INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Symeon Połocki (właściwie Samuel Gawryłowicz Piotrowski-Sitnianowicz)      Portret Symeona Połackiego z XIX w.

Symeon Połocki (właściwie Samuel Gawryłowicz Piotrowski-Sitnianowicz)  

 
 
1629 - 1680-08-25
Biogram został opublikowany w XLVI tomie Polskiego Słownika Biograficznego w latach 2009-2010.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Symeon Połocki, właśc. Piotrowski-Sitnianowicz Samuel Gawryłowicz (1629–1680), zakonnik prawosławny, poeta, dramaturg.

Ur. prawdopodobnie w grudniu, zapewne w Połocku, w rodzinie prawosławnej. Wg N. Robinsona i L. Sazonowej był synem Gabriela (Gawryły) Sitnianowicza i nieznanej z nazwiska Tatiany Jakowlewny. Dość wcześnie stracił ojca, a matka wyszła za mąż za Jemieliana (Emiliana) Piotrowskiego, dlatego używał potem podwójnego nazwiska. Miał siostrę, zamężną z Bazylim Włodzimierzem Stefanowiczem, określanym jako pisarz miński, oraz braci przyrodnich: Łukasza i Jana, w zakonie Isakija (Izaaka), a także być może starszego brata rodzonego, Sylwestra.

W l. 1643–50 (lub 1643–51) uczył się Piotrowski-Sitnianowicz w Kolegium Mohylańskim w Kijowie; słuchał tam wykładów m.in. Łazarza Baranowicza. Już wtedy podejmował próby poetyckie, przeważnie w języku polskim, zachowane w autografie pt. Pandecta seu Collectanea albo Zebranie scriptów rozmaitych i notacje (Rossijskij gosudarstvennyj archiv drevnich aktov w Moskwie, sygn. Sinod. Tip. F. 381 nr 1800). Z r. 1648 pochodzi przekład akatystu (hymnu liturgicznego) maryjnego «na regularny, klasyczny polski sylabowiec oraz stylową szatę renesansowo-barokowej polszczyzny» (R. Łużny), do tekstu którego autor dołączył dodatkowe wstawki modlitewne, a także psalmy podane w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego. Zapewne kontynuował naukę w Akad. Wil. (zachowały się autografy konspektów Piotrowskiego-Sitnianowicza z wykładów teologii w r. 1653). Wyniósł ze szkół doskonałą znajomość języka polskiego i łaciny, opanował arkana retoryki i poetyki. Jego ówczesne utwory pisane po polsku obejmują rozmaite gatunki literackie: epigramat, epitafium, bajkę, akatyst, są też zróżnicowane pod względem tematycznym (wiersze pasyjne i bożonarodzeniowe). Zachowane w wersjach nie do końca oszlifowanych, niekiedy brudnopisowych, bywają jednak artystycznie dojrzałe (np. bajka Trudno wszystkim wygodzić) oraz wskazują na duże umiejętności kompozycyjne i językowo-stylistyczne autora. Wg Łużnego w twórczości Piotrowskiego-Sitnianowicza z okresu polskiego «brak motywów polemiki z katolicyzmem i poczucia odrębności religijno-narodowej».

