INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Restytut Antoni Sumorok     
Biogram został opublikowany w latach 2007-2008 w XLV tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Sumorok Restytut Antoni, pseud. Ostoja (1854–1929), prawnik, działacz społeczny.

Ur. 29 V (10 VI st.st.) w Lidzie, był synem Tomasza, właściciela majątku Wersoka koło Ejszyszek (pow. lidzki), i Stefanii z Moraczewskich.

S. uczęszczał do gimnazjum klasycznego z niemieckim językiem wykładowym w Mitawie. Wraz z m.in. Henrykiem Dymszą i Czesławem Jankowskim należał tam do stow. polskiej młodzieży i amatorskiego teatru. Po ukończeniu gimnazjum, we wrześniu 1873, rozpoczął studia na Wydz. Prawa uniw. w Dorpacie (obecnie Tartu); został członkiem korporacji «Polonia». Po roku przeniósł się na Wydz. Prawa uniw. w Petersburgu, gdzie 31 V 1878 otrzymał stopień kandydata praw na podstawie nagrodzonej srebrnym medalem pracy O stosunkach majątkowych małżonków według prawa rosyjskiego łącznie z miejscowym. W Petersburgu rozpoczął pracę w sądownictwie: 28 IX t.r. został starszym pomocnikiem sekretarza w III Dep. Senatu Rządzącego, następnie w marcu 1880 pomocnikiem adwokata, a w listopadzie 1883 adwokatem.

W r. 1884 zamieszkał S. w Wilnie i rozpoczął praktykę adwokacką, zdobywając szybko uznanie. Dn. 2 V 1887 wszedł do tamtejszego samorządu adwokackiego, Komisji Adwokatów Przysięgłych, i wkrótce został jej prezesem; założył także Kasę Wzajemnej Pomocy Adwokatów Przysięgłych, którą zarządzał. W r. 1889 został członkiem wspierającym Cesarskiego Tow. Lekarskiego i fundował dla niego instrumenty oraz literaturę medyczną. Dn. 8 I 1900 reaktywował, wspólnie z m.in. Tadeuszem Stanisławem Wróblewskim, Michałem Węsławskim i Michałem Minkiewiczem, Tow. Szubrawców (w gronie tym, nawiązując do swego herbu, występował jako Ostoja). W r. 1902 został radcą prawnym magistratu wileńskiego oraz Wileńskiego Banku Ziemskiego (WBZ) kierowanego przez Józefa Montwiłła; wkrótce objął także funkcję członka zarządu WBZ. W okresie złagodzenia polityki władz po rewolucji 1905 r., uczestniczył 22 X 1906 w Wilnie w zebraniu założycielskim miejscowego Tow. Przyjaciół Nauk; został też jego członkiem. W grudniu 1906 został prezesem wileńskiego Tow. «Oświata», jawnej ekspozytury tajnego Tow. Oświaty Narodowej prowadzonego przez Ligę Narodową; funkcję tę pełnił do 1 XII 1907. Jesienią 1908 był adwokatem Jankowskiego, oskarżonego o prowadzenie w swym majątku Polany (pow. oszmiański) nielegalnej szkółki polskiej; dzięki obronie S-a został on ukarany jedynie niewielką grzywną. W r. 1911 został S. dyrektorem WBZ, w związku z czym zrezygnował z praktyki adwokackiej. W tym okresie kierował Komisją Prawną Rady Miejskiej Wilna. Angażował się w pracę na rzecz społeczności lokalnej, m.in. współfinansował (prowadzoną przez Tow. Dobroczynności) ochronkę na Łukiszkach. Należał do licznych polskich organizacji w Wilnie: Tow. Opieki nad Dziećmi, założonego w r. 1912 przez Wróblewskiego Tow. Biblioteki im. Eustachego i Emilii Wróblewskich, Tow. Popierania Uczącej się Młodzieży, Tow. Popierania Sceny Polskiej, Tow. Artystycznego «Lutnia», Społecznego Pogotowia Ratunkowego, Ligi Walki z Gruźlicą, Patronatu nad Biednymi, Tow. Pomocy Absolwentom uniw. w Dorpacie, Tow. Pomologicznego, Tow. Gimnastycznego «Sokół», Tow. Popierania Przemysłu i Handlu oraz Tow. Rolniczego i jego komitetów: leśnego, hodowlanego i stacji doświadczalnej. Nazywany «dobrym duchem Wilna», organizował w swym mieszkaniu przy ul. Tatarskiej 5 spotkania polityczne.

