INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu

Tadeusz Jaraczewski h. Zaremba  

 
 
1730-07-29 - 1795-12-01
Biogram został opublikowany w latach 1962-1964 w X tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 
Jaraczewski Tadeusz h. Zaremba (1730–1795), starosta solecki, konsyliarz konfederacji barskiej. Ur. 29 VII w Lewkowie w woj. kaliskim, syn Hieronima (zm. 1737), kasztelana lędzkiego i starosty soleckiego, oraz Eleonory Koźmińskiej, kasztelanki rogozińskiej. Był właścicielem Jaraczewa, Boguszyna, Lipna, Wojciechowa i Łowęcic w pow. pyzdrskim i kościańskim. W r. 1742 matka odstąpiła mu za konsensem królewskim starostwo soleckie, z którego opłacał 1000 złp. kwarty. W r. 1782 nabył od Ponińskiego Zaniemyśl, a nieco później dzierżawił od Józefa Wybickiego Manieczki. Z posiadanych dóbr pod Lesznem usiłował wyzuć go bezprawnie (w latach 1780-tych) książę Antoni Sułkowski. W r. 1764 był J. delegatem na sejm elekcyjny z woj. inowrocławskiego. Podpisał wybór Stanisława Augusta Poniatowskiego z województwami: kaliskim i inowrocławskim. Dn. 27 V 1767 r. został konsyliarzem konfederacji wielkopolskiej, a od końca czerwca był jej delegatem do konfederacji radomskiej. W jesieni 1768 r. przystąpił do konfederacji barskiej w Wielkopolsce i odegrał w początkowym jej okresie dużą rolę jako doradca i inspirator różnych poczynań regimentarza, a następnie marszałka Ignacego Malczewskiego. Dn. 8 XII wysłany był do Cieszyna w celu przedstawienia Adamowi Krasińskiemu sytuacji, jaka wytworzyła się w Wielkopolsce po klęskach pod Wronkami i Łobżenicą. Powrócił w końcu stycznia 1769 r. Po walkach zimowych, prowadzonych ze zmiennym szczęściem, i wiosennych klęskach J. wspólnie z Franciszkiem Rostworowskim, starostą żytomierskim, i Janem Turną, stolnikiem kaliskim, opracował plan całkowitego zreorganizowania konfederacji wielkopolskiej. Na zwołanym w tym celu zjeździe poznańskim (5–27 VIII) powołano dn. 6 VIII do życia Izbę Konsyliarską, która, jako urząd lokalny, stała się niedoścignionym wzorem dla innych województw skonfederowanej Rzpltej. Tegoż dnia został wybrany konsyliarzem, a następnie (22 IX) delegatem województw wielkopolskich na projektowany zjazd celem utworzenia Generalności. J. popierał wówczas, pod wpływem Rostworowskiego, politykę biskupa kamienieckiego. W końcu września, już w Zborowie na Węgrzech, wystąpił przeciwko kandydaturze J. Bierzyńskiego na stanowisko marszałka związkowego, a nawet zakwestionował jego laskę marszałkowską woj. sieradzkiego. Razem z Rostworowskim 11 X podał, w imieniu skonfederowanej Wielkopolski, do ksiąg konfederackich w obozie pod Muszyną swój głos na Michała Krasińskiego i Joachima Potockiego. W drugiej połowie października przybył do Bielska, gdzie współpracował z A. Krasińskim nad organizacją Generalności. Dn. 30 X 1769 r. podpisał akt utworzenia Rady Generalnej i jako jeden z pierwszych złożył na jej wierność przysięgę (9 XI). Izba Konsyliarska na swym posiedzeniu w Rawiczu 15 I 1770 r. potwierdziła delegaturę J-ego w Generalności.
 
