INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
Biogram Postaci z tego okresu
 Aleksander Gosiewski      Aleksander Gosiewski, frag. portretu z XVIII w.

Aleksander Gosiewski  

 
 
Biogram został opublikowany w latach 1959-1960 w VIII tomie Polskiego Słownika Biograficznego.

  

 
 
 
Spis treści:
 
 
 
 
 

Gosiewski Aleksander (zm. 1639), dyplomata, dowódca wojskowy, wojewoda smoleński. Syn Jana, Mazura osiadłego w Oszmiańskiem. «Sługa» Lwa Sapiehy i regent kancelarii litewskiej (1596), towarzyszył mu na komisji inflanckiej w r. 1599. Specjalizował się w sprawach moskiewskich, uczestnicząc w przyjęciu poselstwa w r. 1599, a w r. 1600, już jako starosta pogranicznego Wieliża, pojechał z poselstwem Sapiehy do Moskwy. Pod koniec rokowań użyty do redagowania aktów przymierza, a potem w imieniu Sapiehy złożył królowi w kwietniu 1601 r. relację z poselstwa. 1 V 1602 r. stawił się na granicy między Wieliżem a Toropcem jako pełnomocnik do rozpatrzenia sporów granicznych, a gdy doszło do starcia, odparł uderzenie na Wieliż. Uczestniczył w bitwie pod Kircholmem z rotą 200 piechoty w r. 1605. W r. n. z polecenia króla wysłuchał wynurzeń gońca moskiewskiego Iwana Bezobrazowa, w marcu 1606 r. wraz z Mikołajem Oleśnickim jako drugi wielki poseł wyruszył z Maryną Mniszchówną do Moskwy i prowadził z Samozwańcem rokowania o wieczne przymierze i unię. W czasie przewrotu 27 V 1606 r. uwięziony i dopiero gdy nowi posłowie polscy przywieźli nowe listy uwierzytelniające, podpisał z carem Wasylem Szujskim rozejm 20 VII 1608 r. Uniknąwszy w drodze powrotnej pojmania przez ludzi drugiego Samozwańca, po powrocie rozejm ten rozgłosił jako wymuszony. Odtąd był z Lwem Sapiehą głównym podżegaczem do zbrojnej interwencji. Jako starosta wieliski rościł pretensje do kilku wsi pogranicznych odpadłych do Moskwy, alarmował i wzywał do odwetu, a w lipcu 1609 r. na własną rękę urządził wyprawę pod Wielkie Łuki. On to informował o wpływach drugiego Samozwańca u ludu i sympatii bojarów do Polski. On to wbrew Żółkiewskiemu przyczynił się do wszczęcia oblężenia Smoleńska, obiecując łatwość opanowania. W czasie oblężenia zdobył Białą, w której następnie wytrzymał oblężenie, pokąd go nie wyswobodził Żółkiewski 14 VI 1610 r. Wtedy G. wrócił pod Smoleńsk i w szturmie nocnym 3/4 VIII podkładał petardę pod zamek. Gdy po Kłuszynie Żółkiewski żądał instrukcji politycznych, G., mianowany 10 VIII 1610 r. referendarzem litewskim w zastępstwie kanclerza Sapiehy, 21 VIII wyjechał do Moskwy. W drodze powstrzymała go choroba i Żółkiewski, nie doczekawszy się instrukcji, 28 VIII zaprzysiągł układ na rzecz Władysława. Po przybyciu do Moskwy G. pochwalił postępowanie hetmana, który przeprowadził nominację G-ego na gołowę streleckiego, zlecił mu też dowództwo nad oddziałami polskimi i faktyczną władzę nad całym państwem moskiewskim, a sam wyjechał pod Smoleńsk, by bronić swej koncepcji politycznej. W oparciu o zauszników, G. odsunął teraz od władzy bojarów pod zarzutem, iż porozumiewają się oni z drugim Samozwańcem. W okresie Bożego Narodzenia 1610 r. przechwycił listy patriarchy Hermogena zwalniające ludność od przysięgi na rzecz Władysława i nawołujące do powstania przeciw interwentom polskim, co w konsekwencji doprowadzić miało do uwięzienia patriarchy. W okresie powstania Ljapunowa ściągnął załogi polskie z innych miast, a 30 III 1611 r. zdecydował spalenie drewnianego miasta i zawarł się wraz z Dumą w mieście murowanym. Gdy położenie stało się beznadziejne, podrzuceniem fałszywych listów wywołał zamieszki w armii oblężniczej, co umożliwiło odzyskanie części