Fotografia Tadeusz Kubiaka ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.