W najwyższej Radzie Konfederackiej pełnił J. różne funkcje. Po przeniesieniu się Generalności do Preszowa (grudzień 1769) pozostał w Bielsku jako łącznik między Radą a ważniejszymi ośrodkami i wybitniejszymi działaczami. Wyjeżdżał w różnych misjach politycznych do Cieszyna, Lublińca, Byczyny, Drezdenka, Częstochowy, Wschowy. Przewoził większe sumy pieniężne dostarczane na potrzeby konfederacji. Odbywał narady z biskupem kamienieckim, królewiczową F. Krasińską, A. Lubomirskim woj. lubelskim, gen. F. Skórzewskim, S. A. Morzkowskim, J. Zarembą, K. Pułaskim i in. W pierwszej połowie czerwca 1770 r. przybył do Preszowa, gdzie pozostawał przez kilka miesięcy. W lutym 1771 r. znów rozpoczął cykl podróży politycznych. Spowinowacony przez swoją żonę z Teodorem Wesslem, przeszedł w r. 1770 do opozycyjnego obozu politycznego swego szwagra i stał się jednym z głównych jego powierników (W. Konopczyński mylnie przedstawia J-ego jako zwolennika polityki biskupa Krasińskiego jeszcze w tym czasie. Miesza też z J-m dwóch innych konsyliarzy wielkopolskich w Generalności, Gorzeńskiego i Turnę, którzy zresztą również byli wyznawcami polityki wesslowskiej). Latem 1770 r., w czasie pobytu Malczewskiego w Generalności, J. przeciągnął go do obozu wesslowskiego, w rezultacie czego marszałek wielkopolski wystąpił przeciwko popieranemu przez Generalność Zarembie i o mało nie wywołał tym wojny domowej w Wielkopolsce (w styczniu 1771). W sporze o regimentarstwo wielkopolskie popierał pretensje Pawła Skórzewskiego przeciwko Antoniemu Sieroszewskiemu i spowodował, że Generalność odmówiła potwierdzenia legalności wyboru tego ostatniego, a Skórzewskiego oddała pod bezpośrednie rozkazy Zaremby. Później, już po zabraniu Skórzewskiego do niewoli pruskiej, Generalność, sugerowana w dużym stopniu przez J-ego, zdecydowała nie dzielić pułku Skórzewskiego, ale utrzymać go jako samodzielną jednostkę (w poł. lutego 1771), Sieroszewskiego zaś pozbawiła dowództwa nad wojskiem i oddała je (26 XI 1771) Leonowi Moszczeńskiemu, którego jednak z kolei nie chciał uznać J. Zaremba, jako generalny komendant Wielkopolski.
 
Za swój aktywny udział w konfederacji J. prześladowany był przez obóz królewsko-rusofilski. Już w jesieni 1769 r. ks. Antoni Sułkowski umieścił go w liczbie «największych wrogów» na liście, którą przesłał ambasadorowi rosyjskiemu. Dn. 19 IV 1770 r. K. Raczyński, pisarz wielki koronny, i J. Mielżyński, kasztelan poznański, na użytek tegoż ambasadora sporządzili spis najaktywniejszych konfederatów wielkopolskich, wśród których znajdował się również J. Nałożono wówczas na niego wysoką kontrybucję w sumie 6000 dukatów, którą płk Rönne ściągnął z jego majątków wiosną 1770 r. Mimo tych ciężarów oraz stałego rabunku i dewastacji jego dóbr, służbę w konfederacji, bardzo kosztowną wskutek licznych rozjazdów i względów reprezentacyjnych, pełnił bezinteresownie, a wyznaczoną przez Izbę Konsyliarską i potwierdzoną 7 XII 1771 r. pensję w wysokości 10000 złp. rocznie, składał na potrzeby konfederacji. Dn. 7 XII 1771 r. wziął udział w zjeździe wschowskim i poparł elekcję Józefa Zaremby na marszałka wielkopolskiego. W dwa miesiące później, popadłszy w konflikt z Zarembą, został na drugim zjeździe wschowskim 11 II 1772 r. odsądzony wraz z innymi konsyliarzami od swych funkcji. Generalność jednak nie uznała tych postanowień i J. pozostawał do końca w Radzie Generalnej. U schyłku konfederacji przebywał w Cieszynie, a po upadku powstania wrócił do domu na gospodarstwo, gdzie doznał jeszcze wielu szykan ze strony okupacyjnych wojsk pruskich. Z ramienia pierwszego sejmu rozbiorowego brał udział w rozsądzeniu kilku spornych spraw majątkowych. Jako członek Komisji Dobrego Porządku dla wsi wielkopolskiej (w l. 1780–1782), utworzonej na średzkim sejmiku gospodarskim, J. był współautorem ustawy regulującej płace czeladzi i owczarzy w województwach Wielkopolski właściwej. Z upoważnienia komisji J. ustawę tę wydał w r. 1781 drukiem i rozprowadził po wszystkich urzędach grodzkich. W r. 1782 występował w komisji, która dokonała ustalenia granicy śląsko-wielkopolskiej w okolicach Dupina. W r. 1786 kandydował do województwa kaliskiego, które jednak otrzymał ks. Antoni Sułkowski. Na otarcie łez dostał Order św. Stanisława i jakkolwiek do dworu miał różne zastrzeżenia, król nadał mu jeszcze w r. 1792 Orła Białego. W r. 1789 został komisarzem do oznaczenia dochodu z dóbr ziemskich i duchownych w pow. pyzdrskim. W r. 1759 zaślubił w Żarnowcu Mariannę Wielopolską, chorążankę koronną, i pozostawił z niej dwóch synów, Józefa i Hieronima. Zmarł w Poznaniu 1 XII 1795 r., pochowany został w Jaraczewie.
 
