Dzieło wydane ne 1895 w Krakowie przez G. Gebethnera.