Litografia opublikowana w Warszawie w 1852 roku w książce I. Czartoryskiej "Pielgrzym w Dobromilu, czyli nauki wieyskie [...]",  tabl. między s. 180 i 181.