Cyprian Kamil  Norwid "Auto-da-fé: komedya w jednym akcie" (strona tytułowa, 1859 r.)