 
Wojtkowski A., Bibliografia historii Wielkopolski, P. 1935; Boniecki; Uruski; Żychliński, V 56–7; – Deresiewicz J., Komisja Dobrego Porządku dla wsi wielkopolskiej. Taryfa płac dla czeladzi wiejskiej z 1781 r., „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” T. 1: 1955–6 s. 299, 308; Konopczyński W., Konfederacja barska, W. 1936 I; tenże, Polska w dobie wojny siedmioletniej, W. 1911 II; Korzon, Wewnętrzne dzieje, III 444; Kraushar A., Książę Repnin i Polska, W. 1900 I 312, 389; Pułaski K., Szkice i poszukiwania historyczne, Lw. 1909 IV; – Arch. Wybickiego, I; Dzieje ziemi kujawskiej, Wyd. A. Pawiński, W. 1888 V 186–7; Elektorów poczet, Wyd. O. Pietruski, Lw. 1845; Listy Generalności do K. Pułaskiego, Pułaski K., Szkice i poszukiwania historyczne, Kr. 1906 III 303; Płata wojska i chleb zasłużonych, [b. m.] 1771 s. 51; Puttkamer J. A., Krótkie opisanie…, Wyd. W. Konopczyński, „Arch. Kom. Hist.” PAU T. 14: 1930; Sapieżyna z Jabłonowskich T., Z pamiętnika konfederatki…, Wyd. W. Konopczyński, Kr. 1914; Vol. leg., VII 113, 118, VIII 216, 348, 374, IX 5, 81; Wegner L., Konfederacja województw wielkopolskich 1792, P. 1863 s. 134; Źródła odnoszące się do pierwszego okresu panowania Stanisława Augusta po r. 1773, Wyd. H. Schmitt, Lw. 1884 s. 42, 56, 129; – „Gazette de Leide” 1772 nr 32; „Kur. Pol.” 1759 nr 17; – Arch. Archidiec. w P.: Liber bapt. i mort. Fary w P.; Arch. Państw. w P.: Akta Grodz. Kal. nr 197 k. 696, Akta Grodz. Pozn. nr 563 k. 68, Akta Grodz. Pyzdr. nr 79 k. 412, Akta Grodz. Wschow. nr 188 k. 190, 266, 272; Arch. Państw. w Łodzi: Zbiory Bartoszewiczów rkp. 257, 276, 302; Arch. Mycielskich w Poniecu (w odpisach autora); B. Czart.: rkp. nr 831 s. 273, nr 837 s. 217, nr 941 s. 43, 103, 111, 139, 231, 247, 323, 327, nr 942 s. 365, 513, 545, 648, nr 943 s. 141; B. Jag.: rkp. 101 s. 1; B. Kór.: Arch. Zaremby rkp. 189, 190, 191, 192, 301; B. Pozn. Tow. Przyj. Nauk: Arch. Rydzyńskie nr IX 4a s. 113, nr X A 5, Kronika bernardynów poznańskich s. 546 (w odpisach autora); B. Krasińskich w W.: rkp. nr 3117 k. 13v., nr 4039 k. 111 (w odpisach autora); B. Narod. w W.: rkp. nr Col. aut. 157/2 k. 70, 120, 269, 286, nr Col. aut. 253/5, nr Pol. F IV 162 (ten ostatni w odpisach autora); B. Ossol.: rkp. nr 3038 s. 93, nr 4192, nr 4585, nr 11668 (listy J-ego do Wodzickiego starosty stopnickiego 1778–86); B. Tow. Przyj. Nauk w Wil.: rkp. 94, 95 (w odpisach autora); B. Pol. w Paryżu: rkp. 1087 k. 7, 31 v.–32; – Informacje Włodzimierza Dworzaczka.
 
 
Wacław Szczygielski
 
 
Powyższy tekst różni się w pewnych szczegółach od biogramu opublikowanego pierwotnie w Polskim Słowniku Biograficznym. Jest to wersja zaktualizowana, uwzględniająca opublikowane w późniejszych tomach PSB poprawki i uzupełnienia.  
 
 
 
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.