Prałat papieski, prałat kapituły metropolitalnej mohylowskiej. Fotografia portretowa.