strat terenowych, zaś dzięki odsieczy Jana Piotra Sapiehy wprowadzenie na Kreml 17 VIII wielkiego konwoju żywności. Borykając się z własnym żołnierzem, który zawiązał konfederację, chętnie ustąpił dowództwa Mikołajowi Strusiowi i wrócił do kraju. W początkach 1613 r. z powodzeniem ucierał się pod Toropcem, jesienią 1614 r. uczestniczył w konwokacji wileńskiej i był jednym z dwu jej posłów do króla. W r. 1615 został pisarzem wielkim litewskim i marszałkował umiejętnie na sejmie grudniowym. W czasie oblężenia Smoleńska przez wojska moskiewskie trzymał się w pobliżu i przyczynił się do oswobodzenia miasta w lutym 1616 r. Uczestniczył w wyprawie królewicza w r. 1617 i 161, choć skłócony z Chodkiewiczem. W r. 1620 był deputatem sejmowym do rady wojennej. Na kampanię inflancką z r. 1621 wyprowadził rotę 200 usarzy z polecenia hetmana polnego litewskiego Krzysztofa II Radziwiłła; na czele 1 200 ludzi ocalił Kokenhausen, bijąc Szwedów pod Kroppenmojzą 24 XI 1621 r. Uczestniczył w bitwie pod Mitawą 22 VII 1622 r., potem uczestniczył w rokowaniach o rozejm jako komisarz królewski (dzierżył wtedy prócz starostwa wieliskiego również kupiskie i puńskie). 15 VI 1625 r. mianowany wojewodą smoleńskim, musiał jednak wyręczyć w dowodzeniu Lwa Sapiehę jako hetmana wielkiego litewskiego (od 25 VII 1625). 17 IX ze starym hetmanem wyruszył z Wilna na obronę Inflant, nie czekając na leniwie ściągające oddziały. Na wieść o marszu 1 500 Szwedów na Dyneburg ubiegł ich pod miastem, a następnie starł się z nimi pod Liksną 9 X i działał dalej w dół Dźwiny. 21 XI zdobył blokhaus szwedzki u ujścia Ewikszty i posunął się przez Selburg do Kokenhausen, wskutek czego nie tylko osłonił koncentrację litewską, ale zahamował działania Gustawa Adolfa w Kurlandii oraz umożliwił odzyskanie kilku zamków. Po odjeździe Lwa Sapiehy spod Walmojzy 17 I 1626 r. doznał tu niepowodzenia wraz z Stanisławem Sapiehą. W Inflantach znów odniósł 31 I 1628 r. zwycięstwo pod Treidenem i walczył ze zmiennym powodzeniem aż do zawieszenia broni. Odtąd przebywał w Smoleńsku, zabiegając o przywileje handlowe dla miasta i budując nowoczesną, bastionową cytadelę. 12 VII 1630 r. mianowany został pisarzem polnym, a przez sejm marcowy 1631 r. obdarzony dobrami Porzecze. Od jesieni 1631 r. śledził przygotowania moskiewskie do wojny, doglądał fortyfikowania Dorohobuża i alarmował króla. W zastępstwie wezwanego na sejm koronacyjny Krzysztofa II Radziwiłła dowodził od października 1632 r. ściągającymi do Orszy zaciągami, zleciwszy obronę Smoleńska podwojewodziemu Samuelowi Druckiemu-Sokolińskiemu. Od początku 1633 r. oddziałami swymi osłaniał Witebsk, Orszę i Mścisław, zaś w połowie stycznia, po rozpoczęciu się oblężenia Smoleńska, podsunął się do Bajowa i obwarowawszy się, doczekał się powrotu Radziwiłła. Popisywał w Krasnem ściągające oddziały w lutym, ale nie pogodzony z hetmanem, w marcu odjechał. Dopiero na rozkaz Władysława IV znalazł się znowu pod Smoleńskiem 1 IX 1633 r. jako jeden z głównych, obok Radziwiłła i hetmana polnego kor. Marcina Kazanowskiego, doradców królewskich. Wraz z Kazanowskim kierował działaniami na prawym brzegu Dniepru, które umożliwiły zaprowiantowanie oblężonego miasta 7 IX, a także 21/22 IX przy nawiązaniu z nim stałej łączności, 16–21 X przy osaczeniu Szeina, wreszcie z Kazanowskim 3 XII wyruszył w 6 000 jazdy na Dorohobuż i Wiaźmę na rozpoznanie spodziewanej odsieczy. Jako komisarz uczestniczył od kwietnia do czerwca 1634 r. w rokowaniach nad Polanówką. Brał udział w obu sejmach w r. 1637, przy czym na sejmie drugim upominał się o ufortyfikowanie Smoleńska.

