Prezydent RP Ignacy Mościcki (na pierwszym planie w środku) w otoczeniu szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP gen. Kazimierza Schallego (1. z prawej) i ministra spraw zagranicznych Józefa Becka (na lewo od gen. Schally) podczas odczytywania tekstu przemówienia przez ambasadora Richarda Franassovicia. Widoczni także od prawej w rzędzie za gen. Shallym zastępca Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Zygmunt Skowroński, szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Stanisław Łepkowski, kpt. Józef Hartman, dowódca Zamkowego Szwadronu Żandamerii kpt. Jan Huber, premier Felicjan Sławoj Składkowski, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Wojciech Świętosławski, minister komunikacji Julisz Ulrych, minister poczt i telegrafów Emil Kaliński.