Podróż inspekcyjna marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza za Zaolzie - pobyt w Cieszynie. (październik 1938 r.)