Fotografia Zbigniewa Pitery ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.