Olejny obraz z lat 1733-1737 nieznanego malarza polskiego. Obraz z zespołu 165 wizerunków Radziwiłłów namalowanego na zlecenie Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej. Do 1939 roku znajdowały się one w Nieświeżu (obecnie Białoruś), a po II wojnie światowej część z nich  została rewindykowana z ZSRR do Polski i stała się własnością  MNW.