INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Zygmunt Szelążek      Zygmunt Szelążek.
Biogram został opublikowany w latach 2010-2011 w XLVII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.
 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Szelążek Zygmunt (1905–1982), ksiądz rzymskokatolicki, wikariusz generalny administracji apostolskiej w Gorzowie Wielkopolskim.

Ur. 16 IV w Proskurowie (Płoskirowie, gub. podolska, obecnie Chmielnicki), był jednym z dwanaściorga dzieci Józefa, murarza, i Anieli z Urodów. Dwie siostry S-a wstąpiły do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo.

W Proskurowie ukończył S. rosyjską szkołę powszechną i czteroletnią polską. W r. 1922 przeniósł się w granice RP do Tarnopola; uczył się tam i zdał w r. 1926 maturę w gimnazjum matematyczno-przyrodniczym. Następnie wstąpił do Seminarium Duchownego we Lwowie. Po trzech latach przeniósł się do Rzymu, gdzie studiował teologię na Papieskim Uniw. Gregoriańskim. Po uzyskaniu licencjatu w r. 1932 wrócił do Lwowa i kontynuował studia teologiczne na UJK; 30 X t.r. otrzymał tamże święcenia kapłańskie z rąk bp. pomocniczego Franciszka Lisowskiego. Chory na gruźlicę, leczył się w Zakopanem. Mimo choroby studia zakończył magisterium na podstawie pracy De possibilitate naturae purae, napisanej pod kierunkiem bp. Lisowskiego. Po powrocie z Zakopanego w r. 1933 krótko pełnił obowiązki podprefekta w lwowskim Niższym Seminarium Duchownym, a następnie był katechetą w parafii w Wyżnianach (pow. przemyślański). Od r. 1936 administrował nowo utworzoną parafią w Słowicie (pow. przemyślański) i doprowadził do wybudowania tam nowego kościoła. Podczas drugiej wojny światowej, w r. 1944, większość parafian zagrożonych działalnością Ukraińskiej Powstańczej Armii opuściła wioskę, a S. przeniósł się do Lwowa i zamieszkał w parafii p. wezw. Matki Boskiej Ostrobramskiej. Po zakończeniu wojny wrócił w r. 1945 do Słowity, którą ostatecznie opuścił 10 V r.n. w ramach tzw. repatriacji.

Początkowo był S. administratorem parafii w Tychowie (pow. białogardzki), następnie 15 IX 1947 objął funkcję dyrektora Niższego Seminarium Duchownego w Słupsku. Dn. 30 XI 1948 został mianowany członkiem Rady Konsultorów administracji apostolskiej kamieńskiej, lubuskiej i prałatury pilskiej z siedzibą w Gorzowie Wpol., która wybrała go 1 III 1952 na wikariusza kapitulnego. Mianowany 6 III t.r. przez prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego jego wikariuszem generalnym dla terytorium administracji apostolskiej, otrzymał 12 V prawa i obowiązki biskupa rezydencjalnego do samodzielnego zarządzania i występowania publicznego w stroju pontyfikalnym. Dn. 25 V odbył ingres do katedry gorzowskiej p. wezw. Wniebowzięcia NMP. Kontynuując organizowanie struktur kościelnych na terenie administracji apostolskiej, przeprowadził wizytacje niemal wszystkich parafii oraz zabiegał, by w każdej z nich odbywały się rekolekcje wielkopostne i adwentowe. Troszczył się o sanktuaria maryjne w Rokitnie (pow. międzyrzecki) i Skrzatuszu (pow. wałecki). Przygotował domy rekolekcyjne dla katolików świeckich, zwłaszcza młodzieży maturalnej w Gorzowie Wpol., Szczecinie i Klenicy (pow. sulechowski). Corocznie, w pierwszych dniach lipca, organizował zjazdy duchowieństwa. Z myślą o kapłanach emerytowanych powołał 1 VII Wzajemną Pomoc Kapłańską i Dom Księży Emerytów w Rokitnie. Przejął od salezjanów dom poklasztorny w Gościkowie (Paradyżu) i dekretem z 26 IX przeniósł tam pierwsze dwa kursy z Wyższego Seminarium Duchownego w Gorzowie Wpol. Powołał instytucje kurialne: Wydz. Nauki Katolickiej (29 X), Radę Liturgiczną, Komisję Obrzędów Liturgicznych, Diec. Komisję Muzyki i Śpiewu Kościelnego oraz Wydz. Duszpasterski (19 XI 1953), Studium Katechetyczne dla sióstr zakonnych w Słupsku i Szczecinku, a także Diecezjalny Inst. Katechetyczny w Rokitnie.

Energiczna działalność S-a wzbudziła zaniepokojenie władz. Dn. 20 VII 1954 Urząd ds. Wyznań w Koszalinie skierował do centrali w Warszawie pismo, w którym zarzucił S-owi zbyt ostre traktowanie tzw. księży patriotów i fanatyzm religijny oraz postulował usunięcie go ze stanowiska. S. w l. 1952–5 doprowadził do zwiększenia liczby kapłanów pracujących w administracji apostolskiej (z 448 do 556). Dn. 2 VIII 1955 erygował kanonicznie Inst. Zakonny Zgromadzenia Sióstr Jezusa Chrystusa Miłosiernego Odkupiciela. T.r. zobowiązał proboszczów do opracowania informacji o minionym dziesięcioleciu każdej parafii; z nadesłanych materiałów powstało pięć tomów dokumentacji o pracy Kościoła na ziemiach zachodnich i północnych. Dn. 21 III 1956 koszaliński Urząd ds. Wyznań ponownie scharakteryzował negatywnie S-a. W trakcie zjazdu duchowieństwa w Gorzowie Wpol. (3–4 VII t.r.) S. podpisał list do premiera Józefa Cyrankiewicza z prośbą o zwolnienie z internowania prymasa Wyszyńskiego.