W czasie wojny polsko-rosyjskiej znalazł się Piotrowski-Sitnianowicz na terenach okupowanych przez wojska carskie. W r. 1656 w Połocku, w monasterze Bogojawlenskim, złożył śluby zakonne, przyjmując imię Symeon. Rozpoczął pracę nauczyciela w młodszych i średnich klasach przyklasztornej szkoły brackiej. Pisał nadal okazjonalne wiersze po łacinie oraz w językach polskim i ruskim. Gdy przez Połock przejeżdżał w r. 1656 car Aleksy Michajłowicz, S. powitał go napisanymi po rusku panegirycznymi deklamacjami. W kwietniu 1659, z polecenia prawosławnego bp. połockiego Kaliksta Rytorajskiego, został aresztowany wraz z grupą mnichów z monasteru Bogojawlenskiego; zapewne wkrótce go wypuszczono. Na początku r. 1660 wraz z dwunastoma uczniami wszedł w skład świty udającego się do Moskwy archimandryty połockiego monasteru Borysoglebskiego, Ignacego Jewlewicza. Przebywał w Moskwie osiem miesięcy, wielokrotnie gościł na Kremlu, prezentując swe wiersze, m.in. na imieninach członków rodziny carskiej. Uzyskawszy 20 IX t.r. zgodę na powrót do Połocka, osiadł w tym mieście ponownie i mieszkał tam nadal w r. 1661 po wkroczeniu wojska Rzpltej, skompromitowany przez swe sympatie prorosyjskie. W r. 1664 wyjechał do Moskwy. Nazwany tam Połockim od miejsca pochodzenia, osiadł w monasterze Zaikonospasskim (obecnie przy ul. Nikolskiej). Car Aleksy Michajłowicz przyjął go «na służbę» przy dworze, zapewniając dostatni byt i niezależność od patriarchy. W l. 1665–9 prowadził S. w monasterze Zaikonospasskim szkołę dla urzędników Tajnego Prikazu (kancelarii carskiej), których uczył m.in. łaciny. Aktywnie włączył się w prace soboru cerkiewnego z l. 1666–7, wspierał cara w walce zarówno ze staroobrzędowcami, jak i patriarchą Nikonem. Przybyłemu na obrady Soboru metropolicie Gazy Paisiosowi Ligaridesowi służył jako tłumacz. Był oficjalnym kronikarzem czynności soborowych i z polecenia soboru napisał obszerny traktat Žezl pravlenija… (Moskva 1667), zawierający polemikę ze staroobrzędowcami i uzasadnienie ich potępienia. W r. 1667 car powierzył mu nauczanie carewicza Aleksego, a po jego śmierci (1670), carewicza Fiodora; z nauk S-a korzystała też carówna Zofia. S. uczył ich łaciny, języka polskiego, poetyki i retoryki. W r. 1670 ofiarował carównie Zofii rękopis traktatu teologicznego Venec very (kafoličeskija). Na polecenie cara wybrał w r. 1679 oraz nadzorował nauczyciela carewicza Piotra. Był inicjatorem starań o założenie szkoły gramatyki słowiańskiej przy moskiewskiej paraf. św. Jana Ewangelisty. Opracował projekt ufundowania w Moskwie szkoły wyższej, wzorowanej na uniwersytetach polskich i zachodnioeuropejskich, w której język polski miał być traktowany na równi z łaciną i greką (podjął go w r. 1685 jego uczeń Sylwester Miedwiediew p.n. Akad. Słowiańsko-Grecko-Łacińskiej). Gdy po śmierci Aleksego Michajłowicza w r. 1676 na tronie zasiadł uczeń S-a car Fiodor III, S. w dalszym ciągu był blisko dworu. W r. 1677 założył na Kremlu niezależną od patriarchatu typografię. Pisał i publikował elementarze dla dzieci, doskonaląc kolejne wydania, m.in. Bukvar jazyka slavenska (Moskva 1679).

S. nie ubiegał się o stanowiska cerkiewne, zajmował się głównie działalnością literacką i wychowawczą. Postawił przed sobą cel stworzenia nowej kultury rosyjskiej, opartej na wzorach zachodnioeuropejskich. W l. 1676–80 pracował «gorliwie i z trudem niemałym» nad uporządkowaniem obszernego zbioru poetyckiego Vertograd mnogocvetnyj. Wykorzystał w nim tradycję retoryczną europejskich «wirydarzy» typu „Hortulus Reginae sive Sermones” P. Meffretha i „Hortus pastorum” J. Marchantiusza, a także formalne i gatunkowe wzorce poetyckich ogrodów autorów polskich. Każdy element tego liczącego ponad 1500 wierszy zbioru, nie tracąc własnej odrębności tematycznej, gatunkowej, wersyfikacyjnej i stylistycznej, współtworzył jednocześnie tekst wyższego rzędu. Było to wg L. Sazonowej przemyślane pod względem kompozycyjnym, jednolite koncepcyjnie dzieło, rysujące panoramę ludzkiego życia w perspektywie Bóg–świat– człowiek. Myśli i opowieści zaczerpnięte z Biblii, dzieł pisarzy antycznych i zachodnioeuropejskich (głównie z kazań M. Fabera „Concionum opus tripartitum”) miały być z jednej strony kompendium wiedzy m.in. historycznej i przyrodniczej, a z drugiej nauką moralną, ukazującą na wyrazistych przykładach, co czeka człowieka, który nie żyje w zgodzie z przykazaniami. Vetrograd zachował się w dwóch wersjach: pierwotnej z układem gniazdowo-tematycznym i ostatecznej w układzie alfabetycznym, sformalizowanym.

