Obraz olejny z lat 1733-1737 nieznanego malarza polskiego.  Jeden z zespołu 165 wizerunków Radziwiłłów namalowanego na zlecenie Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej, które do 1939 roku znajdowały się w Nieświeżu (obecnie Białoruś). Po II wojnie światowej 62 z tych obrazów zostały rewindykowane z ZSRR i trafiły do Muzeum Narodowego w Warszawie.