INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Rafał ze Skawiny (Skawiński) h. Doliwa  

 
 
ok. 1400 - 1469-04-30
Biogram został opublikowany w 1987 r. w XXX tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Rafał ze Skawiny (Skawiński) h. Doliwa (ok. 1400–1469), oficjał krakowski i wikariusz in spiritualibus. Był synem Michała z Berith, zwanego Pusznikiem, i Małgorzaty (zm. po 1426). Można sądzić, że Michał był przybyszem z Niemiec, który w Polsce został adoptowany do h. Doliwa. W r. 1394 nabył za 300 grz. szerokich gr praskich wójtostwo w Skawinie od opata tynieckiego Mścisława. R. miał 5 braci: starszego Jana oraz młodszych Mikołaja, Stanisława, Michała i Dziersława, a także nieznaną nam z imienia siostrę. Najstarszy Jan zmarł przed r. 1435, Stanisław przed 1445 r. i Dziersław w bardzo młodym wieku. Rodzina R-a szybko wrosła w grunt miejscowy, o czym świadczą słowiańskie imiona dwóch braci, koligacje rodzinne i poważne transakcje nieruchomościami i gotówką. Broniąc się przed działaniami rewindykacyjnymi Stanisława, opata tynieckiego, który w r. 1426 pozwał braci wraz z matką o zawłaszczenie dóbr klasztornych, uzyskali oni już w r. n. potwierdzenie kupna wójtostwa skawińskiego przez ich ojca, wydane przez bpa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego na polecenie papieża Marcina V, do którego skierowali suplikę.

W r. 1422 R. wpisał się na Uniw. Krak., uiszczając połowę wpisowego. Żadnych stopni uniwersyteckich nie zdobył, a tym bardziej nie był doktorem dekretów i profesorem Uniw. Krak., jak podają niektórzy badacze, pomijając trafne ustalenie Jana Fijałka w tej kwestii (w „Zbiorze dokumentów zakonu oo. paulinów”). Dowodzi tego nie tylko milczenie Liber promotionum, ale również brak tytułów w dokumentach, zwłaszcza tych, w których inni członkowie kapituły krakowskiej mieli je wyszczególnione. Karierę duchowną rozpoczął R. jako pleban w Opatowcu, bez wątpienia prezentowany na to stanowisko przez opata tynieckiego, ponieważ Opatowiec był własnością klasztoru. Nie przeszkodziło to R-owi pozwać opata tynieckiego nie później niż w r. 1430 przed sąd oficjała krakowskiego Andrzeja Myszki z Nieprześni, gdzie sprawę wygrał, zmuszając opata do płacenia mu dziesięciny z Opatowca. Ten jednak apelował do arcybpa gnieźnieńskiego, którego oficjał oddalił w r. 1431 pretensje R-a. Na wiosnę 1440 uzyskał kanonię w krakowskiej kapitule katedralnej i równocześnie funkcję oficjała generalnego po Janie ze Lgoty, który zrezygnował z niej, obejmując scholasterię krakowską. W tej nominacji widzieć należy ze strony bpa Oleśnickiego chęć odciążenia Jana ze Lgoty, który w dalszym ciągu pozostał wikariuszem in spiritualibus biskupa. Powody wyboru R-a na funkcję oficjała są nieznane, tym bardziej, że nie przebywał on wcześniej w otoczeniu biskupa i nie zalecały go tytuły uniwersyteckie. Odtąd jednak stał się jednym z najzaufańszych współpracowników Oleśnickiego, który na wiosnę 1450, wtedy gdy Jan ze Lgoty wybierał się do Ziemi Świętej, powierzył mu za radą Jana Długosza, również funkcję wikariusza generalnego in spiritualibus. O niezmiennym zaufaniu Oleśnickiego do R-a świadczy też wyznaczenie go testamentem z 15 V 1454 na jednego z jego pięciu egzekutorów.

Jako kanonik krakowski mieszkał R. przy ul. Kanoniczej, zwanej dawniej Grodzką (pod grodem) w domu przytykającym do kamienicy biskupiej kupionej przez Oleśnickiego w r. 1443. Jak każdy oficjał miał w swoim mieszkaniu kancelarię konsystorską. Na swoim urzędzie był bardzo czynny, co podkreśla nekrolog i o czym świadczy duża liczba wystawianych dokumentów. Większość z nich, ze względu na ich wagę jako świadectwa sądowego, była sporządzana w formie instrumentu notarialnego przez notariuszy publicznych zatrudnionych w konsystorzu: Macieja z Grodźca w l. 1440–7, Bernarda z Mianowa do r. 1460, a następnie Jana z Szebni i Wojciecha z Solca, którzy współpracowali z R-em jako wikariuszem generalnym. Dokumenty te były pieczętowane pieczęcią R-a z wyobrażeniem Matki Boskiej z Dzieciątkiem nad tarczą z h. Doliwa. Poza urzędową funkcją oficjała R. był również wybierany na sędziego polubownego. Uczestniczył w staraniach Oleśnickiego o kanonizację bpa krakowskiego Prandoty z XIII w., przyjmując w r. 1454 zeznania świadków jego cudów.

