INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Władysław Morsztyn (Morstin) z Raciborska h. Leliwa      Krzesławski, Stanisław Józef - Lavreatvm eruditae gloriae Athenaevm ... - w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie - sygn.: SD XVII.4.15929 - źródło kopii cyfrowej: POLONA - rubrykacja iPSB.

Władysław Morsztyn (Morstin) z Raciborska h. Leliwa  

 
 
Biogram został opublikowany w 1976 r. w XXI tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Morsztyn (Morstin) Władysław z Raciborska h. Leliwa (zm. 1689), bachmistrz wielicki, działacz sejmikowy i poseł sejmowy woj. krakowskiego, starosta kowalski. Był wnukiem Krzysztofa «młodszego» (zob.), synem Stefana, współdziedzica Raciborska, arianina, i Sabiny z Arciszewskich, siostry Krzyszofa (zob.), bratankiem Seweryna «starszego» (zob.). Prawdopodobnie uczył się w szkole rakowskiej (świadczą o tym jego podpisy na egzemplarzach książek pochodzących z rakowskiej biblioteki). W r. 1648 uczestniczył w elekcji Jana Kazimierza, brał następnie udział w wojnach kozackich. Wg Niesieckiego w r. 1652 dostał się pod Batohem do tatarskiej niewoli, z której sam się wykupił. Po najeździe szwedzkim w październiku 1655, wraz z innymi arianami, schronił się w Krakowie pod opiekę króla Karola Gustawa. W r. 1657 wspomagał finansowo zabiegi arian o szwedzką opiekę nad emigrantami. W marcu 1660 uczestniczył w dyspucie teologicznej, zorganizowanej przez kasztelana wojnickiego Jana Wielopolskiego w jego zamku w Rożnowie. W r. 1661 należał do obozu regalistów: w styczniu t. r. zobowiązywał się popierać elekcję vivente rege, t. r. został sekretarzem królewskim. Zapewne w tym czasie, lub może nieco wcześniej, przeszedł M. na katolicyzm. Dn. 5 VII przejmował już po krewnym, arianinie Hieronimie Gratusie Moskorzowskim, kaduki, które mu król przekazał, a w r. 1665 uzyskał jeszcze w spadku po nim drogą zapisów 7 500 zł. Kupił też inne majątki ariańskie, np. Koźmiczki koło Wieliczki w pow. krakowskim zobowiązując się do płacenia różnych legatów krewnym na emigracji lub też pozostającym w kraju.

Sejmik proszowski stwierdzając 19 II 1665 przejście M-a, wraz z dziećmi, na katolicyzm wstawił się za nim, by mu pozwolono żyć z uporczywie trzymającą się arianizmu żoną Barbarą Moskorzowską, wnuczką Hieronima (zob.), gdyż pragnie ją nawrócić; co też udało mu się do grudnia 1667. Ściągnął za to na siebie potępienie ze strony ministra Stanisława Lubienieckiego «młodszego» w wierszu „Do konwertyty Władysława Morsztyna” (napisanym dopiero 17 XII 1673). M. utrzymywał jednak nadal potajemne związki z arianami, bywali oni często w jego domu w Raciborsku. Zbyt silne były bowiem jego powiązania z innymi rodzinami ariańskimi. Jego siostra Anna była żoną Władysława Lubienieckiego, Katarzyna – poety Wacława Potockiego. Szczególnie bliskie i długotrwałe były jego kontakty ze Zbigniewem Morsztynem (zob.), który interesował się przebywającymi pod opieką ministra Daniela Jaszkiewicza na nauce w Gdańsku synami M-a – Michałem i Aleksandrem.