Długoletni praktyk w kancelarii, znawca protokołu dyplomatycznego i obyczaju sejmowego. Protektor jezuitów ufundował w r. 1619 w Smoleńsku, a w r. 1637 w Witebsku kolegia, zaś w r. 1629 rezydencję w Dyneburgu i nadto klasztor brygidek w Brześciu. W wileńskim kościele Św. Kazimierza zbudował sobie kaplicę-mauzoleum. Ożeniony z Ewą Pacówną miał 3 córki i 4 synów. Z nich Krzysztof był wojewodą smoleńskim, Wincenty podskarbim i hetmanem.

 

Estreicher; Enc. Org.; Enc. Wojsk.; W. Enc. Ilustr.; Boniecki; Niesiecki; Uruski; Wolff, Senatorowie W. Ks. Lit.; – Darowski A., Szkice historyczne, Pet. 1895 III 8, 13, 28–31, 35; Górski K., Wojna Rzpltej z Szwecją za panowania Zygmunta III, „Bibl. Warsz.” 1887 t. 3 s. 400, t. 4 s. 48; Hirschberg A., Dymitr Samozwaniec, Lw. 1898; tenże, Maryna Mniszchówna, Lw. 1927 s. 32, 70, 88, 140, 143, 202; Korzon T., Dzieje wojen i wojskowości, Wyd. 2., Lw. W. Kr. 1923 II; Lipiński W., Wojna smoleńska 1632–4, „Przegl. Hist. Wojsk.” T. 4–7: 1932–5; Mal’cev V. P., Bor’ba za Smolensk, Smolensk 1940; Očerki istorii SSSR. Period feodalizma, konec XV v. načalo XVII v., Moskva 1955; Platonov S. F., Očerki po istorii smuty, Pet. 1899; Prochaska A., Hetman S. Żółkiewski, W. 1926; tenże, Wyprawa na Smoleńsk (z listów L. Sapiehy) „Kwart. Lit.” R. 2 t. 5: 1911 s. 14 n., 54, 1; Sobieski W., Żółkiewski na Kremlu, W. 1920; Szelągowski A., Śląsk i Polska, Lw. 1904 s. 372–6; tenże, Walka o Bałtyk, Wyd. 2, Lw. 1921 s. 281; Tyszkowski K., A. Lisowski, „Przegl. Hist. Wojsk.” T. 6: 1934; tenże, Poselstwo L. Sapiehy do Moskwy, Lw. 1927; tenże, Przyczynki, „Przegl. Hist. Wojsk.” T. 4: 1932; tenże, Wojna o Smoleńsk 1613–5, Lw. 1937; Załęski, Jezuici, II, IV cz. 3; – Arch. domu Sapiehów, Wyd. A. Prochaska, Lw. 1892 I; Diariusz wojny moskiewskiej 1633, Wyd. A. Rembowski, W. 1895; Niemcewicz J., Zbiór pamiętników hist. o dawnej Polsce, W.–Puławy 1830 V 108 n.; Niemojewski S., Pamiętniki, Lw. 1899; Przyczynki do historii wojny moskiewskiej 1633–4, Wyd. Ks. Liske, Bibl. Ossol. II; Przyłęcki S., Pamiętniki o Koniecpolskich, Lw. 1842 s. 435 n.; Radziwiłł K., Sprawy wojenne, Paryż 1859; Russkaja Istoričeskaja Biblioteka, I 596 n.; Script. Rer. Pol., VIII, X, XIV; Żółkiewski S., Początek i progres wojny moskiewskiej, Kr. 1920; Źródła do dziejów polskich, Wyd. Grabowski i Przezdziecki, Wil. 1842.

Stanisław Herbst

 
 

Powiązane zdjęcia

   

Chmura tagów

 
Za treści publikowane na forum Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności i są one wyłącznie opiniami osób, które je zamieszczają. Wydawca udostępnia przystępny mechanizm zgłaszania nadużyć i w przypadku takiego zgłoszenia Wydawca będzie reagował niezwłocznie. Aby zgłosić post naruszający prawo lub standardy współżycia społecznego wystarczy kliknąć ikonę flagi, która znajduje się po prawej stronie każdego wpisu.

Media

 
 
     
Mecenas
 
Uzywamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.