W połowie r. 1444 uzyskał R. prepozyturę kielecką w wyniku zamiany z innym kanonikiem krakowskim z grona ludzi bliskich Oleśnickiemu – Piotrem Ossowskim, któremu oddał, posiadaną od niewiadomo kiedy, parafię w biskupich Wawrzeńczycach. Zamianie usiłował przeszkodzić w Rzymie Teodoryk syn Alberyka, co spowodowało interwencję Oleśnickiego, zakończoną pomyślnie w r. 1448. Beneficjum prepozyta kieleckiego zachował R. do końca życia. W późniejszym okresie z prezenty opata tynieckiego uzyskał parafię Św. Mikołaja w Krakowie. W tym przypadku w grę mogła wchodzić chęć zjednania sobie przez klasztor tyniecki wpływowego prałata, który w dalszym ciągu był wójtem skawińskim. Nie wiadomo, kiedy dokładnie uzyskał R. tę plebanię; występuje jako jej posiadacz w r. 1456, kiedy klasztor zdecydował się na inkorporację tego kościoła do Uniw. Krak. W celu umożliwienia obsadzenia tego beneficjum przez Uniwersytet R. zrzekł się go 3 IX 1462 w zamian za parafię Św. Marii Magdaleny w Poznaniu i kanonię w kolegiacie łęczyckiej, które oddał mu Andrzej Grzymała, dr medycyny, prezentowany przez Uniwersytet na parafię Św. Mikołaja.

Swoją funkcję oficjała utrzymał R. dowodnie do końca r. 1460, a być może jeszcze dwa lata dłużej, kiedy to zaczął z nią występować Stanisław ze Świradzic. W czasie walki o obsadę biskupstwa krakowskiego w l. 1460–4 R. utracił również wikariat generalny, odebrany mu prawdopodobnie przez ówczesnego administratora diecezji Jana Pniewskiego. Z funkcją tą występują bowiem w l. 1462–4 kolejno Paweł z Zatora, Jakub z Radoszownicy i Stanisław ze Świradzic. W konflikcie tym R. zajął postawę ostrożną, chociaż sympatyzował z elektem kapituły Janem Lutkiem z Brzezia i zgodnie z większością przeciwstawiał się roszczeniom nominata papieskiego Jakuba Sienieńskiego. Już w r. 1457 został delegowany przez kapitułę na sejm nowokorczyński w kwietniu t. r. z protestem przeciw krzywdom duchowieństwa ze strony świeckich podczas toczącej się wojny 13-letniej. W okresie represji króla Kazimierza Jagiellończyka w stosunku do kapituły krakowskiej, a zwłaszcza zwolenników J. Sienieńskiego, wystąpił z wnioskiem, przyjętym na kapitule 7–11 VI 1461, o przekazanie zamku biskupiego w Iłży kanonikowi Stanisławowi Kurozwęckiemu, stronnikowi króla, co miało uchronić zamek od przejścia w ręce świeckie. W t. r. wszedł do komisji, powołanej przez kapitułę, w celu poprawienia tekstu apelacji do papieża przeciwko J. Sienieńskiemu zgodnie z żądaniami królewskimi. Kilkakrotnie również do wiosny 1462 wydawał srebro wg rozporządzeń kapituły, widocznie zdeponowane w jego kancelarii konsystorskiej. Objęcie biskupstwa krakowskiego przez Jana Lutka z Brzezia w jesieni 1464 oznaczało dla R-a przywrócenie (od r. 1465) godności wikariusza generalnego in spiritualibus, którą pełnił do końca życia. Nowy biskup oddał mu również zapewne pieczę nad biskupim zamkiem Lipowcem (odebranym mu uprzednio w marcu 1462 przez Jana Pniewskiego jako administratora diecezji), skoro synowiec R-a Jan zwany jest w r. 1468 tenutariuszem Lipowca.

