Drzeworyt Józefa Holewińskiego z ostatniej ćwierci XIX wieku.