Po przełomie politycznym w październiku 1956 i uwolnieniu prymasa Wyszyńskiego nominowano na rządcę administracji apostolskiej kamieńskiej, lubuskiej i prałatury pilskiej bp. Teodora Benscha. Dn. 6 XII t.r. przekazał S. władzę delegatowi bp. Benscha, wikariuszowi generalnemu ks. Władysławowi Sygnatowiczowi. Po krótkim urlopie został 4 II 1957 proboszczem parafii p. wezw. Świętej Rodziny w Szczecinie oraz konsultorem diecezjalnym. W l. 1957–75 pełnił funkcję dziekana dekanatu szczecińskiego. Dn. 6 VIII 1969 mianowano go członkiem Rady Kapłańskiej, 22 I 1973 prałatem, a 1 VI 1978 kanonikiem honorowym kapit. katedralnej w Szczecinie. Na własną prośbę został 1 VII 1980 zwolniony z funkcji proboszcza; pozostał w parafii jako rezydent. Zmarł 30 VII 1982 w Świnoujściu, został pochowany 2 VIII na cmentarzu Centralnym przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie.

W r. 2004 odsłonięto w kościele p. wezw. Świętej Rodziny w Szczecinie ufundowaną przez parafian tablicę poświęconą S-owi.

 

Nasi święci. Polski słownik hagiograficzny, P. 1999 s. 183; – Anczarski J., Praca ks. Kanonika Zygmunta Szelążka na stanowisku Ordynariusza Diecezji „Gorzowskie Wiad. Kośc.” R. 12: 1970 nr 7 s. 219–22; Dzwonkowski T., Polityka lokalnych władz PRL wobec Ordynariatu Gorzowskiego w latach 1951–1972 (na przykładzie postaw wobec ordynariuszy), w: Stefan Kardynał Wyszyński wobec Ziem Zachodnich i Północnych oraz stosunków polsko-niemieckich. W 100-lecie urodzin Prymasa Tysiąclecia, W.–P.–Zielona Góra 2001 s. 123–8; Hałagida I., „Szpieg Watykanu”. Kapłan greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk, W. 2008; Kamiński T., Życie i działalność ks. Zygmunta Szelążka (1905–1982), Szczecin 2008 (mszp. pracy magisterskiej na Wydz. Teolog. Uniw. Szczecińskiego); Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, Kr. 2003 XI; Kowalczyk K., Z dziejów Komisji Duchownych i Świeckich Działaczy Katolickich w Koszalinie (1953–1956), „Przegl. Zachodniopomor.” T. 13: 1998 z. 3 s. 140–1; Kowalska H., Działalność księdza Zygmunta Szelążka na stanowisku ordynariusza Ordynariatu Gorzowskiego w latach 1952–1956, Gorzów Wpol. 1998 (fot., mszp. pracy magisterskiej na Papieskim Fakultecie Teolog. we Wr., Filii w Gorzowie Wpol.); Księga pamiątkowa 50-lecia organizacji Kościoła katolickiego na Ziemi lubuskiej, Pomorzu Zachodnim i Północnym (1945–1995), Zielona Góra–Gorzów Wpol. 1998; Mazur J. M., Ksiądz Zygmunt Szelążek wobec stalinowskich władz Pomorza Zachodniego w latach 1952–1956, w: Protestanci i katolicy pomorscy wobec hitleryzmu i stalinizmu, Szczecin 2003; Michalski J., Kuria Biskupia Ziemi Lubuskiej i Pomorza Zachodniego w Gorzowie Wlkp. w latach 1945–1965, „Gorzowskie Wiad. Kośc.” R. 9: 1965 nr 5 s. 114, nr 8 s. 188; Sikorski J., Aparat bezpieczeństwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego na Ziemi Lubuskiej w latach 1948–1956 w świetle sprawozdań wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa publicznego w Poznaniu i Zielonej Górze, „Nadwarciański Roczn. Hist.-Arch.” Nr 10: 2003 s. 177; Socha P., Ks. mgr inf. Zygmunt Szelążek zatroskany o duchowieństwo i Seminarium „Studia Paradyskie” T. 12: 2002 s. 57–69; tenże, Sylwetki administratorów apostolskich i biskupów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, tamże T. 6–7: 1997 s. 174–87; tenże, Sylwetki administratorów apostolskich i biskupów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, „Studia Zielonogórskie” T. 14: 2008 s. 20–2; – Dzjubyna S., I stverdy dilo ruk našych, W. 1995; Schematismus archidioecesis Leopoliensis ritus Latini 1927, Lw. 1927; toż za r. 1929, Lw. 1929; toż za l. 1931–8, Lw. 1931–8; – „Okólnik. Pismo Urzęd. Kurii Ordynariatu w Gorzowie Wpol.” R. 3–7: 1952–6; „Prezbiterium. Pismo urzęd. diec. szczecińsko-kamieńskiej” R. 8: 1980 nr 3/4 s. 118–19 (Z. Kraszewski); „Zarządzenia Kurii Gorzowskiej” R. 8: 1952 nr 1/6 s. 10–13 (J. Anczarski); – AAN: Urząd ds. Wyznań, Wydz. Rzymskotol., charakterystyka S-a; AP w Zielonej Górze: Wydz. ds. Wyznań, sygn. 3002 (wykaz księży wrogich).

Paweł Socha

 
 

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.