Z transakcji dobrami dziedzicznymi wynika, że R. pozostawał w niedziale ze swymi braćmi, wspólnie posiadając dziedziczne wójtostwo w Skawinie z przynależnościami i sołectwa w Radziszowie i Woli Radziszowskiej, wsie w pow. krakowskim: Gniazdowice i Konarkę (Brzostek) oraz dobra w pow. szczyrzyckim: Krzywaczkę, Jastrzębią, Brzyczynę, Wysoką, Chorowice i Bęczarkę. W l. 1436–40 bracia przeżywali trudności finansowe, skoro zmuszeni byli najpierw zastawić wsie dziedziczne w pow. krakowskim, a następnie sprzedać Konarkę. Dn. 2 IX 1445 doszło do umowy braci Rafała, Mikołaja i Michała z Uniw. Krak., który kupił od nich za 400 grz. rentę roczną w wysokości 20 grz., płaconą przez braci Bursie Ubogich przy Wiślnej na wieczne czasy, a zabezpieczoną na sołectwach w Radziszowie i Woli Radziszowskiej (tzw. wyderkaf). W r. 1459 R. darował wójtostwo w Skawinie oraz wspomniane sołectwa swym synowcom Danielowi, Janowi i Bogdałowi, zaś 13 VI 1468 przekazał sądownie wszystkie swoje ruchomości, łącznie z zastawami królewskimi, Janowi, który odziedziczył również Gniazdowice. R. zmarł 30 IV 1469, mając wg kalendarza katedry krakowskiej 70 lat; został pochowany w południowej nawie katedry krakowskiej naprzeciw kaplicy św. Jana Chrzciciela, tuż przy wejściu do chóru. Upamiętniono go marmurowym nagrobkiem i epitafium z wyobrażeniem Drogi Krzyżowej (niezachowany).

 

Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, Wr. 1982 II; Długopolski E., Katalog kościoła N. P. Marii w Krakowie, Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, Kr. 1916 VI; Dziwik K., Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki PAN w Krakowie, Kr. 1966 I; Katalog zabytków sztuki w Pol., IV cz. 1; Krzyżanowski S., Katalog Archiwum Aktów Dawnych m. Krakowa, Kr. 1907 I; Szelińska W., Tomaszewicz J., Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, Kr. 1965 I; Łętowski, Katalog bpów krak., (błędne informacje); – Acta capitulorum Crac., nr 5, 7, 12, 23, 29, 47, 52–7, 65, 66, 72, 73, 76, 77, 105, 126; Album stud. Univ. Crac., I 54; Bobrzyński M., Smolka S., Jan Długosz, jego życie i stanowisko w piśmiennictwie, Kr. 1893 Regesta nr 115, 123, 132, 141, 142, 147, 162, 170, 181, 184, 187, 191–6, 201, 215, 216, 225, 270, 273; Cod. epist. saec. XV, I, II; Cod. Univ. Crac., I, II; Cracovia artificum. Supplementa, Wr. 1985, Długosz, Liber benef., I, II 190; Kod. mogilski; Kod. Mpol., IV; Kod. tyniecki; Kowalczyk M., Wypisy do biografii Jana Długosza z ksiąg sądowych Kurii Metropolitalnej w Krakowie, „Analecta Cracoviensia” R. 12: 1980 s. 282, przyp. 2 (biogram), nr 18, 23, 40, 52; Materiały archiwalne wyjęte głównie z Metryki Litewskiej, Lw. 1890; Mon. Pol. Hist., IV (Miracula venerabilis patris Prandothe episcopi Cracoviensis), Seria nowa V (Kalendarz katedry krakowskiej) s. 143–4 i przyp. 207 (biogram R-a); Starod. Prawa Pol. Pomn., II nr 2606, 2628, 3293, 3486, 3919; Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu, Oprac. B. Przybyszewski, Kr. 1960 I 6 przyp. 3 (biogramy R-a); Zbiór dok. katedry i diec. krak., II nr 273 i przyp. 6 (biogram R-a), 409, 417, 428, 431, 433, 436, 437, 470, 472, 473, 475, 496, 500, 502, 507, 521, 525–7, 531, 535, 547, 549, 555; Zbiór dok. mpol., II nr 574, III 630, 680, 698, 732, 803, 804, 816, 842; Zbiór dokumentów zakonu oo. paulinów w Polsce, Kr. 1938 z. 1 nr 127 przyp. 1 (biogram R-a), 131; – AGAD: dok. perg. 1500, 2582, 2585, 6086, 6646; Arch. Państw. w Kr. Oddz. na Wawelu: Terr. Crac. 13 s. 409, 16 s. 567; B. Kapituły Metropolitalnej w Kr.: dok. perg. 440, 446, 449, 456; B. PAN w Kr.: Teki rzymskie 8473-Reg. Later, t. 273 k. 19, 8476-reg. suppl. t. 423 k. 205, t. 619 k. 41v., 8477-reg. suppl. t. 603 k. 229v.; IH PAN w Kr., Pracownia Słown. hist.-geogr. Małopolski w średniowieczu: Kartoteka.

Maria Koczerska

 

 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.