Dn. 23 VII 1668 podpisał M. konfederację woj. krakowskiego, uchwaloną na sejmiku w Proszowicach, w związku z zapowiedzianą abdykacją Jana Kazimierza. Wybrany przez ten sejmik na posła na sejm warszawski, 16 IX położył M. swój podpis pod aktem abdykacji Jana Kazimierza. Na konwokacji warszawskiej w listopadzie t. r. wyznaczono M-a do rewizji skarbu kor. Był M. marszałkiem sejmiku proszowskiego, odbytego 8 VI 1671 w odpowiedzi na ogłoszenie przez króla pospolitego ruszenia z powodu zagrożenia tatarskiego i podpisał laudum w sprawie realizacji uniwersału królewskiego. W r. 1672 był deputatem do Trybunału Kor. Nie jest jasne stanowisko M-a w okresie poprzedzającym zawiązanie konfederacji gołąbskiej i w czasie jej trwania. W końcu czerwca 1672 znajdował się M. w Warszawie i 1 VII podpisał konfederację malkontentów skierowaną przeciw Michałowi Korybutowi z żądaniem jego abdykacji. Nie wiadomo jednak, co robił w miesiącach następnych. T. r. otrzymał M. grodowe starostwo kowalskie w woj. brzesko-kujawskim. Być może więc, iż tam spędził najgorętsze miesiące. Dn. 13 XII 1672 uczestniczył – już jako regalista – w zwołanym uniwersałem królewskim sejmiku konfederackim woj. krakowskiego w Proszowicach i został wybrany na jednego z deputatów na zjazd generalny (czyli tzw. kontynuację konfederacji gołąbskiej) do Warszawy na 4 I 1673. W końcu lutego, kiedy pertraktacje między malkontentami a konfederatami dochodziły do pomyślnego końca, M. – jako jedyny ze szlacheckich deputatów – wyjechał obok przedstawicieli dworu na powitanie przybywających do Warszawy przywódców malkontentów: Mikołaja Prażmowskiego i Jana Sobieskiego. Po przekształceniu się konfederacji w sejm walny M. brał udział w jego obradach i wszedł jako przedstawiciel poselski z Małopolski do rady wojennej przy królu. Na sejmiku proszowskim w czerwcu 1673 został M. wybrany na jednego z komisarzy dla przeglądu pospolitego ruszenia woj. krakowskiego oraz na deputata do weryfikacji asygnat skarbowych w związku z trudnościami skarbowymi. Marszałkował M. 14 XI 1673 sejmikowi woj. krakowskiego, który uchwalił nadzwycz. podatek na cele wojenne. Na wojnę z Turcją wystawił chorągiew kozacką pod dowództwem Bogusława Łepkowskiego, złożoną ze 100 koni, która walczyła (oczywiście w różnej liczebności) do końca 1678 r. W okresie bezkrólewia po śmierci Michała Korybuta podpisał M. konfederację swojego województwa uchwaloną 29 XII 1673 na sejmiku w Proszowicach i został wówczas wybrany na posła na konwokację do Warszawy. Jako jej uczestnik podpisał konfederację generalną warszawską, został powołany do rady przy boku prymasa. Na konwokacji popierał Hieronima Lubomirskiego, chorążego kor., w jego staraniach o bogatą ordynację ostrogską. Uczestniczył w sejmie elekcyjnym w r. 1674.