Podczas pierwszej wojny światowej pełnił S. od r. 1914 funkcję wiceprezesa wileńskiej filii Polskiego Tow. Pomocy dla Ofiar Wojny w Piotrogrodzie. Wobec zbliżania się do miasta wojsk niemieckich został w r. 1915 wraz z aktywami WBZ ewakuowany do Piotrogrodu, gdzie nadal pomagał ofiarom wojny. Pozostał tam również po przewrocie bolszewickim w listopadzie 1917; stanowisko dyrektora WBZ pełnił do 16 IV 1919. Dn. 22 V t.r. wrócił do Wilna; trzy dni później komisarz generalny Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich Jerzy Osmołowski mianował go prezesem wileńskiego Sądu Apelacyjnego. Dn. 13 II 1920 był S. współzałożycielem wspierającego działalność naukową i społeczną na Wileńszczyźnie Tow. im. Józefa Piłsudskiego. Gdy Armia Czerwona zbliżała się do Wilna, w poł. lipca t.r. zamieszkał z rodziną w Wersoce, gdzie przeczekał czas okupacji sowieckiej. Po zajęciu 9 X Wilna przez oddziały gen. Lucjana Żeligowskiego i proklamowaniu Litwy Środkowej został 10 XI ponownie mianowany prezesem Sądu Apelacyjnego. Po włączeniu w lutym 1922 Litwy Środkowej do Polski pozostał na tym stanowisku (zatwierdzony dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 4 VII t.r.) i organizował sądownictwo w okręgu wileńskim. Dn. 16 III był współzałożycielem Tow. Prawniczego im. Ignacego Daniłowicza i wszedł do jego zarządu. Współorganizował w Wilnie I Zjazd Prawników Polskich (8–10 VI 1924). Po założeniu w r. 1925 organu Tow. Prawniczego i Wydz. Prawa i Nauk Społecznych USB „Rocznika Prawniczego Wileńskiego”, pod redakcją Wacława Komarnickiego, był prezesem komisji rewizyjnej spółki wydawniczej tego periodyku. Dn. 27 V 1926 został członkiem honorowym Tow. Prawniczego. W tym okresie należał także do Rady Wojewódzkiej Związku Ziemian Ziemi Wileńskiej oraz do zarządu oddziału wileńskiego Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów RP. W r. 1927 współorganizował w Wilnie posiedzenie Międzynarodowej Konferencji Komisji Kodyfikacyjnych Prawa Karnego. Z powodu choroby ustąpił na początku r. 1928 ze wszystkich funkcji, a 1 IV 1929 przeszedł na emeryturę. Odziedziczony po matce majątek w Wersoce przekazał córce Eugenii, która prowadziła tam szkołę powszechną. Zmarł 11 V 1929 w Wilnie, został pochowany na cmentarzu na Rossie.

W małżeństwie z Aleksandrą Borodzicz (1857–1921) miał S. troje dzieci: Leona (1882–1941), adwokata, w l. 1925–8 członka zarządu Tow. Prawniczego im. Daniłowicza w Wilnie, autora „Przepisów hipotecznych obowiązujących na ziemiach wschodnich” (Wil. 1937), w czasie rządów litewskich wykładowcę prawa cywilnego na USB (październik–grudzień 1939), zamordowanego przez NKWD, Janinę (ur. 1883), nauczycielkę, w r. 1932 współorganizatorkę Dni Chopina w Wilnie, członkinię Tow. Przyjaciół Teatru «Reduta», oraz Eugenię (zob. Staniewiczowa Eugenia).

 

Fot. w IPiM Sikorskiego; – Hasselblatt A., Otto G., Album Academicum der Kaiserlichen Universität Dorpat, Dorpat 1889; Małachowicz E., Cmentarz na Rossie w Wilnie, Wr. 1993 s. 134, 136; Słown. pol. tow. nauk., II cz. 2; Słownik biograficzny adwokatów polskich, W. 2007 II z. 3–4 (bibliogr.); Wileński słownik biograficzny, Bydgoszcz 2008; – Ankudowicz-Bieńkowska M., Polskie życie muzyczne w Wilnie w latach II Rzeczypospolitej, Olsztyn 1996 s. 30, 163; Fedorowicz I., W służbie ziemi ojczystej, Kr. 2005; Ilgiewicz H., Wileńskie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX wieku, Tor. 2005; Kozicki S., Historia Ligi Narodowej, Londyn 1964; Romanowski A., Młoda Polska wileńska, Kr. 1999; tenże, Pozytywizm na Litwie, Kr. 2003; – Codex Szubrawski Renovatus, Wil. 1915 II 17; Korwin-Milewski H., Siedemdziesiąt lat wspomnień (1855–1925), P. 1930; Mianowski S., Świat, który odszedł. Wspomnienia Wilnianina 1895–1945, W. 1995 s. 151–3 (dot. syna, Leona); Ruszczyc F., Dziennik, W. 1996 II; – „Roczn. Prawn. Wil.” R. 1: 1925 s. 413, R. 2: 1928 s. 597; – Nekrologi i wspomnienia pośmiertne z r. 1929: „Kur. Wil.” R. 6 nr 108 (fot.), „Roczn. Prawn. Wil.” R. 3 s. 933–6 (fot.), „Słowo” R. 8 nr 75 (fot.), nr 108; – Lietuvos centrinis valstybės archyvas w Wil.: F. 51 op. 15 spr. 420 s. 72 (akta władz miasta o nadanie obywatelstwa RP), F. 51 op. 15 spr. 6263, 6270 (księga meldunkowa domu przy ul. Mickiewicza 22 z l. 1926–30); Lietuvos valstybės istorijos archyvas w Wil.: F. 391 op. 4 spr. 2860 (rodowód Sumoroków h. Ostoja), F. 391 op. 7 spr. 1077 (rodowód Borodziczów), F. 448 op. 1 spr. 29876 (mater. procesu sądowego dot. majątku Polany); Vilniaus universiteto biblioteka w Wil.: F. 26 op. 143–60 (lista członków Cesarskiego Tow. Lek. w Wil.); – Informacje Zenowiusza Ponarskiego z Toronto i Andrzeja Rumińskiego z Wr.

Liliana Narkowicz

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.