Borysław, woj. lwowskie. Domy spółdzielni mieszkaniowej imienia Jędrzeja Moraczewskiego. Widok zewnętrzny.