Podczas sejmu koronacyjnego Jana III Sobieskiego, w którym uczestniczył jako poseł woj. krakowskiego, domagał się w obszernej mowie, aby zostawić królowi dzierżone dotychczas przez niego starostwa: jaworowskie, stryjskie i kałuskie, gdyż poniósł on znaczne koszty w ostatnich kampaniach. Popierał wówczas także ponownie pretensje Lubomirskiego. Na tymże sejmie król wyznaczył M-a na deputata małopolskiego z grona izby do rady wojennej, wybrano go nadto do komisji mającej dopilnować spłacenia długów króla Jana Kazimierza i królewicza Karola obciążających dobra żywieckie oraz do komisji dla uregulowania sporów na pograniczu śląsko-węgierskim (do komisji tej wchodził M. także w l. 1677 i 1678). Wybrany przez sejmik proszowski 10 XII 1676, posłował M. na sejm 1677. Sejmik deputacki woj. krakowskiego, odbywany w Koniuszy 21 III 1678, wybrał M-a na jednego z deputatów do króla z postulatem zwołania sejmu ordynaryjnego w celu obmyślenia nowych środków na opłacenie wojska. Posłował na sejm grodzieński (5 XII 1678 – 4 IV 1679). Uzyskał M. na nim zniesienie kondemnaty, jaką został obłożony z powodu wmieszania się w spór mieszczan ze starostwa kowalskiego z kapitułą włocławską. Na tymże sejmie, wraz z innymi posłami krakowskimi, protestował przeciw uchwałom sejmowym dotyczącym wysokości poboru i sposobu opłacenia wojska, a także przeciwko opuszczeniu w konstytucji «o deputatach do boku królewskiego» przedstawicieli woj. krakowskiego. Posłował M. następnie na sejmy 1682 i 1683 r. Szlachta krakowska, podnosząc jego zasługi zalecała go królowi do nagrody. Podczas konfliktu z królem krewniaka, podskarbiego w. kor. Jana Andrzeja Morsztyna, M. pozostał wierny Janowi III i choć prosił króla o łaskę dla winowajcy, to raczej myślał chyba o kadukach po podskarbim dla siebie i rodziny. W r. 1683 M. wystawił na wyprawę wiedeńską chorągiew pancerną, która weszła do pułku marszałka nadwornego kor. Hieronima Lubomirskiego i walczyła do końca 1689 r.

W r. 1660 wykupił M. bachmistrzostwo wielickie od Aleksandra Morsztyna za 12 000 złp. Stanowisko to przynosiło mu rocznie 6 711 złp. W r. 1668 w odnowieniu przywileju z r. 1660 udało mu się uzyskać stwierdzenie prawa dziedzicznego do owego urzędu. Wprawdzie stwierdzenie to zostało w dwa lata później zakwestionowane, niemniej jednak w r. 1683 przywilej na bachmistrzostwo uzyskał syn M-a – Michał. W r. 1672 w manifeście oblatowanym w aktach grodzkich krakowskich protestował M. przeciwko rabunkowej gospodarce w żupach wielickich, w r. 1680 odbył, wspólnie z podkomorzym krakowskim Franciszkiem Lanckorońskim, ich rewizję. Będący w l. 1671–3 podżupnikiem wielickim poeta Wespazjan Kochowski dedykował M-owi wiersz pt. „Latumie solne”. Jako starosta kowalski wykazał M. pewną dbałość o należne do niego dobra, odrestaurował zniszczony zamek starościński. Gniazdem rodzinnym M-a był Raciborsk oraz Pawlikowice w woj. krakowskim; nadto posiadał kilka wsi dziedzicznych w pow. szczyrzyckim, m. in. Witkowice, Gorzków, Taszyce, w pow. pilzneńskim miał Chyszów, Chyszówek i Świerczków, a w pow. wiślickim Czarkowy, w których rozbudował pałac. M. zmarł w r. 1689; pogrzeb odbył się w Wieliczce 20 VI t. r.; żona wystawiła mu w wielickim kościele parafialnym murowaną kaplicę.

Z małżeństwa z Barbarą Moskorzowską (zm. między r. 1691 a 1697) miał liczne potomstwo. Byli to: Michał (który zginął pod Wiedniem w r. 1683), Aleksander, jezuita (zmarły młodo w Kaliszu w r. 1680), Jakub Władysław (zob.), Andrzej Michał (zob.), kasztelan sądecki, i Stefan (zob.), starosta duninowski (zm. w r. 1736). Miał też kilka córek, z których Konstancja była benedyktynką, Eleonora – wizytką, Dorota poślubiła Wojciecha Wessla, późniejszego kasztelana warszawskiego, Anna wyszła w r. 1697 za Michała Jordana, woj. bracławskiego (zob.), Jadwiga poślubiła Franciszka Lanckorońskiego, podkomorzego krakowskiego (zob.), a Barbara Stanisława Derszniaka, starostę radoszyckiego.