S. wprowadził do poezji rosyjskiej formę wiersza sylabicznego, opartą o zasady ówczesnej poezji polskiej. Stworzył cerkiewnosłowiańskie warianty wszystkich niemal znanych w Europie gatunków poezji panegirycznej. Był pierwszym rosyjskim poetą nadwornym. Swymi utworami uświetniał na Kremlu ważne wydarzenia: narodziny, śluby, imieniny, śmierci i pogrzeby członków carskiej rodziny. Podczas uroczystości dworskich wygłaszał swe wiersze osobiście lub dawał do recytacji uczniom. Nierzadko ofiarowywał je też adresatom w postaci wspaniale iluminowanych rękopisów (taką formę ma np. poetycka księga Oriel Rossijskij wręczona 1 IX 1667 carewiczowi Aleksemu z okazji ogłoszenia go następcą tronu). Tę część swego dorobku poetyckiego zebrał S. w l. 1678–80 w drugim monumentalnym (ponad 600 kart) rękopisie pt. Rifmologion (niewyd., rkp., Rossijskij gosudarstvennyj istoričeskij muziej w Moskwie). Oprócz panegiryków znalazły się tam wiersze z okazji świąt cerkiewnych oraz obszerne księgi poetyckie «kniżyce», w których elementy werbalne łączyły się z graficznymi i malarskimi (wszystkie miały pierwotnie kształt oddzielnych, iluminowanych rękopisów); sławiły one Rosję i jej carów, rysując zarazem portret idealnego władcy. W l. 1673–8 powstały wierszowane utwory dramatyczne dla carskiego teatru dworskiego, najprawdopodobniej tam wystawione: O Navuchodonozore care, o tele zlate i triech otrocech v pešči ne sožžennych oraz Komedija pritči o bludnem syne, które również weszły do Rifmologionu. W twórczości poetyckiej w okresie moskiewskim S. nadal używał, choć sporadycznie, języka polskiego; pisał np. powinszowania składające się z dwuwierszy ruskich, polskich i łacińskich.

S. odrodził w Moskwie tradycję głoszenia homilii. Wygłaszając kazania w tamtejszych cerkwiach, nawiązywał na kanwie tematów ewangelicznych do aktualnej sytuacji kulturalnej, obyczajowej i politycznej. Przygotowane zbiory tych kazań Obed duševnyj (Moskva 1681) i Večerja duševnaja (Moskva 1683) oczyścił z aktualiów, zgodnie ze swoim postulatem mówienia o życiu «w ogóle», a nie o przypadkach jednostkowych. Uczestniczył w pracach nad redakcją i nowym tłumaczeniem Biblii, ale po pewnym czasie został od nich odsunięty, prawdopodobnie ze względu na podejrzenia o kryptokatolicyzm. W r. 1680 opublikował w Moskwie, jedyny za życia, zbiór poetycki Psaltir rifmotvornaja, będący pierwszą w języku starocerkiewnym poetycką parafrazą Księgi Psalmów, wzbogaconą o niektóre inne utwory ze Starego Testamentu. Inspirował się „Psałterzem Dawidowym” Jana Kochanowskiego, choć zastrzegał, że polskiego poety nie naśladował «ani w ozdabianiu poetyckim, ani w wykładzie według [psałterza] żydowskiego». Swoim psałterzem chciał zastąpić ludziom świeckim «światowe» pieśni.

