Rycina z książki S.  Brodowskiego "Żywoty  hetmanów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego", Lwów 1850, tabl. m.s. 90/91.