Rycina z: Karol Ferdynand Waza, Via Augusta, Vilniae 1644