W Moskwie S. uchodził za obcego, do końca życia mówił z cudzoziemskim akcentem, a w kontaktach prywatnych i korespondencji posługiwał się stale polszczyzną i łaciną (alfabetem łacińskim zapisywał też często teksty starocerkiewne). Do rodziny i przyjaciół w Rzpltej pisał listy, m.in. w r. 1667 ostro strofował mieszkającego w Połocku brata, Łukasza za odstępstwo od prawosławia (przejście na unię); gościł go jednak w Moskwie w r. 1669. W r. 1674 (lub 1675) brat S-a Isakij, w l. sześćdziesiątych mnich w monasterze Iwerskim na wyspie na jeziorze Wałdaj, został śmiertelnie pobity przez strzelców w monastyrze w Trubczewsku.

S. był erudytą i bibliofilem; zgromadził księgozbiór liczący 600 pozycji, głównie dzieł łacińskich i polskich. Zmarł 25 VIII 1680 w Moskwie. Car Fiodor III rozkazał pochować go w soborze Spasskim monasteru Zaikonospasskiego, a na mogile postawić kamienne tablice z wyrytym na nich epitafium, ułożonym przez Miedwiediewa (car zatwierdził dopiero piętnasty wariant tekstu).

W r. 1685 diak Wasilij Titow skomponował muzykę do psałterza S-a, lecz losy spuścizny poety nie były na ogół pomyślne. W r. 1690 patriarcha moskiewski Joachim, wspólnie z soborem cerkiewnym, zakazał pod groźbą anatemy czytać utwory tego «przesiąkniętego łacińską uczonością wychowanka jezuitów»; przechowywane przez Miedwiediewa rękopisy zostały na rozkaz patriarchy skonfiskowane i zamknięte w kufrach patriarszej zakrystii. Następca Joachima, patriarcha Aleksy, zgodził się w r. 1692 na prośbę Kozaków zaporoskich przekazać dla ich nowo wybudowanej cerkwi oba wydane zbiory kazań S-a. W Rosji osiemnastowiecznej ocena dorobku S-a była bardziej wyważona; Psaltyr czytał w młodości M. Łomonosow i jak przyznawał, dzieło to obudziło w nim zamiłowanie do poezji. Dopiero w l. osiemdziesiątych XIX w. I. Tatarskij i L. Majkow napisali monografie poświęcone postaci S-a; znalazły się w nich także fragmenty utworów poety. W r. 1915 N. A. Smirnow wydał pracę „Oriel Rossijskij. Tvorenie Simeona Polockogo” (Pet.), a w r. 1953 I. Jeriomin opublikował wybrane utwory S-a. Wybór wierszy z Vetrogradu wydał A. Panczenko („Russkaja syllabičeskaja poezija XVII–XVIII vv.”, Leningrad 1970). Pełną edycję Vetrogradu przygotowali L. Sazonowa i A. Hippisley (Köln–Weimar–Wien 1996–2000 I–III). Edycja ta, oparta na wnikliwej analizie zachowanych rękopisów, ukazała bogactwo i rzeczywistą wartość dzieła S-a. Polskojęzyczna twórczość S-a została dostrzeżona, zinterpretowana i częściowo opublikowana dzięki kwerendom Ryszarda Łużnego, Ludmiły Jankowskiej, Luigiego Marinellego oraz Barbary Kozak.

W r. 2003 odsłonięto w Połocku pomnik S-a autorstwa A. Finskiego.

 

