Rycina z  pracy J. Lelewela "Album rytownika polskiego", Poznań 1854, dział III, tabl. 1.