody z Grotkowa i Jarząbkowic na uposażenie dla ubogich uczniów szkoły katedralnej gnieźnieńskiej. Dn. 18 X 1426 został mianowany przez Wojciecha Jastrzębca członkiem komisji mającej spisać i zbadać cuda dziejące się wokół grobu królowej Jadwigi. Zasiadał w tej komisji obok wybitnych przedstawicieli Uniwersytetu i kleru krakowskiego. Po 18 X 1426, a przed 10 IV 1427 został P. archidiakonem krakowskim po Andrzeju Myszce z Nieprześni, zamieniając z nim scholasterię gnieźnieńską. Na przełomie r. 1427/8 wyjechał jeszcze raz do Rzymu, zapewne z misją od króla Władysława Jagiełły w sprawie nominacji Jana Szafrańca na biskupa włocławskiego. W r. 1428 Benedykt Hesse z Krakowa dziękował P-owi jako archidiakonowi krakowskiemu za dopuszczenie go do wykładów «Sentencji» na Wydziale Teologii Uniw. Krak.

P. dość negatywnie oceniany (K. Morawski i inni), szczególnie za zabieganie o beneficja, był obdarzony dużym zmysłem organizacyjnym, zasłużył się królowi w kilku sprawowanych w jego imieniu poselstwach do papieża i cesarza. W Konstancji zetknął się z ideami nowego ruchu humanistycznego. W listach pełnych humoru popisywał się erudycją humanistyczną, cytując Cycerona, Kwintyliana, Owidiusza, Epikura, powoływał się na autorytet Sokratesa, a przede wszystkim na Franciszka Petrarkę, który był zapewne jego głównym źródłem wiedzy o autorach klasycznych. Jako prawnik działał nie tylko na szerokiej arenie ówczesnego życia politycznego i soborowego, lecz i jako profesor Wydziału Prawa Uniw. Krak. Przygotował P., wspólnie ze Stanisławem ze Skarbimierza, orzeczenie kazuistyczne Utrum absolutio valeat ad cautelam (B. Kapituły w Kr.: rkp. 162). Opracował ponadto zbiór kazań (B. Jag.: rkp. 2459). Obok kazań De tempore et de sanctis zwracają uwagę mowy na cześć nowo wybranych: bpa włocławskiego Jana Pelli (1421) oraz prymasa (być może Wojciecha Jastrzębca), długie kazanie – traktat antyhusycki – Vivamus per eum, kierowane do kleru diecezji gnieźnieńskiej, na temat czterech artykułów praskich, oraz kazanie na uroczystość Zwiastowania Panny Marii, wygłoszone w r. 1424 (B. Uniw. we Wr.: rkp. I Q 87). P. był zamiłowanym bibliofilem. Ze studiów w Bolonii przywiózł 4 kodeksy prawnicze (B. Jag.: rkp. 344, 372, 395, B. Kapituły w Kr.: rkp. 127) oraz w r. 1414 zakupił 2 kodeksy praskie z wykładem teologii moralnej papieża Grzegorza Wielkiego, które podarował kanonikom regularnym kościoła Bożego Ciała na Kazimierzu (B. Jag.: rkp. 1350, 1352). W r. 1415 nabył w Konstancji kodeks z dziełem Hieronima z Montagnone „Compendium moralium notabilium” i kazaniami soborowymi (B. Jag.: rkp. 1596). Był także w posiadaniu kodeksu prawniczo-teologicznego z pismami Piotra z Blois, Jana Gersona, papieża Innocentego III i Mikołaja z Gorran (B. Czart.: rkp. 2008), przepisanego w Gnieźnie w r. 1420. W r. 1423 własnoręcznie sporządził dla siebie odpis dzieł Cycerona (spłonął wraz z Biblioteką Załuskich w Warszawie). P. zmarł w drugiej połowie 1428 r. Anonimowy kaznodzieja wygłosił na jego cześć mowę pośmiertną „Transtulit nos in regnum” (B. Jag.: rkp. 2014). Przepisana ręką Tomasza Strzempińskiego, nie zawiera ona jednak żadnych szczegółów biograficznych. Archidiakonem krakowskim został po nim profesor Uniw. Krak. Andrzej z Kokorzyna.