Reprod. sztychu przez V. V. Mathe, w: Historia literatury rosyjskiej, Kr. 1976 I; – Hippisley A., Luk’janova E., Simeon Polockij’s library. A. Cataloque, Köln–Weimar–Wien 2005; Slovar’ knižnikov i knižnosti Drevnej Rusi, Pet. 1998 cz. 3 s. 362–79 (bibliogr.); – Eremin I. P., Lekcii i stat’i po istorii drevnej russkoj literatury, Leningrad 1987 s. 282–304; tenże, Poetičeskij stil Simeona Polockogo, „Trudy Otdela drevnerusskoj literatury” (Moskva–Leningrad) T. 6: 1948 s. 125–53; Jankowska L. A., „Winszowanie Rożdestwa Chrystowa” – nieznany cykl poetyckich życzeń świątecznych Symeona Połockiego, w: Z kolędą przez wieki. Kolędy w Polsce i w krajach słowiańskich, Red. T. Budrewicz i in., Tarnów 1996 s. 445–57; Jankowska L. A., Kozak B., „Wzgarda godności i czci pragnienie” – zapomniane „kazanie rymowane” z wczesnej poezji Samuela Piotrowskiego-Sitnianowicza – Symeona z Połocka, „Barok. Hist.–Liter.–Sztuka” T. 5: 1998 z. 2 (10) s. 195–212; Kozak B., „Arytmologie polskie” Symeona z Połocka, „Opuscula Polonica et Russica” T. 6: 1999 s. 12–28; taż, Wczesna poezja polska i białoruska Symeona z Połocka (1629–1680), Gd. 2000 (mszp. pracy doktorskiej w B. Głównej Uniw. Gdań.); Kuczyńska M., Odpływ prawosławnych elit z Rzeczypospolitej do Rosji w drugiej połowie XVII wieku i na początku XVIII stulecia, w: 350-lecie unii hadziackiej (1658–2008), W. 2008 s. 604–9; Łużny R., Bizantyńsko-słowiański akatyst oraz jego poetyckie amplifikacje w literaturze polskiej – dawnej i nowej, w: Literatura a liturgia. Księga referatów międzynarodowej sesji naukowej, Łódź, 14–17 maja 1996, Red. J. Okoń, Ł. 1998 s. 70–87; tenże, Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska. Z dziejów związków kulturalnych polsko-wschodniosłowiańskich XVII–XVIII w., Kr. 1966; tenże, „Psałterz rymowany” Symeona Połockiego a „Psałterz Dawidów” Jana Kochanowskiego, „Slavia Orientalis” 1966 nr 1 s. 3–27; Majkov L. N., Simeon Polockij, w: Očerki iz istorii russkoj literatury XVII–XVIII vekov, Pet. 1889 s. 1–162; Marinelli L., „Akafist Najświętszej Pannie” (1648) – pierwszy utwór Symeona Połockiego, „Ricerche Slavistiche” T. 42: 1995 s. 239–80; Nikołajew S. I., Od Kochanowskiego do Mickiewicza. Szkice z historii polsko-rosyjskich związków literackich XVII–XIX wieku, W. 2007 s. 9–19, 56–70; Pančenko A. M., Russkaja kultura v kanun petrovskich reform, Leningrad 1984; tenże, Russkaja stichotvornaja kultura XVII veka, Leningrad 1973; Podtergera I. A., Pis’ma i poslanija Simeona Polockogo. Avtoreferat dissertacii na soiskanie učenoj stepeni kandidata filologičeskich nauk, Pet. 2000; [Rec. z Hippisley A., Luk’janova E., Simeon Polockij’s library…] w: „Slavia Orientalis” 2006 nr 3 s. 423–6 (E. Małek); Robinson A. N., Bor’ba idej v russkoj literature XVII veka, Moskva 1974; Robinson A. N., Sazonova L. I., Zametki k biografii i tvorčestvu Simeona Polockogo, „Russkaja literatura” 1988 nr 4 s. 135–41; Rolland P. A., „Dulce est et fumos videre Patriae” – Four letters by Simiaon Polacki, „Harvard Ukrainian Studies” Vol. 9: 1985 nr 1–2 s. 166–81; S a zonova L. I., Literaturnaja kultura Rossii. Ranee novoe vremia, Moskva 2006; taż, Poezija russkogo barokko (vtoraja polovina XVII – načalo XVIII veka), Moskva 1991; Simeon Polockij i ego knigoizdatelskaja dejatel’nost’, Red. A. N. Robinson, Moskva 1982; Tatarskij I., Simeon Polockij, ego žizn’ i dejatel’nost’, Moskva 1886; Witkowski T., From „A Forest of Things” to „A Garden of Many Flowers”: Simeon Polockij’s Polish Affiliations, „Russian Literature” Vol. 28: 1990 nr 1 s. 145–54.

Eliza Małek

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.