Bratem M-a był Michał Walerian (zm. ok. r. 1696), rotmistrz, następnie podpułkownik król., komendant miasta Torunia 1660, poseł na sejmy i deputat na Trybunał Kor., podstoli krakowski ok. 1681, kasztelan zawichojski od r. 1689.

 

Estreicher; Niesiecki, VI 466–7, 483; Uruski; Wyczawski H. E., Katalog Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, L. 1961–3, 90 [70]; – Czubek J., Wespazjan z Kochowa Kochowski, Rozpr. AU Wydz. Filol., Kr. 1901 XXXII 119, 122, 124; Dürr-Durski J., Twórczość Wacława Potockiego w okresie działalności obywatelskiej w roli podstarościego i sędziego bieckiego, w: Biecz. Studia historyczne, Wr. 1963; Keckowa A., Żupy krakowskie w XVI–XVIII wieku, Wr. 1969; Pelc J., Zbigniew Morsztyn, Wr. 1966; Przyboś A., Konfederacja gołąbska, Tarnopol 1936; Raków ognisko arianizmu, Kr. 1968; Stephen M. W., Do biografii i twórczości Zbigniewa Morsztyna, „Pam. Liter.” R. 54: 1963 z. 4 s. 415–42; Tazbir J., Arianie i katolicy, W. 1971; tenże, Diariusz Hieronima Gratusa Moskorzowskiego (1645–1650), „Przegl. Hist.” R. 54: 1963 z. 4 s. 648; tenże, Stanisław Lubieniecki, przywódca ariańskiej emigracji, W. 1961; Wimmer, Materiały do zagadnienia organizacji armii, Studia i Mater. do Hist. Wojsk., W. 1961 VII cz. 2 s. 414, 1962 VIII cz. 1 s. 260; – Akta sejmikowe woj. krak., III, IV; Dzieje ziemi kujawskiej. Lauda i instrukcje, W. 1888 III; Kochowski W., Latumie solne, w: Pisma wierszem i prozą, Wyd. K. J. Turowski, Kr. 1859 s. 262–5; Pisma do wieku Jana Sobieskiego; Sobieski J., Listy do Marysieńki, W. 1962; Vol. leg., IV 208, 1022, 1036, V 102, 213, 241, 283, 336, 352, 359, 361, 389, 466, 552, 558, 572; Węgierski A., Libri quattuor Slavoniae reformatae, W. 1973; Wiersze Stanisława Lubienieckiego, Wyd. J. Tazbir, „Przegl. Human.” R. 9: 1965 z. 2 s. 119–21; – Arch. Państw. w Kr.: Castr. Sand. t. 136 s. 993–1012, Lib. Laud. Crac. II 441–4, Varia t. 49; Arch. Państw. w Ł.: Arch Ostrowskich z Maluszyna (papiery M-a) III 1, 4; B. Czart.: rkp. nr 179 (wiadomości z Warszawy); B. Jag.: rkp. nr 5656 t. I (diariusz sejmu koronacyjnego 1676); B. Kórn.: rkp. nr 356, 165 (instrument elekcji), rkp. Morstinów Kr. 75 (rewizja żupy wielickiej); B. Narod.: rkp. IV 5576 t. I (Summariusz dokumentów Morsztynów); B. Ossol.: rkp. nr 247 (diariusz konwokacji 1674 i koronacji 1676).

Adam Przyboś

 

 

Powyższy tekst różni się w pewnych szczegółach od biogramu opublikowanego pierwotnie w Polskim Słowniku Biograficznym. Jest to wersja zaktualizowana, uwzględniająca opublikowane w późniejszych tomach PSB poprawki i uzupełnienia.    