 

Enc. Kośc.; Korytkowski, Prałaci gnieźn.; Łętowski, Katalog bpów krak., IV; PSB (Oleśnicki Zbigniew); Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, Composuerunt S. Włodek, G. Zathey, M. Zwiercan, Wr. 1980 I, II (w druku); Polkowski I., Katalog rękopisów kapitulnych katedry krakowskiej, Kr. 1884; – Abraham W., Udział Polski w Soborze Pizańskim (1409 r.), Rozpr. PAU Wydz. Hist.-Filoz., Kr. 1904 XLVII 141, 147; Dzieje UJ, I; Fijałek J., Mistrz Jakub z Paradyża i Uniwersytet Krakowski w okresie soboru bazylejskiego, Kr. 1900; tenże, Polonia apud Italos scholastica, Kr. 1900 s. 35–44; tenże, Studia do dziejów Uniw. Krak.; Hist. B. Jag., I; Karbowiak A., Dzieje wychowania i szkół w Polsce, Pet. 1903 II; Kowalczyk M., Krakowskie mowy uniwersyteckie z pierwszej połowy XV w., Kr. 1970; Krzyżaniakowa J., Kancelaria królewska Władysława Jagiełły, P. 1972–9 I–II; Markowski M., Poglądy filozoficzne Andrzeja z Kokorzyna, „Studia Mediewistyczne” T. 6: 1964 s. 65, 69, 70, 79; Morawski, Historia UJ; Pieradzka K., Dwie polskie relacje kronikarskie o soborze w Konstancji, w: Mediaevalia. W 50 rocznicę pracy naukowej J. Dąbrowskiego, W. 1960 s. 215–16, 220, 229, 233; Szelińska W., Biblioteki profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w XV i początkach XVI wieku, Wr. 1966; taż, Piotr Wolfram profesor Uniwersytetu Krakowskiego i jego nieznany rękopis, „Roczn. Nauk.-Dydaktyczny. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kr.” Z. 59, Prace Hist. Nr 8, Kr. 1977 s. 49–58; Wiesiołowski J., Sędziwój z Czechła (1410–1476). Studium z dziejów kultury umysłowej Wielkopolski, „Studia Źródłozn.” T. 9: 1964 s. 77; Wiszniewski, Hist. lit. pol.; Zawadzki R. M., Spuścizna pisarska Stanisława ze Skarbimierza, Kr. 1979; – Acta capitulorum, I–II; Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini ab a. MCCCCVI ad a. MCCCCL…collecta ac digesta curantibus C. Zonta et I. Brotto, Patavii 1922 s. 56, 60–2; Akta grodz. i ziem., IV; Album seu matricula Facultatis Iuridicae Universitatis Pragensis, Monumenta Historica Universitatis Carolo-Ferdinandeae Pragensis, Praga 1834 II 116; Cod. epist. saec. XV, I/1, I/2 s. 338, II; Cod. epist. Vitoldi; Cod. Univ. Crac., I; Długosz, Historia, IV 166, 350; Elementa ad Fontium Editiones, I nr 157, 332; Kod. katedry krak., II; Kod. m. Kr., I; Kod. Mpol., IV; Kod Wpol., V; Liber cancellariae Stanislai Ciołek, II, Hrsg. v. J. Caro, Archiv f. Österreich. Gesch., Wien 1871 s. 171–2, 218–19; Lites, II 132–4; Magnum oecumenicum Constantiense concilium de universali Ecclesiae reformatione, unione et fide … opere et labore H. v. der Hardt, Frankfurt 1699 IV 605, 612, 620, 734, 745, 1112, 1198; Mon. Pol. Hist., IV 765; Spis osób dopuszczonych do wykładów i do katedry na Wydziale Teologii Uniwersytetu Krakowskiego w XV wieku, Oprac. M. Markowski, Mater. do hist. filoz. średniowiecznej w Pol., IV 223; Vet. Mon. Pol., II; Zbiór dok. katedry i diec. krak., II 109; – B. Jag.: rkp. 344, 372, 395, 1350, 1352, 1596, 2014, 2459; Arch. Kapituły w Kr.: rkp. 127, 162; B. Uniw. we Wr.: rkp. I Q 87.

Marian Zwiercan

 

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.