 

 
 

Chmura tagów

TAGI

Za pomocą tagów oznaczamy powiązania tematyczne postaci. Pozwalają one eksplorować serwis wg wybranych przez redakcję najważniejszych tematów dla danej postaci.

przejście na katolicyzm, działalność sejmikowa, zmiana wyznania, abdykacja Jana II Kazimierza w 1668, wystawienie chorągwi kozackiej, wystawienie chorągwi pancernej, sejm 1674 elekcyjny, warszawski, sejm 1676, koronacyjny, krakowski, sejm 1674 konwokacyjny, warszawski, córka - benedyktynka, rada wojenna przy królu, marszałkostwo sejmikowe, sejm 1668 konwokacyjny, warszawski, sejm 1673, pacyfikacyjny, warszawski, wyznanie polskobraterskie, zięć - Jordan, herb rodu Leliwów, dedykacje utworów literackich, dysputy religijne, konfederacja generalna 1674, dobra w Pow. Pilzneńskim, sprawa Ordynacji Ostrogskiej, dobra w Pow. Krakowskim, sejm 1668 abdykacyjny, nadzwyczajny, warszawski, sejm 1678-1679, zwyczajny, grodzieński , córka - zakonnica, żupy wielickie, dobra w Woj. Krakowskim, królewszczyzny w Woj. Brzeskim kujawskim, dobra w Pow. Wiślickim, zięć - Wojewoda Krakowski, sprawa elekcji vivente rege, sejm 1677, nadzwyczajny, warszawski, córka - wizytka, posłowanie z Woj. Krakowskiego, rodzina Morsztynów h. Leliwa, sejmiki proszowickie, sejm 1683, zwyczajny, warszawski, dobra z kaduków królewskich, posłowanie od sejmiku do Króla, Trybunał Koronny XVII w., matka - pastorówna, syn - Kasztelan Biecki, syn - jezuita, rewizja skarbu koronnego, rada przy Prymasie podczas bezkrólewia, zięć - pułkownik wojsk koronnych, uwolnienie od kondemnaty, zięć - urzędnik ziemski krakowski, syn - dworzanin królewski, syn - starosta w Woj. Inowrocławskim, syn - starosta w Woj. Brzeskim kujawskim, syn - starosta w Woj. Sieradzkim, starostwo kowalskie (Woj. Brzeskie kujawskie), zięć - starosta w Woj. Sandomierskim, syn - Wojewoda Sandomierski, wojny z Kozakami XVII w., wuj - poeta, wuj - pisarz, syn - marszałek sejmikowy, syn - dyplomata, bezkrólewie po śmierci Króla Michała 1673, zięć - poseł na sejm I RP, syn - poseł na sejm I RP, zięć - starosta w Woj. Krakowskim, wuj - infamis, wuj - banita, konfederacja malkontentów 1672, zięć - konfederat sandomierski 1704, syn - starosta w Woj. Lubelskim, odnowa zamków, zięć - starosta w Woj. Mazowieckim, zięć - sędzia kapturowy, zięć - rokoszanin łowicki, zięć - starosta w Woj. Rawskim, żona - konwertytka, zięć - Lanckoroński, syn - Kasztelan Sądecki, wuj - konwertyta, syn - konfederat warszawski 1704, elekcja Jana II Kazimierza 1648, dobra w Pow. Szczyrzyckim, sejmiki Woj. Krakowskiego, tytuł sekretarza królewskiego, rozbudowa pałacu, zięć - Wojewoda Bracławski, zięć - Kasztelan Warszawski, komisje sejmowe graniczne, zięć - Wessel, matka - Arciszewska, syn - konfederat sandomierski 1704, zięć - wicemarszałek Trybunału Głównego Koronnego, zięć - konfederat tarnogrodzki, zięć - Derszniak, dzieci - 11 (w tym 5 synów), sejmy XVII w. (4 ćwierć), sejmy XVII w. (3 ćwierć)
 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 

Chmura tagów

 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.